Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. júl 2019 | Kamila

Školstvo

Povedali drogám nie

V budove Diecézneho centra v Žiline vyhlásili výsledky celoslovenskej literárnej, výtvarnej a multimediálnej súťaže Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!

25.01.2019 | 10:04

V adventnom čase vyvrcholila celo­slovenská literárna, výtvarná a multi­mediálna súťaž Povedz dro­gám nie, zvoľ si umenie! slávnostným vyhlasovaním výsledkov a udeľovaním cien. Uskutočnilo sa v budove Die­cézneho centra v Žiline. Súťaž bola vyhlásená CZŠ Romual­da Zaymusa v Žiline a pod­porená Ministerstvom zdra­votníctva SR v rámci podpory programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidro­govej stratégie na rok 2018.

ZÁVISLOSTI

Dnešní mladí ľudia, a deti ob­zvlášť, sú vystavení nebezpe­čenstvám, akým žiadna iná predošlá generácia nemusela čeliť. Ak hovoríme o závislos­tiach, nemáme na mysli iba drogy, ale všetko negatívne, čo môže odpútavať mladých ľudí od zmysluplného a pl­nohodnotného prežívania ži­vota. Generácia alfa je veľmi vnímavá, dnešné deti majú záujem o dianie okolo seba a nezaprú sa ani kritickým nazeraním na svet. V našej súťaži sme teda poskytli mladým tvorcom priestor na prezentáciu svo­jich vlastných diel, v ktorých sa výborne vysporiadali s té­mou závislosti ich vlastným jazykom, jazykom súčasnej mladej generácie. Okrem tradičných kategó­rií sme teda do súťaže zaradili aj menej tradičné, ako naprí­klad vlog, komiks či plagát. Po dvoch mesiacoch ne­trpezlivého čakania na to, aký ohlas súťaž vyvolá, sme mohli s radosťou skonštato­vať, že bola naozaj celoslo­venská. Zapojilo sa do nej vyše 200 žiakov z 37 škôl zo všetkých ôsmich krajov Slo­venska svojimi 192 literár­nymi, výtvarnými a multi­mediálnymi príspevkami na témy: Ako som porazil svoju závislosť a Čo ma v ži­vote robí šťastným.

VÝSLEDKY

Celé podujatie odštartoval kultúrny program, o ktorý sa postarali žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením pani učiteľky Koriny Bielikovej. Nasledoval príhovor koordinátorky sú­ťaže a režisérky slávnostné­ho podujatia – Tünde Hala­jovej. Všetkým zúčastneným sa prihovoril aj pán riaditeľ „Zaymusky“ – Radoslav Ka­čur. Samotné vyhlasovanie výsledkov sa udialo za prí­tomnosti odbornej poroty, ktorá odovzdala výhercom v každej kategórii diplomy a vecné ceny. Výtvarné a mul­timediálne práce vyhodnoco­vala odborná porota v zložení dvoch akademických malia­rov – Daniela Krajčová a Peter Pisar. Literárne práce vyhod­notili dve pani spisovateľky – Zuzana Kuglerová a Ľudmi­la Gašparíková. Jednotlivé víťazné výtvar­né príspevky mali možnosť zúčastnení vidieť vystavené na paneloch, ktoré podčiar­kovali umeleckú atmosfé­ru podujatia. Okrem toho si všetci mohli vypočuť aj úryv­ky z víťazných literárnych prác, ktoré predniesla Barbo­ra Krčová, žiačka 7. ročníka. Na slávnostnom vyhodno­tení sme sa stretli s autormi príspevkov a ich pedagógmi napríklad aj z Michaloviec, Košíc, Topoľčian či Malaciek. Teší nás, že ocenení boli aj naši žiaci, dokonca vo všet­kých troch sekciách.

BUDE AJ ĎALŠÍ ROČNÍK

Na záver nás potešilo malé občerstvenie lahodiace oku aj chuťovým pohárikom a prí­jemné neformálne rozho­vory účastníkov s porotou či ostatnými súťažiacimi a ich pedagógmi. Záverečná anjel­ská pieseň v podaní Natálie Brezániovej, žiačky 9. roční­ka, už navodzovala nádhernú adventnú atmosféru, čas ra­dostného očakávania narode­nia nášho Pána. Už teraz môžeme povedať, že sa tešíme na 2. ročník sú­ťaže v budúcom školskom roku. Veríme, že oslovíme ešte viac žiakov, ktorí sa ne­boja použiť svoje talenty na šírenie posolstva zdravého rozumu, pekných vzťahov, pravdy a umenia.

Zdroj: Tünde Halajová

Foto: archív školy

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
13 °C
21 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod