Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. júl 2019 | Vladimír

Z regiónu

Detskú pohotovosť presťahovali, rodičov mätú pôvodné označenia

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina začala od 1. júla prevádzkovať ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých aj pre deti a dorast pre bod Žilina. Povolenie na prevádzkovanie pohotovosti nemocnica získala vo výberovom konaní. Detská ambulantná pohotovosť sa preto z pôvodných priestorov presťahovala na prízemie detskej polikliniky.

18.07.2018 | 09:32

Ambulantná poho­tovostná služba (APS) nahra­dila od 1. júla lekársku služ­bu prvej pomoci (LSPP), APS v súčasnosti funguje v pra­covných dňoch od 16. do 22. h, cez víkendy a sviat­ky od 7. do 22. h. Do konca júna zabezpečoval ambu­lantnú pohotovosť pre deti a dorast súkromný prevádz­kovateľ, po novom pohoto­vosť pre bod Žilina, ktorý pokrýva aj Bytču či Kysucké Nové Mesto, prevádzkuje ži­linská fakultná nemocnica s poliklinikou v novozriade­ných ambulanciách na príze­mí detskej polikliniky oproti hlavnej poliklinike.

HĽADALI POHOTOVOSŤ

Rodičia s deťmi si však pri návšteve pohotovosti na nové miesto stále nezvykli, v zlej orientácii ich podľa na­šich informácií podporujú aj pôvodné tabule s označe­niami, ktoré vraj majú v sú­časnosti stále visieť v mieste bývalej detskej pohotovos­ti. „Detská pohotovosť bola presťahovaná, ale informač­né tabule zostali aj na starom mieste. Rodičia chodia aj na­ďalej na staré miesto a zosta­nú zarazení, že tam nikto nie je, hoci je to tam označené ako detská pohotovosť. Nie je tam pritom ani žiadna infor­mácia, že majú ísť priamo do areálu,“ obracia sa na Žilin­ský večerník čitateľ Radoslav, ktorý ďalej opisuje aj svo­ju osobnú skúsenosť. „Mne sa stalo to isté, keď som tam prišiel s 5-ročným synom so záchvatom, s ktorým som potom skončil na JIS. Násled­ne som sa dozvedel o prípa­de matky s ročným synom, ktorý mal horúčku a febril­né kŕče. Mala presne ten istý problém. Našťastie, zasta­vila prechádzajúcu sanitku, v ktorej jej pomohli, no nako­niec skončili taktiež na JIS,“ dopĺňa Radoslav, ktorý si aj počas synovej návštevy vši­mol na parkovisku v blízkosti budovy bývalej detskej poho­tovosti rodičov s deťmi, kto­rí pravdepodobne nevedeli, kam ísť. Ako ďalej upozorňu­je, v niektorých podobných prípadoch môže ísť doslova o minúty.

K DETSKEJ POHOTOVOSTI MAJÚ NAVIGOVAŤ TABULE

Podľa hovorkyne FNsP Len­ky Zátekovej vedú k novej detskej pohotovosti orien­tačné tabule v rámci celého areálu nemocnice. Označená je aj samotná budova detskej polikliniky. „Orientačné ta­bule sa nachádzajú pri vstu­pe pre peších na hlavnej brá­ne, následne pred budovou polikliniky, na kruhovom ob­jazde a taktiež pri vstupe pre vodičov,“ informuje hovorky­ňa nemocnice. Podľa jej slov sa pokúšali v rámci označo­vania dohodnúť aj s maji­teľkou budovy, v ktorej síd­lila pohotovosť. „Budova, v ktorej sa nachádzala det­ská pohotovosť, je súkromná, oslovili sme majiteľku, spo­luprácu však odmietla a ne­súhlasila s označením pre pacientov. Museli sme pre­to nájsť náhradné riešenie, aby sme orientáciu uľahčili. Oproti súkromnej budove sa nachádza pozemok vo vlast­níctve našej nemocnice, ob­jednali sme nové značenie, ktoré aktuálne umiestňuje­me i na toto miesto,“ vysvet­ľuje hovorkyňa FNsP Žilina. Informácie a ďalšie bližšie pokyny k novému miestu po­hotovosti môžu ľudia nájsť aj na webovej stránke nemoc­nice či na jej facebookovom profile.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: FNsP Žilina

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
16 °C
23 °C
24 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod