Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

31. október 2020 | Aurélia
| 5°C

Školstvo

Anglický týždeň pre deviatakov mal veľký úspech, budúci rok pokračujeme opäť

V júni sa žiaci 9. ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žili­ne-Závodí rozprávali iba po anglicky. Zaujímavé hodi­ny s využitím metódy CLIL viedli traja lektori z Veľ­kej Británie – Sharon, Ellie a Ralph.

19.07.2018 | 10:45

Žiaci mali každý deň šesť vyučovacích ho­dín anglického jazyka. De­viatakom sa hodiny veľmi páčili, odniesli si množstvo poznatkov a zlepšili si ko­munikáciu. Lektori sa u nás cítili dobre. Príjemné bo­lo od nich na záver týždňa počuť, že sa stali sú­časťou kolektívu na základ­nej škole v Závodí a cítili sa u nás ako doma. Boli spo­kojní s úrovňou ovládania anglického jazyka detí, čo povzbudilo aj učiteľov na škole. Tí si mohli vyme­niť svoje skúsenosti so za­hraničnými lektormi počas komunikácie s nimi, ale aj počas priamych hospitácií na ich hodinách.

Projekt bol realizova­ný v spolupráci základnej školy s občianskym združe­ním Podporme vzdelávanie v škole v Závodí. Projekt by sme chceli zopakovať pre budúcich deviatakov opäť budúci školský rok.

Zdroj: Eva Kubová

Foto: Archív školy

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod