Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. október 2019 | Sergej
| 10°C

Kultúra

Nie všetko je definitívne vidno

Dvadsaťštyri veží zo skla a asfaltu inštaluje tri týždne Dalibor Bača pod kupolu Novej synagógy, do centra modernistickej architektúry, ktorá priestor člení a tvorí vo viere v ľudský pokrok, pevné štruktúry, spravodlivosť geometrie. Naopak, asfaltovo-sklené veže obsahujú možnosť pádu ako svoj východiskový prvok, ich štruktúra je od základu krehká a efemérna.

13.04.2018 | 10:43

Dielo Definitív­ne nedokončené skúma interak­ciu medzi týmito dvoma systémami. Do veľ­kej miery spočíva v proce­se, ktorý ukáže, ako sa so sebou vysporiadajú, teda či priestor synagógy odmiet­ne veže ako parazita, alebo nájdu stabilitu a vytvoria symbiózu akéhosi utopic­kého prekariátu/prekérnej moderny. Ak dôjde k zrúte­niu veží, bude to vplyvom podmienok v synagóge – teploty a vlhkosti priesto­ru, počasia, aktérov, ktoré sa nedajú dopredu určiť.

SKÚMANIE

„Dalibor Bača urobil všet­ko preto, aby od určitej fázy stratil kontrolu nad die­lom. Ale viedla k tomu sé­ria vedomých, presne cie­lených rozhodnutí. Vybral sklo s určitými materiálo­vými vlastnosťami, určil formu veží a ich rozmiest­nenie v priestore,“ vyslovi­la kurátorka výstavy Ivana Rumanová. „Asfalt namie­šal tak, aby z jeho tvrdos­ti a teploty topenia nebolo možné predvídať, či sa veže počas dvoch mesiacov zrú­tia. Autorstvo tu spočíva v skúmaní, ako sa autorstva zbaviť, ale to vytvára po­merne silnú autorskú po­zíciu. Túto rozporuplnosť Dalibor nijako nevytesňuje. Naopak, narába s ňou ako s provokatívnou, komplex­nou možnosťou, ako uva­žovať o postavení človeka v ekosystéme či budúcnosti planéty s vedomím, že člo­vek ako živočíšny druh to má podľa všetkého spočíta­né,“ pokračovala.
V nestabilných vežiach a roztápajúcej sa povoľujúcej štruktúre je možné nachá­dzať rôzne asociácie, kto­ré poukazujú na odvrátenú stranu tekutých čias. Hovo­rí sa o krehkosti demokra­cie, neudržateľnosti ekono­mického systému, kolapse ekosystému, zániku člove­ka ako živočíšneho druhu, o troskotaniach na osobnej úrovni, úzkostiach a depre­siách, ktoré prekariát cha­rakterizujú rovnako ako fle­xibilita a sieťovanie. „Možno by nakoniec bolo mož­né nájsť v troskotaní cestu k sebe samej, možno áno, ale je neskoro,“ píše Elfriede Je­linek v Zimnej ceste. Neznie to práve optimisticky, ale pád sa zdá byť novým hori­zontom, ku ktorému zhodne smerujú viaceré rezonujúce nové smery a -izmy.

UMELÉ INTELIGENCIE

Tento pohyb produku­je okrem apokalyptických scenárov tiež odklon od človeka a zaoberanie sa mimoľudskými formami existencie. Na túto líniu nadväzuje dielo Purgato­rius Andrása Cséfalvaya, hosťa výstavy. „V dvojitej paralelnej videoprojekcii a sprievodnom texte špe­kuluje o tom, či človek nie je umelou inteligenciou, ktorú vytvorili iné organiz­my ako utilitárny nástroj, ale tento projekt sa im vy­mkol z rúk. Až natoľko, že umelé inteligencie – ľudia – sú teraz autormi a vytvá­rajú vlastné diela a vlastné umelé inteligencie, v ktoré dúfajú a zároveň ich desia. Ak sa však kolobeh zopaku­je dôsledne, je veľmi prav­depodobné, že nami vy­tvorené umelé inteligencie čoskoro podľahnú sebapo­chybnostiam a lenivosti, presne podľa nášho vzoru,“ povedala Ivana Rumanová. „Záujem o neľudské či mimoľudské faktory vypro­dukoval paradoxnú situ­áciu, v ktorej sme najviac času strávili rozhodovaním sa, ako výstavu sprístup­niť divákom. Možnosť pádu vytvára spektakulárny rá­mec, pohráva sa s hranicou medzi katastrofou, umením a diváckou atrakciou. Nie je v tomto prípade návšteva kritickej výstavy obdobou tzv. disaster turizmu, kedy diváci sledujú katastrofické deje z bezpečného odstupu? Môže umelecká inštitúcia zrušiť tento divácky odstup bez toho, aby divákov fyzic­ky ohrozila? Ako komuniko­vať, že pohľad na rúcajúci sa systém v galérii alebo odla­mujúce sa kusy ľadovcov v Patagónii je pohľadom na náš vlastný pád, a medzera, ktorá nás oddeľuje, je dočas­ná a iluzórna? Definitívne nedokončené predpokladá, že nie všetko je definitívne vidno,“ doplnila kurátorka.
Inštaláciu v centrálnom priestore Novej synagógy otvárajú 13. aprí­la o 18. h. V rámci nej je pripravený aj sprievodný program počas mája, o kto­rom vás budeme včas in­formovať.

Zdroj: - kk -

Foto: Archív Novej synagógy

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod