Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

15. júl 2019 | Henrich

Školstvo

Slovo má ľahkosť vetra a silu hromu

Tento výrok Viktora Huga sme si omnoho viac ako inokedy uvedomili pri preberaní ceny v celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov PRO SLAVIS 2016.

23.01.2017 | 14:05

Vyhlasovateľom tejto prestíž­nej súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Mati­ca slovenská. Tohto roku sa konal už jeho XVIII. ročník.

S naším školským časopisom Ža­biak sme získali v tejto súťaži trikrát prvé a trikrát druhé miesto. Ten­to rok to bolo pekné druhé miesto. Toto významné ocenenie v rám­ci Slovenska sme si boli prevziať s pani učiteľkou Petríkovou, ktorá nad týmto časopisom „drží ochran­nú ruku“ už jedenásty rok, je našou odbornou poradkyňou a zároveň vedúcou literárneho krúžku.

Koncom novembra sme sa usadili v reprezentačných priestoroch Sta­rej radnice v Žiline. Slávnosť sa za­čala krátkym kultúrnym programom a predstavovaním hostí, zástupcov ministerstva školstva, Mestského úradu v Žiline, Žilinského samo­správneho kraja, Matice slovenskej a Domu Matice slovenskej (MS) v Žiline.

Potom predniesla krátky prího­vor pani Kalánková, vedúca Domu MS v Žiline. Vyzdvihla štylistické schopnosti žiakov, kvalitné, profe­sionálne cítenie redaktorov, vizuálne a technické spracovanie jednotlivých časopisov. Poďakovala sa za čas, ochotu učiteľov a žiakov venovať sa cibreniu ľubozvučnej slovenčiny.

V mene poroty sa prihovorila pani Striššová. Aj z jej úst vyšli povzbu­divé slová pre autorov časopisov. Ocenila edukačnú, psychosociálnu atmosféru, bohaté obsahové prí­spevky, ktoré vedia povzbudiť, na­ladiť, rozosmiať. Spomenula mno­hé titulky a témy z časopisov, ktoré upútali pozornosť poroty. Pochválila výbornú štylizáciu, obsažnosť tex­tov, originalitu, periodicitu. Upo­zornila aj na niektoré nedostatky – chýbajúca tiráž, číslovanie strán, gramatické a pravopisné chyby, chy­by tlače.

Pozitívom mnohých časopisov boli zaujímavé, jedinečné príspev­ky so silným etickým posolstvom, boli v nich regionálne postrehy či monitorovanie udalostí zo školy.

Mnohí redaktori chceli prísť ve­ciam na koreň. Viaceré príspev­ky vystihovali atmosféru školy. V časopisoch sa objavili aj Kupó­niky šťastia, Mudroviny pre rodi­čov, Tajomstvá zrkadielka, Zaká­zaná 13. komnata, Astronomické okienko, Vtipovisko, Zatykače. Po­rotcom sa páčilo, že texty sa vzďa­ľujú od bulváru.

Toto krásne dopoludnie vyvr­cholilo odovzdávaním cien. Boli sme hrdí, že zo 100 časopisov za­pojených do tejto súťaže sa nám ušlo pekné druhé miesto.

Po skončení oficiálnej časti sme sa presunuli na slávnostný obed do Hotela Slovakia. Postretávali sme sa tu s tvorcami časopisov z rôz­nych kútov Slovenska. Vymenili sme si skúsenosti, diskutovali sme o národnej spolupatričnosti. Do­speli sme k názoru, že slovo je dob­rý nástroj, len treba vedieť na ňom hrať. Jazyk a reč hovoria o človeku dosť, ak nie všetko. Pre nás to bol nádherný zážitok, spojený s krásou slova, hudby, hovoreného slova, no predovšetkým sviatok nášho rodné­ho jazyka, ktorý je tým najkrajším a najľúbeznejším jazykom na svete.

Zdroj: Erika Gjablová a Nina Fabianová, VI.A, ZŠ s MŠ Dolná Trnovská

Foto: Archív školy

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
22 °C
19 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod