Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. apríl 2019 | Marek

Kultúra

Juraj Sapara osobne(é)

Retrospektívna výstava s názvom osobne(é) sochára Juraja Saparu, ktorú otvorili v Považskej galérii umenia v Žiline, prináša doposiaľ najrozsiahlejšiu prezentáciu jeho tvorby od roku 1975 po súčasnosť.

04.05.2018 | 10:11

Výstavné priestory na prvom poscho­dí Považskej galé­rie umenia v Žili­ne patria dielam žilinského rodáka Juraja Saparu. „Juraj Sapara patrí k posledným žiakom prof. Jozefa Kost­ku na bratislavskej VŠVU, ktorú ukončil v roku 1973,“ prezradila Alena Vrbanová, kurátorka výstavy. „Profilo­val sa ako figuralista s prí­klonom k znakovej redukcii predmetných prvkov. Jeho tvorba reprezentuje osobitý, expresívno-lyrický variant figuratívneho slovenské­ho sochárstva v štýle, ktorý možno umelecko-historic­ky ukotviť medzi neskorú modernu a postmodernu,“ dodala. Popri komornej soche a kresbe z obdobia druhej polovice 70. a 80. rokov vý­stava zahŕňa medailérsku tvorbu, digitálnu grafiku a novšie objekty.

KOMORNÉ SOCHY

Okruh raných diel sochá­ra je charakteristický kom­paktnou hmotovosťou a jemnou povrchovou mo­deláciou (Pocta J. K., 1975, Kvet, 1977, Sediace torzo, 1978...). Začiatkom 80. ro­kov vytvára komorné sochy na princípe dynamické­ho konštruovania plastiky v duchu pokubisticky šty­lizovaných tvarov, kde pre­lína žánre figúry, krajiny a architektúry. Výstava zahŕňa cykly medailérskej tvorby auto­ra z obdobia 1980 – 2007, v ktorých Juraj Sapara do­sahuje novátorské kvality žánru. Prelína v nich ar­chetypálne námety so so­ciálnymi témami a svetom umenia.

DIGITÁLNA GRAFIKA

Novšiu tvorbu autora za­stupuje na výstave aj digi­tálna grafika, v ktorej autor tvorí od roku 1997. V tomto médiu zúročuje výrazovosť viacerých oblastí vlastnej tvorby (najmä medailérska a kresbová tvorba) v zmysle iluzívnej modelácie hmoty. Predmetné a vecné náme­ty prelína so symbolickými a archaickými. Z obdobia od polovice 90. rokov je na výstave zastúpená aj sé­ria komorných bronzových plastík s námetmi veže, skrinky, schránky a stély, kde prevláda výraz „novej vecnosti“. „V tvorbe Juraja Sapa­ru prevažujú asociatívne témy ako otázky pozna­nia života a povahy ume­nia,“ vyslovila kurátorka. Novšiu tvorbu autora re­prezentuje objekt, ktorý má podobu transparentnej sté­ly s uplatnením rastrovej grafiky (cyklus Stéla, 2015 – 2018). Rozvíja tu kon­štruktívny a znakový prin­cíp sochy.

PROVOKUJÚCE KONTEXTY

Od roku 2015 sa Juraj Sa­para venuje aj tvorbe ob­jektu na báze nájdených predmetov, ktoré spája do provokatívnych a ironicky vyznievajúcich kontextov (Vedomý stav nevedomia, 2015). V najnovšom cykle objektových stél dospieva Juraj Sapara ku geometric­ky čistej, výrazovo mini­malistickej skladbe staveb­ných prvkov. Výstavu jeho diel si mô­žete prísť pozrieť do 6. mája.

Zdroj: - kk -, - av -

Foto: Archív PGU

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
15 °C
18 °C
9 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod