Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. máj 2019 | Ela

Školstvo

Svrčinovské deti diskutovali s gazdami a chovateľmi

Je všeobecne známe, že chovateľská ko­munita je prestarnu­tá. Záujem mladých ľudí o chov hospo­dárskych zvierat je nízky. Projekt OZ Chovám doma s názvom Aby sa gazdovať nezabudlo je preto zamera­ný na medzigeneračnú spo­luprácu skúsených chova­teľov s deťmi a mládežou.

19.02.2019 | 12:29

Takmer 180 žiakov Základnej školy vo Svrčinovci sa prvý februárový týždeň zúčastnilo na besede s dl­horočnými chovateľmi. Be­sedu viedli Peter Stráňava zo Základnej organizácie Slovenského zväzu chova­teľov (SZCH) vo Svrčinovci, František Staňo z OZ Cho­váme doma a senior Ján Házy, ktorý celý život pra­coval ako bača. Deti so zá­ujmom počúvali informá­cie o chove hospodárskych zvierat, ich význame a úžit­ku, ako aj o našich národ­ných plemenách zvierat. Ján Házy sa s nimi podelil o svoje zážitky z čias, kedy pôsobil ako bača. Deťom vysvetlil, ako sa vyrába syr a žinčica. Porozprá­val i o stretnutiach s divou zverou. Na dokreslenie čias nedávno minulých deťom prezentoval historické fo­tografie. Žiaci s lektormi diskutovali aj o potravi­nách a ich vplyve na naše zdravie. Tí najmenší sa potešili možnosti pohlad­kať zvieratá, ktoré chova­telia so sebou na besedu priniesli. Školáci prejavili záujem o zriadenie chova­teľského krúžku, ktorý si pod patronát zoberie práve Základná organizácia SZCH vo Svrčinovci.

„Takéto prednášky chce­me urobiť v najbližších mesiacoch aj v ďalších ško­lách. Najskôr ich plánu­jeme zrealizovať v okrese Čadca, neskôr by sme ich chceli priniesť aj do ďalších okresov,“ vysvetľuje Franti­šek Staňo, riaditeľ OZ Cho­váme doma, ktoré tento projekt rozbehlo. „Vytvárať u detí vzťah k zvieratám by sme mali už od útleho veku. Keď sa musia o zvie­ratá pravidelne starať, učí­me ich tak zároveň zodpo­vednosti,“ dodal na záver František Staňo.

Zdroj: -oz-

Foto: OZ Chováme doma

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
16 °C
18 °C
13 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod