Žilinský Večerník

24. jún 2024 | Ján
| 20°C

Z regiónu

Cesta je zarúbaná, cyklisti po nej idú...

Tak by sa dali parafrázovať slová ľudovej piesne. Po cyklomagistrále Terchovská dolina cyklisti jazdia od minulého roka. Počas jazdy ich ale viackrát prinútia zosadnúť z bicykla. betónové zábrany. A nie je vylúčené, že svoju funkciu začne plniť aj rampa a brána na Koňhorskej ulici. V tejto súvislosti sme oslovili predstaviteľov OO CR Malá Fatra, ktoré stavbu realizovalo, zástupcov firmy Hastra, zhotoviteľa diela aj občanov z Koňhorskej ulice vo Varíne.

20.05.2023 | 10:27

Za OOCR Malá Fatra odpovedá Petr Chrapčiak, projektový manažér stavby

Čo pre vás znamená, že krajský súd dal za pravdu vlastníkom cesty vo Varíne a cyklotrasa zo Žiliny do Terchovej nemôže viesť po ich pozemkoch? 

Celá stavba cyklotrasy je na opačnom brehu rieky Varínka ako Koňhorská ulica. Vzhľadom na dokončenie stavebných prác železničného mosta vo Varíne je dnes celý hlavný úsek cyklotrasy od VD Žilina do Terchovej prejazdný bez obchádzky. Radi by sme uviedli, že v úseku ulice Koňhorská v obci Varín neboli realizované žiadne stavebné práce. Zo strany obce bolo v čase riešenia tohto projektu potvrdené, že ide o miestnu komunikáciu. Majetkovoprávny stav sa zmenil až v roku 2021 v časti parcely E KN. C KN je stále evidované ako inžinierska stavba a cesta. V rozhodnutí KS Žilina je uvedené: „O tom, či to je súkromná cesta alebo miestna komunikácia, je možné rozhodnúť iba v správnom konaní a nie v civilnom.“

Budete ju premiestňovať? Ak áno, kadiaľ a čo bude s mostom na tomto úseku?

Pripravujeme ETAPU 2 na pokračovanie cyklochodníka na základe požiadaviek obcí Varín, Stráža a Terchová. Návrh ETAPY 2 je v príprave a nebol ešte prerokovaný a odsúhlasený. O jeho schválení vás budeme informovať.

Spoločnosť Hastra umiestnila na trase betónové zábrany. Koľko ich je a dokedy budú na trase? 

Vzhľadom  na to, že cyklotrasa je právoplatne skolaudovaná, informovali sme dotknuté orgány štátnej správy, aby zabezpečili výkon štátnej moci a zabezpečili bezpečnú prevádzku cestnej komunikácie IV. tr. Celkovo je na cyklochodníku umiestnených 8 neoznačených, nebezpečných betónových prekážok.

A ako budete postupovať, ak obyvatelia Koňhorskej uzavrú cestu rampou a bránou? 

Túto záležitosť riešime s naším právnym zástupcom, v tejto chvíli nebudeme poskytovať bližšie informácie.

 

 


 

Za spoločnosť Hastra odpovedá Ľubomír Ontkovič

Na terchovskej cyklomagistrále sú betónové zábrany s upozornením, že ide o majetok Hastry a zákazom manipulácie. Odkedy a prečo sú tam?

Zábrany sú osadené od 19. 12. 2022 a je ich asi 9. Sú umiestnené tak, aby nedošlo k úrazom. Náš názor totiž je, že po neskolaudovanom stavenisku sa jazdiť nemá. Kolaudáciu považuje spoločnosť Hastra za nezákonnú.

Prečo?

Z dôvodu neplatného preberacieho protokolu. Ten za Hastru podpísala neoprávnená osoba 19. 9. 2022. V tom čase už s Hastrou nemala obchodný ani pracovnoprávny vzťah. Myslíme si, že ak je dielo neodovzdané, nemôže sa kolaudovať. Na existenciu neplatného protokolu sme upozornili členov OOCR MF, poslancov a tiež obec Stará Bystrica, kde sídli stavebný úrad v tejto veci. Všetci tento fakt ignorovali, a preto sme podali trestné oznámenie na OOCR MF, trestné oznámenie na obec Stará Bystrica – stavebný úrad a návrh na protest prokurátora pre nezákonný postup v správnom, resp. kolaudačnom konaní, a to pri stavebnom úrade Stará Bystrica a Okresnom úrade Žilina.

Dokedy budú zábrany na trase?

Do rozhodnutia príslušných orgánov zábrany odstránené nebudú. Pridruženým faktorom ich umiestnenia je aj neuhradenie faktúr. Naša spoločnosť zrealizovala najkrajšie turistické dielo na Slovensku v čase mimoriadnej pandemickej situácie, núdzového stavu a mimoriadnej situácie spojenej s vojnou, a to aj pričinením konateľa, ktorý zabezpečil osobné financovanie, aby sa stavba mohla dokončiť. Sľuby predsedu predstavenstva OOCR MF sa nenaplnili. Ako správny politik sa odfotil na trase dvakrát – na začiatku a na konci. Jeho záujem signalizuje aj účasť na kontrolných dňoch, ktorá bola nulová. Na záver podotýkam, že problém nemá len Hastra, ale aj vlastníci pozemkov na Koňhorskej ulici vo Varíne, obec Belá, urbár Belá a ďalšia súkromná osoba.

 


 

Za majiteľov pozemkov na Koňhorskej ulici odpovedá Ľubica Franeková

Kedy, na aký súd ste sa obrátili a aký bol jeho verdikt?

Vlani v  októbri sme dostali rozhodnutie Okresného súdu Žilina, ktorý nám uložil umožniť priechod a prejazd Oblastnej organizácii cestovného ruchu Malá Fatra cez náš pozemok, aby dokončila a skolaudovala cyklotrasu, a zároveň sa zdržať používania rampy a kovovej brány na našom pozemku. Dvadsiati siedmi vlastníci sme sa ale odvolali na krajskom súde. Argumentovali sme tým, že pozemok vrátane cesty sme kúpili na dražbe až po tom, ako to odmietla obec, pretože cesta je prístupom k našim nehnuteľnostiam. Nemali sme prístup k domom a obec viackrát deklarovala, že o verejnú obecnú cestu nejde. Boli sme tak obcou donútení pozemok a cestu kúpiť. Tá ale začala tvrdiť, že ide o verejnú cestu a zarazilo nás, že okresný súd jej dal za pravdu. Krajský súd však deklaroval, že takýto záver nie je po právnej stránke v poriadku a uzavrel spor s tým, že nejde o verejnú cestu, ale o našu súkromnú príjazdovú. Dodal, že nemožno hovoriť ani o plánovaní stavby s náležitou starostlivosťou. Stavebník mal overiť bezproblémovú prevádzku stavby, prístup mechanizmov a zaoberať sa otázkou vlastníctva pozemkov, čo však nevykonal. Keďže nepostupoval s náležitou starostlivosťou, krajský súd skonštatoval, že mu nie je možné poskytovať „dodatočnú súdnu ochranu“, a zamietol návrh v celom rozsahu s tým, že náklady na naše právne zastúpenie má v celom rozsahu znášať žalobca – OOCR Malá Fatra.

Čo pre vás rozhodnutie znamená?

Rozhodnutie krajského súdu potvrdilo našu vieru v spravodlivosť a zbavilo nás označenia „žalovaných“. Konečné rozhodnutie krajského súdu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie, je pre nás veľkým zadosťučinením.

Budete rampu a bránu používať?

Podľa rozhodnutia krajského súdu si svoj pozemok uzatvoriť môžeme, je to však kolektívne rozhodnutie vlastníkov, o ktorom sa rozprávame. Skôr by bolo potrebné osloviť kompetentných, ako chcú situáciu riešiť, keď nás vyčlenili z kolaudačného konania a tvrdia, že cez náš pozemok cyklotrasa nevedie. Situáciu tak skomplikovali nám, ale aj pre cyklistom.

Problémy pokračujú, čo vás na celej situácii rozhorčuje?

Tí, ktorí nám spôsobili problémy, neustále hľadajú vinníka a možnosti, ako obísť zákony. Z kolaudačného konania sme napríklad boli vylúčení s argumentáciou, že na našej ceste neboli realizované žiadne stavebné práce a našimi vyjadreniami sa kompetentné orgány nebudú ani len zaoberať. Ak by cyklotrasa išla po našej úzkej obojsmernej príjazdovej ceste, navyše cez potok bez bezpečnostných opatrení, bezpečnosť cyklistov by bola ohrozená. Okresný úrad ako odvolací orgán argumentuje, že cieľom budovania cyklotrás je zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva, no práve ňou sa odmieta zaoberať. Pripravujeme preto právne kroky, vrátane analýzy podania správnej žaloby proti kolaudačnému rozhodnutiu. Na druhej strane aj samotný okresný úrad vo svojom liste, hoci sa našimi argumentmi odmietol zaoberať, uviedol, že v prípade, ak sa potvrdí rozpor s našimi právami a oprávnenými záujmami, existujú možnosti preloženia cyklotrasy. Ani z pohľadu odvolacieho orgánu preto kolaudačné rozhodnutie neznamená možnosť používania našej cesty cudzími osobami. Kolaudácia, stavebníkom prezentovaná ako úspech, úspechom nie je a nie je oprávnená zasiahnuť do nášho vlastníckeho práva. Vzniknutú situáciu nemožno riešiť neustálymi útokmi na nás, ale zmierlivou cestou a prevzatím zodpovednosti.

Foto: Milan Kosec

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod