Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. jún 2019 | Adriána

Hudobná

Vychutnávajte krásno zborového umenia. Začína sa Voce Magna

Od stredy 5. októbra do soboty sa uskutoční už siedmy ročník medzinárodného festivalu zborového umenia Voce Magna. Dirigent Žilinského miešaného zboru Štefan Sedlický, ktorý je jedným z organizátorov festivalu, nám prezradil viac o začiatkoch aj tohtoročnom programe.

04.10.2016 | 11:17

Aké boli začiatky festivalu a čo vás ženie k tomu, že každý rok zháňa­te granty, pozývate výnimočných umelcov, jednoducho máte to nadšenie pre organizovanie ďal­šieho a ďalšieho ročníka?
Začiatky treba hľadať v iniciatíve mojich žiačok, mladých speváčok zo Žilinského miešaného zboru, Aničke Kurekovej a Katky Juhásovej. Ony sa so zborom zúčastňovali rôznych fes­tivalov a z ich strany vzišla iniciatíva zorganizovať v Žiline festival, ktorý bude ešte lepší ako tie, čo sme na­vštevovali. Už ten prvý ročník, kedy v rámci programu vystúpil „len“ je­den zahraničný zbor, bol čo sa týka atmosféry, odozvy publika a inštitú­cií, ktoré sa podieľali na organizácii, výborný. Preto sa dievčatá rozhodli, že budú v tom pokračovať a postup­ne sa podarilo získavať viac gran­tov. Aj keď tento rok sme, bohužiaľ, grant nedostali.

Ktorý ročník bol, dá sa povedať, prelomový?
Ten pred tromi rokmi. Vtedy festival získal inú dimenziu, pretože sme po prvý raz pozvali do spolupráce pro­fesionálny Štátny komorný orches­ter v Žiline. Dali sme si tiež záväzok, že festival bude výnimočný nejakou premiérou, novým vokálno-inštru­mentálnym dielom. Práve pred tro­mi rokmi sa prvýkrát podarilo, že orchester a festivalové zbory sa po­dieľali na tejto premiére. Predstavili sme skladbu Stabat mater od jedné­ho z najuznávanejších skladateľov žijúcich na Slovensku Jevgenija Ir­šaia. Pred dvomi rokmi sme predsta­vili premiéru mladého slovenského skladateľa Petra Špiláka a minulý rok skladbu pre mužský zbor od Ľu­boša Bernátha. Tento rok nám skrí­žilo plán to, že sme nedostali finan­cie z Fondu pre umenie, takže túto premiéru sme nemohli zrealizovať. Respektíve ju posunieme na jar.

To však program Voce Magna ne­ochudobní, však?
Samozrejme, v poslednej dobe sa nám darí na Voce Magna pozý­vať nie bežné zbory. Na Sloven­sku nevystupujú skoro vôbec, lebo ich koncertný kalendár sa orien­tuje na západnú Európu, USA či Japonsko. Tak to je aj tento rok. Predstaví sa nám svetová špička detského zborového spevu – český spevácky zbor Jitro. Pre ilustrá­ciu, na Slovensku to bude ich tretí koncert, ale v Spojených štátoch vystupovali okolo 250-krát a v Ja­ponsku vyše 100-krát. Som veľmi rád, že pán dirigent prijal túto po­nuku, lebo mám pocit, že už dva týždne na to cestujú znova za veľ­kú mláku. Príde aj Mužský spevác­ky zbor Bélu Bartóka z Pécsu, kto­rý vyhral celosvetovú olympiádu zborového spevu, nahráva albumy a koncertujú takisto po celom sve­te. Tiež mám dojem, že letia hneď potom do Číny.

Prídu k nám na základe vašich dobrých vzťahov?
Áno, doslova. S oboma dirigent­mi sa poznám dlhšie, stretávam sa s nimi v porotách a na rôznych podujatiach, a aj to je dôvod, že sa nám podarilo „dotiahnuť“ ich sem, k žilinskému publiku. Predstaví­me to najlepšie, čo v tejto oblasti v Európe existuje. Z tých zahra­ničných zborov sa nám predstaví aj mladý ambiciózny Akademický spevácky zbor VŠB – TU Ostrava, ktorý funguje pri baníckej vysokej škole. V Jihlave vyhrali celoštátnu súťaž, takisto v Litve a Lotyšsku, takže je to tiež teleso, ktoré nie je bežnej kvality. Ďalším ťahákom a čerešničkou na torte bude diev­čenský spevácky zbor Cambiar La Música, ktorý vystupoval aj minulý rok a doslova ohúril po­slucháčov svojimi choreografic­kými kreáciami pri zborovom spe­ve. Budú vystupovať vo štvrtok, v piatok aj v sobotu. Tento súbor nepredvádza len kvalitný zborový spev, ale aj choreografie, ktoré ho zvýrazňujú.

Ide o zbor, ktorý bude mať v Ži­line koncert s kapelou Korben Dallas?
Áno, a som za to veľmi rád, lebo dirigentka je moja žiačka. Je to tiež cesta, ako zborový spev za­traktívniť. Na Korben Dallas asi pôjdu ľudia, ktorí by bežne ne­šli na koncert zborového spevu. Takto uvidia, že zborový spev nie je to, čo si možno predstavujú a že len nestojíme v pozore. S mladý­mi ľuďmi sa dajú robiť kadejaké „zverstvá“ (smiech).

Z týchto štyroch dní bude asi ťažké vybrať si len jeden.
Festival sa v podstate začína v stredu, ale tie úvodné koncerty sú venované menším spriazneným mestám. Minulý rok to bolo Ky­sucké Nové Mesto, teraz to bude Rajec. Takže v stredu vo Farskom kostole sv. Ladislava v Rajci sa predstaví domáci Zbor sv. Ladisla­va, Žilinský miešaný zbor a spe­vácky zbor pri Žilinskej univer­zite Omnia, ktorý je tiež kvalitný a dosahuje významné výsledky v zahraničných súťažiach. Štvrtkový otvárací koncert bude už v Dome umenia Fatra v Žili­ne a zastreší ho Konzervatórium Žilina a Žilinský miešaný zbor. Vystúpia aj študenti hudby z kon­zervatória. Zborový spev je niečo, čo ich môže umelecky posunúť ďalej a ukázať im ďalší rozmer hudby. Mňa veľmi teší, že na otvá­racom koncerte vystúpime s muž­skou zložkou od 15 do 20 rokov. Je veľmi milé a výnimočné vidieť takých mladých chalanov, ako sa postavia na pódium. Mladá krv v spojení s orchestrom prináša ne­jakú nadstavbu, je to ohromujúci a uchu lahodiacu zvuk. No a na záver zaznejú aj tri skladby s or­chestrom a zhruba s 80 spevák­mi. Bude dirigovať môj syn Adam Sedlický. Piatok je vždy venovaný chrá­movej hudbe. V Katedrále Najsvä­tejšej Trojice sa predstavia zbory, o ktorých som už rozprával a so sakrálnym programom vystúpia aj Paulaetus ensemble. Chrám má svoje čaro, dáva priestor na za­myslenie, je to nabité duchovnou energiou a v neposlednom rade je tam dobrá akustika. No a v sobotu bude očakávaný galakoncert. Ur­čite žiaden deň nesklame svojich poslucháčov a bude zaujímavý. Ja dúfam, že festival si nájde mies­tečko v kultúrnom kalendári ľudí, ktorí chodia na koncerty a možno aj tých, ktorým sa ešte nepodarilo objaviť krásno zborového spevu.

Autor: Veronika Cvinčeková

Foto: vocemagna.sk

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
27 °C
17 °C
16 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod