Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. máj 2019 | Bernard

Školstvo

Erasmus+ nielen v Anglicku, ale aj na Malte

V letných mesiacoch sa pani učiteľky a neskôr aj riaditeľ školy či školská psy­chologička zo ZŠ s MŠ Škol­ská 49 v Žiline‑Závodí mali možnosť zúčastniť sa v rám­ci programu Erasmus+ mobi­lita zamestnancov na zahra­ničných jazykových kurzoch. V tomto roku sa zrealizovali pobyty v Anglicku a na Malte.

21.12.2018 | 14:52

„Malta nás privítala slneč­ným počasím, teplým morom a kultúrnymi pamiatkami. V tomto študijnom pobyte sme tak mohli spojiť príjemné zážitky z poznávania tejto ča­rovnej krajiny s bohatou his­tóriou, so životom tunajších ľudí a s novými zaujímavými poznatkami z anglického ja­zyka,“ vyjadrili sa účastníčky Viera Bučková a Eva Kubová.

„Naša lektorka nás oboznámila s metódami a for­mami práce s deťmi v škole v tejto krajine. Bol to veľmi dobre pripravený kurz, ktorý nás obohatil,“ dodala Viera Bučková.

„V júli sa aj mne naskyt­la možnosť zúčastniť sa na vzdelávacom pobyte na Mal­te, kde som počas dvoch týždňov absolvovala kurz Fluency and English Langu­age Development. V útul­nom prostredí centra ETI (Executive Training Insti­tute), St. Julians, Malta sme si v medzinárodnom zlože­ní s kolegami z Talianska, Litvy, Brazílie, Holandska a Poľska vymieňali nielen profesionálne skúsenosti, ale aj postrehy z ekonomického napredovania jednotlivých krajín a kultúrnych odlišnos­tí. Pod vedením lektora Mi­chaela Broomana sme boli každodenne vystavení no­vým témam, otázkam a ko­munikačným situáciám, kto­rými sme rozširovali svoje schopnosti myslieť a vyjadro­vať svoje myšlienky v anglic­kom jazyku,“ pridala ďalšia účastníčka Eva Bittšánska.

V letných mesiacoch sa zúčastnila na učiteľskom kempe v Cambridge Dagmar Surňáková. „Zúčastnila som sa na workshopoch o rozvoji kreativity vo výučbe anglič­tiny žiakov od 3 do 11 rokov, poskytujúcich veľa praktic­kých nápadov pre rôzne akti­vity a materiálov na použitie vo vyučovaní,“ vyslovila.

„Cieľom dvojtýždňovej stáže bolo nadobudnúť teo­retické a praktické zručnosti v oblasti využívania moder­ných informačných techno­lógií v školskom vyučovaní, ale aj celkovo v profesionál­nej činnosti učiteľa,“ skon­štatoval riaditeľ školy Ján Majsniar. Ďalej pokračoval: „Pre mňa najpôsobivej­ším zážitkom a poznat­kom bolo po návšteve kata­komb v podzemí, že nielen naše národy v strednej Európe, ale aj obyvatelia Mal­ty a hlavného mesta Valletty si veľmi veľa vytrpeli počas leteckého bombardovania v 2. svetovej vojne.“

V novembri ešte absolvo­vala kurz Preventing bullying v anglickom Southamptone špeciálna pedagogička Anna Bašková. „Špecialista na pre­venciu John Khannam uká­zal, ako sa rozprávať so žiak­mi o u nás často tabuizovanej téme šikanovania. Poskytol nám mnohé zdroje a ukázal aktivity, ktoré využíva v práci s deťmi. Zúčastnili sme sa tiež na hodine psychosociálnej výchovy, ktorú majú žiaci po­vinne v rozvrhu 1x do týždňa. Aj keď sme sa všetci zhodli na tom, že šikanovanie v škole sa nedá úplne zastaviť, je možné pracovať na stratégiách, ktoré by ho minimalizovali.“

Všetci účastníci progra­mu Erasmus+ dodali na zá­ver: „Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa na zahraničných jazykových kurzoch, za skú­senosti, materiály, za napĺňa­nie nášho Európskeho plánu rozvoja školy, ale aj za cen­né rady národnej agentúre SAAIC.“

Zdroj: - zš -

Foto: Archív školy

|
<
Máj 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pondelok    20. Máj 2019
20.5.2019 16:30 | Ruská ikona v Žiline
7.5. 09:00 - 26.6.2019 17:00 | Zrod života a ohňa
7.5. - 31.5.2019 | Svet fantázie
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
19 °C
16 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod