Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Komentáre

AD: Mesto MIU zaplatí, no bude sa súdiť ďalej

Prinášame vám stanovisko MIÚ, s. r. o., Žilina k sporu s mestom Žilina o plnenie si povinností z Mandátnej zmluvy a Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti MIÚ, s. r. o.

29.02.2016 | 14:08

Prinášame vám stanovisko MIÚ, s. r. o., Žilina k sporu s mestom Žilina o plnenie si povinností z Mandátnej zmluvy a Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti MIÚ, s. r. o.
 

V posledných týždňoch boli vo viacerých médiách uverejnené informácie o spore mesta Žilina s MIÚ, s. r. o., Žilina. Nakoľko vo všetkých týchto článkoch sa uvádzajú nepravdivé a pravdu skresľujúce informácie, v dôsledku ktorých sa mesto Žilina stavia do pozície obete a MIÚ, s. r. o., Žilina do pozície vinníka vzniknutej situácie, až úžerníka, považuje MIÚ, s. r. o., za potrebné brániť sa nepravdivým tvrdeniam a poskytnúť verejnosti informáciu o podstate sporu s mestom Žilina, o vinníkovi vzniknutej situácie, ktorú informáciu dopĺňa o objektívne listinné dôkazy a nie o neoverené, subjektívne až populistické vyjadrenia niektorých autorov spomínaných článkov.

MIÚ Žilina – Mestský investorský útvar vznikol v roku 1990 ako rozpočtová organizácia mesta Žilina za účelom zabezpečovať verejnoprospešné služby mesta v oblasti investičnej výstavby, a to výlučne na náklady mesta. V roku 1995 Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 2/1995 schválilo projekt transformácie tejto rozpočtovej organizácie na s. r. o.Novovzniknutá obchodná spoločnosť bude pokračovať v doterajšej činnosti svojho predchodcu, prevezme všetkých jeho zamestnancov, a to výlučne na vlastné náklady. Mesto Žilina v tejto obchodnej spoločnosti bude mať ako spoločník obchodný podiel vo výške 15 %. Vzťah mesta Žilina k novej spoločnosti, t. j. vzájomné práva a povinnosti, budú upravené v Spoločenskej zmluve o založení tejto obchodnej spoločnosti a v Mandátnej zmluve uzavretej medzi mestom a touto spoločnosťou, ktoré zmluvy boli aj v máji 1995 uzatvorené. Takže prvou šírenou polopravdou je tvrdenie Branislava Delinčáka, poslanca MsZ v Žiline v komentári zverejnenom v Žilinskom večerníku č. 5, že MIÚ, s. r. o., je súkromná firma. Týmto spôsobom sa transformovali aj ďalšie príspevkové a rozpočtové organizácie v pôsobnosti mesta Žilina.

Zrušenie rozpočtovej organizácie a založenie spoločnej obchodnej spoločnosti v roku 1995 bolo pre mesto Žilina jednoznačne výhodné, pretože naďalej zabezpečovalo preň povinné verejnoprospešné služby v oblasti investičnej činnosti, avšak už nie výlučne na svoje náklady a zodpovednosť, ktorej činnosť ako spoločník malo možnosť ovplyvňovať a podieľať sa aj na jej zisku. Keďže táto spoločnosť mala povinnosť všetky tieto činnosti zabezpečovať s odbornou starostlivosťou, nemuselo mesto Žilina ich zabezpečovať z prípadu na prípad vlastnými zamestnancami alebo inými spoločnosťami a vyhlo sa tak aj podozreniu z prípadného korupčného jednania v zmysle, že lepšie zákazky dostanú iba niektoré firmy a horšie zákazky, t. j. menej lukratívne, ostanú na meste.

Takýto vzťah medzi mestom Žilina a MIÚ, s. r. o., mal trvať od jeho vzniku do roku 2015, keďže Mandátna zmluva bola uzavretá na dobu určitú. Mandátny vzťah bol bezproblémový po dobu 14 rokov od roku 1995 do roku 2009. V tomto roku sa však primátor mesta Žilina p. Harman rozhodol Mandátnu zmluvu vypovedať bez toho, že by k tomu mal skutočne ekonomické a právne, t. j. zákonné dôvody. Napriek okamžitému nesúhlasu MIÚ, s. r. o., Žilina s vypovedaním zmluvy sa p. Harman nespamätal a správal sa minimálne nezodpovedne, nakoľko prestal platiť MIÚ, s. r. o., dohodnutú paušálnu odmenu vo výške 1,5 milióna ročne a nie mesačne, ako to mesto Žilina nepravdivo uvádza vo svojich vyjadreniach v médiách a investičné práce začal zadávať iným fyzickým a právnickým osobám, teda nie zamestnancom mesta, pretože v tom čase takéto personálne obsadenie mesto nemalo. Veľmi dobre si bol vedomý, že porušuje takto hrubým spôsobom Mandátnu zmluvu, keďže bol povinný tieto činnosti vykonávať výhradne prostredníctvom na to vytvorenej spoločnosti a taktiež porušoval zákaz konkurencie dohodnutý v Spoločenskej zmluve. Vedel, že za porušenie Mandátnej zmluvy v dôsledku neplatenia odmeny bude mesto povinné platiť denne narastajúce úroky z omeškania vo výške 0,5 % denne z dlžnej sumy. Napriek tomu, že bol na túto skutočnosť osobitne upozorňovaný do svojho odchodu z funkcie primátora, čo bolo viac než 1,5 roka po vypovedaní zmluvy, svoj postoj nezmenil. Dôkazom je list môjho právneho zástupcu zo dňa 2. 4. 2009. Takže druhou šírenou nepravdou je tvrdenie autorov článkov, ako aj samotného p. Harmana, že vypovedanie zmluvy bolo potrebné, pretože zmluva bola pre mesto nevýhodná a zamlčiavanie skutočnosti, že konal nezákonne, amatérsky a zapríčinil tak omeškanie mesta s platením dohodnutej odmeny, dôsledkom čoho bol vznik nároku na zaplatenie úrokov z omeškania. Pokiaľ by zmluvu neporušil, žiadne úroky by nevznikli, tak ako nevznikli počas predchádzajúcich štrnástich rokov.

Po zmene primátorov v r. 2011 sa MIÚ, s. r. o., snažil naďalej o mimosúdne vyrovnanie, dôkazom čoho sú listy, v ktorých MIÚ, s. r. o., vyzýva mesto na plnenie si povinností, upozorňuje na narastajúce úroky a navrhuje jednanie o zmene odmeny a aj výšky úroku z omeškania. Dôkazom sú listy zo dňa 21. 2. 2012, 29. 3. 2012 a 27. 5. 2014. Terajšie vedenie mesta vrátane primátora p. Chomu, tak isto ako jeho predchodca, však neboli ochotní jednať, chceli sa súdiť napriek prehratým všetkým sporom prebiehajúcim od roku 2009 doposiaľ a zároveň nám bolo listom oznámené, že Mesto Žilina bude čakať a rešpektovať rozhodnutia súdov. Spochybňovať rozhodovanie súdu nie je na mieste, jednak z dôvodu, že rovnaký názor o oprávnenosti uplatňovaných peňažných nárokov mali všetci sudcovia, ktorí vo veciach rozhodovali, a to sudcovia Okresného a Krajského súdu v Žiline a Najvyššieho súdu SR a jednak z dôvodu, že títo sudcovia len konštatovali stav, ktorý si zapríčinilo mesto samo.

Je preto zavádzajúce tvrdenie, že súčasný problém mesta vznikol už v roku 1996, pretože tento problém vznikol až v roku 2009 a doposiaľ ho zástupcovia mesta neriešili a ani neriešia. Napriek začatej exekúcii dodnes napríklad nebol zaplatený úrok z omeškania napriek tvrdeniu, že sa tak už malo stať, dokonca podľa p. Delinčáka ešte 8. februára tohto roku. Neboli zaplatené ani ďalšie istiny, tak ako sa v informáciách uvádza, takže ďalšie úroky z omeškania narastajú.

Za zjavne nepravdivé a zavádzajúce považujeme aj opakované tvrdenie mesta Žilina, že po vypovedaní zmluvy (neplatnom) MIÚ, s. r. o., Žilina už žiadnu činnosť nevykonával, teda odmenu pýta za nič. Ide zo strany mesta o ohováranie, ktorým vedome poškodzuje dobré meno spoločnosti MIÚ, s. r. o. V súdnych konaniach sa predsa potvrdilo, že v rokoch 2009 až 2011 mandátnu činnosť napriek vypovedaniu zmluvy vykonával, nakoľko nás mesto o ňu žiadalo.

Suma 913 953,12 € nie je odmena za mandátnu činnosť, ale je to sankcia, teda ľudovo povedané pokuta za vedomé chyby, ktorých sa mesto dopustilo od roku 2009 doposiaľ. Opakujem, ak by zákon zástupcovia mesta neporušili a neporušovali aj dnes, nebola by pokuta.

Argumentovať v tejto súvislosti tzv. škandalóznou výškou úroku z omeškania je zjavne zavádzajúce a populistické. V marci 2009 bol úrok z omeškania vo výške 0,00 €, decembri 2015 vo výške 913 953,12 €. Kto je za takýto stav zodpovedný? Nech si čitateľ odpovie sám a nenechá sa manipulovať a zavádzať.

Verejnosť doposiaľ nebola informovaná dostatočne o tom, že mesto Žilina od roku 2009 do roku 2015 neporušovalo iba mandátnu zmluvu, ale od roku 2009 až doposiaľ porušuje vedome a hrubým spôsobom aj Spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti MIÚ, pretože porušuje zákaz konkurencie, nepodieľa sa na dosahovaní účelu založenia spoločnosti a maximálneho zisku spoločnosti, zachovávania obchodného tajomstva, zdržania sa konania, ktoré by mohlo poškodiť alebo ohroziť dobré meno spoločnosti, konkrétne ustanovenia čl. XII, bod 4 a čl. VIII, bod 2. Ich znenie je verejne dostupné. Porušovanie zákazu konkurencie je pritom podľa § 244 Tr. zák. trestným činom s trestnou sadzbou odňatia slobody od šesť mesiacov až do osem rokov podľa výšky škody. MIÚ už uplatnil žalobou na súde zaplatenie ďalšej sumy 49 798,88 € s prísl. úrokom a trovami konania za rok 2012. Za poškodzovanie svojho mena a porušovanie ďalších povinností bude žiadať ospravedlnenie a primerané odškodnenie.

Na záver sa pýtame, keď prebehli súdne konania ako na okresnom súde, tak na krajskom súde a Najvyššom súde SR, ktoré potvrdili, že mandátna zmluva je platná v celom rozsahu. Už vtedy na základe týchto rozhodnutí zaplatilo MIÚ, s. r. o., vyše 20 000 €. Prečo mesto Žilina už v tomto období neinformovalo poslancov MsZ Žilina o vzniknutej situácii a úroky nechali ďalej nabiehať? Ani toto mestu Žilina nestačilo a súdilo sa ďalej, až prišlo k rozhodnutiu KS Žilina v rozsahu, v akom to je teraz. To znamená, že momentálny stav nezapríčinil MIÚ, s. r. o., ale terajšie vedenie mesta.

Ing. Miroslav Hromec, konateľ spoločnosti Mestský investorský útvar, s.r.o.
JUDr. Jozef KOVÁČIK, advokát


Pozri aj Komentár
 

Najčítanejšie z rubriky

Žurnalista alebo politik?

Komentáre | 12.11.2018 20:00

Žurnalista alebo politik?

Milý priateľ!

Komentáre | 12.01.2018 11:38

Milý priateľ!

Buďme hrdí!

Komentáre | 13.10.2017 09:21

Buďme hrdí!

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
25 °C
9 °C
6 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod