Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

17. august 2017 | Milica

Z regiónu

Pri autobusovej stanici budujú nové trhovisko

V Žiline vznikne nové kontajnerové trhovisko, tak o tom rozhodli mestskí poslanci ešte minulý rok. Staré trhovisko bude aj napriek prvotným obavám fungovať ďalej.

09.08.2017 | 10:00

Čulý stavebný ruch mo­mentálne vládne pri autobusovej stanici v Žiline. Na ploche, kde do­nedávna stálo niekoľko predajných stánkov, pracujú ťažké stavebné stroje. Priestor pripravujú na vznik nového moderného trhoviska. „Sta­vebným úradom bola povolená stavba trhovisko – autobusová sta­nica a prípojky inžinierskych sietí. Stavba pozostáva z umiestnenia mobilných kontajnerov a je povo­lená ako dočasná stavba. Existujú­ca spevnená plocha bude slúžiť pre osadenie predajných kontajnerov a predajných stojanov, ako aj záso­bovanie, priestor pre odpad a tiež peší pohyb návštevníkov trhoviska. Na predmetnej ploche budú osa­dené prenosné kontajnery, ktoré tvoria samostatné objekty slúžiace ako trhoviskové predajne. Tým sa zjednotí doterajší rôznorodý tvar, farebnosť, ale aj materiálová škála pôvodného trhoviska,“ uviedol ho­vorca mesta Pavol Čorba.

Vznik nového trhoviska odsú­hlasilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline ešte v apríli minulého roka, keď schválilo nový trhový poriadok. Súčasťou nového na­riadenia bol aj návrh vyňať zo zo­znamu trhových miest trhovisko pri Mariánskom námestí. Poslanci sa však dohodli, že starému tr­hovisku „dajú ešte šancu“. Ak sa preukáže, že už nemá význam, bude zrušené. „Staré trhovisko ostáva v prevádzke s tým, že o prí­padnom zrušení by v budúcnos­ti rozhodovali mestskí poslanci,“ poznamenal hovorca. Obyvatelia však proti zrušeniu starého trho­viska v minulom roku spísali petí­ciu. Ako na ňu mesto zareagovalo? „Poslanci petíciu proti zrušeniu trhoviska zobrali na vedomie, ale keďže zastupiteľstvo nerozhodlo (o materiáli sa nerokovalo) o zru­šení trhoviska, stratila vecný význam,“ podotkol Pavol Čorba.

Na území Žiliny je podľa VZN, ktorým sa určujú podmienky pre­daja výrobkov a poskytovania slu­žieb na trhových miestach v meste Žilina, trhovísk niekoľko. Okrem trhoviska pri Mariánskom námestí a staronového trhoviska pri auto­busovej stanici sa za trhové miesto považuje aj priestor po pravej stra­ne za kruhovým objazdom v Zá­vodí, „parkovisko“ na Dlabačovej ulici či parkovisko pri Ranči pred obcou Oškerda. Svoje miesta na ambulantný predaj majú vyhrade­né aj mestské časti okrem Zástrania a Rosiniek.

Autor: - m s -

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
28 °C
27 °C
28 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod