Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. marec 2018 | Blahoslav

Z regiónu

Na Hájiku budú zbierať podpisy pod petíciu

Na najmladšom žilinskom sídlisku sa schyľuje k petičnej akcii. Jej cieľom je urýchlene eliminovať žiarenie, ktoré produkujú vysielače na streche bytovky na Baničovej ulici. Pre obyvateľov je vraj škodlivé!

07.09.2017 | 13:28

Organizátorom petície je obyvateľ Hájika Jiří Tobola s kolek­tívom, ktorý býva v bloku priamo oproti. Problematikou sa zaoberá dlhodobo, o čom sme minulý rok informovali aj prostredníctvom Ži­linského večerníka. Podľa jeho slov a zrealizovaných meraní striehne na obyvateľov Hájika neviditeľ­né nebezpečenstvo, a to v podobe elektromagnetického žiarenia, kto­ré produkujú súbory telekomuni­kačných zariadení (veľké množstvo vysielačov a anténnych systémov) na streche bytovky na Baničo­vej ulici a základnej škole. „Tento stav je už neúnosný. Povoľovanie a schvaľovanie týchto stavieb nie je na potrebnej úrovni, ako je to v niektorých iných štátoch EÚ. Ob­chádzajú sa stanoviská dotknutých strán (susedných stavieb a obyva­teľov sídliska) podľa stavebného zákona, správneho poriadku a ďal­ších predpisov. Vysielacie antén­ne systémy svojím vyžarovaním priamo zasahujú do obytných častí bytov v tesnom susedstve, nehľa­diac na základnú a materskú školu. Vzhľadom na to, že do budúcnosti je predpoklad na ďalšie výkono­vé a funkčné rozširovanie tohto systému, je na mieste, aby sme sa spoločne tejto problematike zača­li intenzívne venovať nielen kvôli zhoršeniu životného prostredia, oprávnených a chránených záuj­mov občanov, ale obzvlášť kvôli ochrane rizikových skupín, ako sú deti, tehotné ženy, starší obča­nia, občania s implantátmi (kar­diostimulátormi, kovovými im­plantátmi a nanotechnológiami) v tele, ktoré môžu byť nepriaznivo ovplyvňované hlavne impulznými elektromagnetickými poľami v tesnej blízkostí týchto stavieb,“ vysvetľuje.

STOP ELEKTROMAGNETICKÉMU SMOGU!

Pán Jiří Tobola oslovil v tejto súvis­losti už mnohé inštitúcie. Žiaľ, do­teraz bez uspokojivého výsledku. Je však presvedčený, že ak sa ľudia zomknú, ľady sa pohnú. Preto sa roz­hodol zorganizovať petíciu, ktorú chce rozbehnúť v najbližších dňoch. „Je potrebné dostať túto problemati­ku do povedomia ľudí a ďalších zain­teresovaných a zodpovedných osôb. Preto je naším cieľom v čo najkrat­šom čase prijať spoločný (petičný) postup obyvateľov sídliska Hájik, ob­čianskych združení, ako aj ostatných dotknutých strán v spolupráci so zodpovednými úradmi mesta Žilina, správcom bytového domu a vlast­níkmi bytového domu Baničova 27, 29, 31. Naším cieľom je dosiahnuť čo najnižšiu možnú expozíciu trvalých elektromagnetických a impulzných vysokofrekvenčných polí pre zdra­vie ľudí, respektíve premiestnenie základňových staníc a ostatných zariadení mimo sídliska na samo­statnú spoločnú integrovanú tele­komunikačnú stavbu (stožiar) nad sídlisko v dostatočnej vzdialenosti od obytných blokov, ako je to bežné v EÚ a aj v iných lokalitách na Slo­vensku,“ vykladá miestny aktivista. Tieto aktivity podporujú aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline za sídlisko Hájik.
Petičný hárok s podpismi plánuje odovzdať na stavebnom odbore a od­bore životného prostredia Mestské­ho úradu Žilina. „Budeme žiadať za­stavenie akýchkoľvek modernizácií, rekonštrukcií a rozširovania tejto ne­primeranej telekomunikačnej stavby a presmerovanie anténnych systé­mov nad horizonty obytných blokov. Taktiež budeme žiadať, aby výkon týchto zariadení neprekračoval pre­ventívnu hodnotu (vo vonkajších priestoroch sídliska, detských ih­rísk, vonkajších priestoroch ZŠ a MŠ E<=0,6V/m a S<=1000 μW/m²),“ ho­vorí Jiří Tobola.

KARCINOGÉNNE ŽIARENIE

Proces povoľovania stavieb elek­tromagnetických komunikačných sietí sa na Slovensku riadi staveb­ným zákonom, vyhláškou minis­terstva zdravotníctva, ďalšími via­zanými predpismi a STN. Vyhláška však vychádza z tepelných účinkov elektromagnetického žiarenia a sta­novuje len minimálne požiadavky na ochranu zdravia ľudí. „Je pritom vedecky preukázané, že okrem te­pelných účinkov má žiarenie z rádio­vých zariadení aj veľmi nepriaznivé biofyzikálne účinky, ktoré priamo ovplyvňujú chemické a biologické procesy v organizme človeka, ži­vočíchov i rastlín. Aktuálne vedec­ké štúdie poukazujú čoraz viac na súvislosť zvýšeného zdravotného rizika (napr. rakovina mozgu) s in­tenzívnym pôsobením rádiových zariadení. Agentúra pre výskum rakoviny, ktorá spadá pod Svetovú zdravotnícku agentúru WHO, v roku 2011 oficiálne oznámila kvalifikáciu elektromagnetického žiarenia v rá­diofrekvenčnom spektre za patriacu do skupiny 2B z pohľadu rakovino­tvornosti, teda za možný karcino­gén,“ podotkol na margo pripravova­nej petície Jiří Tobola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: - m s -

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
-3 °C
-3 °C
-2 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod