Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. júl 2019 | Iľja, Eliáš

Školstvo

Vianoce na Zaymuske sa nekončia…

Ôsmy ročník Vianočných trhov na Zaymuske (Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline) máme veľmi úspešne za sebou. Vo vianočnej atmosfére sme ponúkali žiakom i rodičom naše vlastnoručne vyrobené výrobky – dielka našich žiakov, ktorí ich vyrábali s pomocou pani učiteliek a vychovávateliek v ŠKD, na hodinách výtvarnej výchovy a výchovy umením, na vianočných tvorivých dielňach už od začiatku novembra.

16.02.2017 | 14:16

Výťažkom z predaja, ktorého výška dosiah­la rekordných 900 eur, chceme pomôcť ľuďom v núdzi. Tým, ktorí ne­majú to šťastie, aby mohli prežívať chvíle so svojimi blízkymi, rodi­nou, známymi a z rozličných dô­vodov ostávajú opustení alebo bez finančných prostriedkov. Aj nám možno chýba mnoho vecí, ale uve­domujeme si, že v našej blízkosti žijú ľudia, ktorí majú oveľa menej než my. A práve na takýchto ľudí chceme pamätať. Preto sme spo­ločne vyrábali vianočné ozdoby, pohľadnice, piekli a zdobili medov­níčky, strihali, lepili, maľovali. No­vinkou na našich trhoch bolo pe­čenie a predaj vianočných oblátok, o ktoré sa postarala pani tajomníč­ka Anička Bašková a pani učiteľka Gabika Trúchla a o ktoré bol obrov­ský záujem. Mnohých žiakov prilá­kal aj sladučký punč, ktorý podá­vali švárni šuhaji v nových krojoch. O predaj výrobkov sa s veľkou sve­domitosťou i obetavosťou posta­rali nádherné krojované dievčatá zo 7.B a 8.A. Na všetko dohliadali pani učiteľky: Tuti Halajová, Korina Bieliková a Janka Bálintová, ktoré viedli aj tvorivé dielne na druhom stupni, viaceré pani učiteľky a pani vychovávateľky z I. stupňa. Ďaku­jeme všetkým zapojeným deťom, pani učiteľkám, pani vychováva­teľkám z ŠKD, že venovali svoj čas, svoju lásku a obetavosť našim žia­kom. Ďakujeme rodičom, žiakom a všetkým priateľom našej Zay­musky, ktorí si naše výrobky kúpili. Výťažok z predaja sme rozdelili na tri časti.

V piatok 20. januára odovzda­la pani učiteľka Korina Bieliková spolu so žiakmi 7.B finančný prí­spevok v hodnote 400 eur sestrám Matky Terezy – Misionárkam lás­ky, ktoré sa venujú predovšetkým ľuďom žijúcim v chudobe, bez do­mova a ľuďom, ktorí majú prob­lémy so závislosťami. Sestra Bo­gumila nám porozprávala o práci sestier Matky Terezy a o práci v charite. Sme radi, že sme mohli prispieť na ich činnosť, ktorú by málokto dokázal vykonávať a obe­tovať sa pre ľudí, ktorí sú zo spo­ločnosti sociálne vylúčení.
V pondelok 30. januára boli naši žiaci zo 4.A a 4.C triedy spolu so svojimi učiteľkami Mi­roslavou Bodoríkovou a Ivanou Kačurovou v Detskom krízovom centre Náruč v Zádubní. Finančný dar 400 eur odovzdali riaditeľovi centra, pánovi Róbertovi Braciní­kovi, ktorý našim žiakom poroz­prával o živote detí bývajúcich v centre a ukázal nám priestory tohto zariadenia. Sme radi, že sa nám podarilo pomôcť deťom, kto­ré to veľmi potrebujú a ktoré by určite chceli mať aspoň také bez­starostné detstvo, ako majú mno­hí naši žiaci.

Nezabudli sme ani na Pápež­ské misijné diela, posielame im 100 eur na účet. Spoločne sme urobili dobrú vec. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Zdroj: Tuti Halajová

Foto: Archív školy

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
26 °C
23 °C
19 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod