Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. február 2019 | Vlasta

Z regiónu

V nemocnici spustili elektronické zdravotníctvo, k zdravotnej dokumentácii sa dostaneme aj na internete

Cieľom elektronického zdravotníctva, ktoré nedávno spustili aj vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline (FNsP), je zabezpečiť pacientom kvalitný, komfortný a rýchly prístup k informáciám.

18.01.2018 | 15:30

Systém ezdravie slúži ako centrálne úložisko zdravotných záznamov pacienta a je zdrojom dôležitých informácií o jeho zdravotnom stave. Prístup k údajom je podmienený občianskym preukazom s elektronickým čipom, lekár sa do systému dostane prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

V žilinskej fakultnej nemocnici bola prevádzka elektronického zdravotníc­tva podľa hovorkyne Viery Jurčiovej spustená na všet­kých oddeleniach, na kto­rých sa konalo testovanie, zaškoľovanie a spúšťanie. Sa­motná prevádzka sa pritom týka viac ako 200 počítačov. „Lekári si museli prevziať čítačky kariet, identifikač­né karty a PIN. Najviac času vyžadovalo celkové zladenie a technické nasadenie,“ in­formovala nás hovorkyňa ži­linskej nemocnice. Ako ďalej doplnila, najväčšími výzva­mi pri spúšťaní z hľadiska technického nasadenia boli rôzne typy operačných sys­témov, ovládače pre čítačky kariet, správa certifikátov či ladenie zabezpečeného spo­jenia. Nemocničný informač­ný systém bol podľa jej slov doplnený o modul komuni­kácie s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI).

AKO FUNGUJE?

Práca so systémom ezdravie prináša pacientom niekoľko benefitov – rýchlosť, kvali­tu i komfort pri manipulácii s dôležitými informáciami. O konkrétnych funkciách, ktorými systém disponuje, nás informovala Diana Dú­hová z NCZI. Funkcia evy­šetrenie zabezpečí vytvore­nie elektronického záznamu z vyšetrenia aj výmenného lístka. Pozitívom je v tom­to prípade fakt, že celá pa­pierová zdravotná doku­mentácia je z veľkej časti nahradená elektronickým záznamom z vyšetrenia. Ta­kýmto spôsobom bude podľa NCZI postupne dochádzať k úplnému zrušeniu papie­rovej dokumentácie pacien­ta, ktorý už nebude musieť nosiť k lekárovi svoj záznam. Čo sa týka výmenného líst­ka, pacient ho nepotrebuje mať vytlačený, stačí, ak po­zná jeho číselný kód.

„MOJA ZDRAVOTNÁ KNIŽKA“

K svojim záznamom z vy­šetrení a celej zdravotnej dokumentácii sa pacient do­stane v elektronickej zdra­votnej knižke, ktorá je do­stupná na webovej stránke Národného portálu zdravia – www.npz.sk, v pravej hor­nej časti je záložka „Moja zdravotná knižka“, avšak len prostredníctvom ob­čianskeho preukazu s elek­tronickým čipom. V prípade, že pacient príde ku konkrét­nemu špecialistovi, ten sa s jeho súhlasom takýmto spôsobom dostane k jeho zdravotným záznamom. V súčasnosti budú v systé­me ukladané záznamy ako záznam z odborného vyšet­renia, prepúšťacia správa, výmenný lístok a popis zo zobrazovacieho vyšetrenia – napríklad RTG. Prostredníctvom funkcie erecept sa zavádza elektro­nický predpis a výdaj lie­kov a zdravotných pomô­cok, ktorý je podľa NCZI totožný s predchádzajúcou formou papierového re­ceptu. Pri návšteve lekár­ne pacient predloží identi­fikačný preukaz v podobe preukazu poistenca ale­bo občianskeho preukazu s elektronickým čipom a na základe elektronického predpisu, ktorý lekár uloží do systému, vydá lekárnik konkrétny liek či pomôcku. Na erecepte je predpísaný vždy len jeden liek. V prí­pade, že si pacient neželá, aby lekárnik videl všetky predpísané lieky, môže si dať u lekára erecept vytla­čiť aj v písomnej podobe.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
11 °C
2 °C
2 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod