Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. jún 2021 | Paulína
| 21°C

Hudobná

Arzénu to teraz dobre vyhráva

Po šiestich rokoch, vyplnených najmä koncertnou činnosťou, vydala kapela Arzén v poradí ôsmy štúdiový album. Volá sa Teraz nám vyhráva.

02.03.2018 | 10:05

Motto „Veru sme my chlapci z kraja Jánoší­ka, teraz vám vyhráva tá naša muzika“ bolo viac-menej základom pre vznik názvu najnovšie­ho albumu známej rocko­vej terchovsko-žilinskej ka­pely Arzén. Ako sa chlapci priznali, názov vymysleli pri pive. „Na margo toho je tam tá slovná hračka — te­raz nám vyhráva — a stále nám to vyhráva, v tom dob­rom slova zmysle,“ vysvet­lil Paľo Cabadaj, gitarista kapely.

ŠESŤ ROKOV

Od ich ostatného albumu Odpovede, ktorý bol skôr básnického charakteru a najmä sa niesol vo váž­nejšej tónine, sa chalani z Arzénu rozhodli opäť vrá­tiť k pôvodnému štýlu. Po šiestich rokoch, kedy dali hlavy dokopy, vychádza ich nový album. „Tento album nie je náhodný, dlhovali sme ho našim fanúšikom a aj nám samotným,“ pove­dal Paľo Cabadaj. „Spája sa s výročím. Arzén je na scé­ne už 35 rokov a čo je zau­jímavé, máme na albume aj skladbu Jánošík, čo presne sedí k 330. výročiu narode­nia Jánošíka.“

NÁVRAT KU KOREŇOM

Najnovšie CD sa vra­cia, respektíve nadvä­zuje na prvé albumy, je rockovo-terchovské, sú tam folklórne motívy – texto­vé aj hudobné. Do CD ka­pela zhmotnila to najlep­šie, na čom v ostatných rokoch poctivo pracova­la. Nechýbajú tvrdé rocko­vé skladby, krásna balada, chytľavé melódie, hosťujú­ci muzikanti (Marek Pas­tírik — píšťalka, Vladimír Moravčík — husle, Marcel Comendant — cimbal) a iné milé prekvapenia. „Rockovo-folklórni Já­nošíci prichádzajú s no­vou platňou, ktorá síce názvom odkazuje na ter­chovský repertoár, ale ob­sahuje, respektíve rozvíja aj ďalšie interpretačné lí­nie,“ prezradil Peter Ca­badaj, teoretik, spisovateľ a literárny historik. „Hoci sa muzikanti nikdy progra­movo neprihlásili k mód­nej vlne etnickej hudby (world music), akoby z boč­ného vchodu ju doká­žu unikátnym spôsobom okysličovať o výrazovo sil­né vrstvy či spodné prúdy,“ dodal.

TÍMOVÁ PRÁCA

Niekoľkoročná starostlivá príprava teda priniesla svoje ovocie. „Náš album je širo­kospektrálny. Bola to tímová práca, čo je aj cítiť na jednot­livých pesničkách. Autorsky sa na ňom podieľajú viacerí hudobníci z kapely. Naprí­klad spevák Jaro Gažo tam má tri skladby, gitarista Igor Klein dve, ja som urobil zvy­šok. Podobne je to aj s texta­mi,“ vysvetlil Paľo Cabadaj. Na albume pracova­li takmer rok, a to v piatich hudobných štúdiách. „Robi­li sme ho atypicky, čiže nie v jednom štúdiu a obklopo­vali sme sa mnohými štú­diovými spolupracovník­mi. Chceli sme dosiahnuť troška tvrdšiu verziu skla­dieb, takú neučesanú, aby to zodpovedalo názvu aj obalu, tak dúfame, že sa nám to podarilo.“ Mix a mastering mal na starosti výborný Bruno Oravec, skupina si skladby tiež pripomienkovala podľa potreby. Obálku aj ilustrácie CD namaľoval mladý talento­vaný Terchovčan Pavol Pa­žičan. Ďalšia ilustrácia je od šikovnej akademickej ma­liarky Lucie Rubeljovej. Viac už ale o novom al­bume hovoriť netreba. Tre­ba už len počúvať, pretože „Teraz nám vyhráva“ jubi­lujúci Arzén.

Foto: Archív kapely/Richard Köhler

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod