Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. jún 2021 | Valéria
| 14°C

Z regiónu

Dotazníkmi k objektívnym výsledkom: nemocnica chce osloviť čo najviac pacientov

Žilinská fakultná nemocnica v uplynulých dňoch zareagovala na hodnotenie nemocníc, ktoré už po štvrtýkrát zrealizoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Nemocnica v ňom skončila na deviatom mieste, pričom najslabšie výsledky dosiahla práve v ukazovateli spokojnosti pacientov.

08.11.2018 | 10:55

Najlepšie si v hod­notení fakultná nemocni­ca s poliklinikou počínala v rámci transparentnosti, no o poznanie horšie výsled­ky dosiahla v oblasti, ktorá kladie dôraz na spokojnosť pacientov. Pred časom upo­zornila najmä na fakt, že vý­sledné čísla nemusia súhlasiť s reálnymi informáciami ne­mocnice. Okrem toho, že inštitút vraj podľa nej zís­kava údaje v rámci indikáto­rov kvality od poisťovní bez toho, aby sa k nim nemocni­ce dopredu vyjadrili, gene­rálny riaditeľ podľa svojich vlastných slov poukázal aj na to, že dotazníky spokoj­nosti sa nedostanú k takému množstvu pacientov, aký by si nemocnica predstavovala. V každej nemocnici ich vy­hodnotili zhruba 200. „V na­šej nemocnici sa vyhodno­tilo len 190 dotazníkov a pri počte 30-tisíc hospitalizácií, ktoré sme u nás za minulý rok zrealizovali, je to naozaj slabá výpovedná hodnota,“ uviedol pred časom v reak­cii na hodnotenie INEKO ge­nerálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.

SÚČASŤ PREPÚŠŤACÍCH SPRÁV
Žilinská nemocnica nedáv­no informovala o tom, že začala distribuovať dotaz­níky spokojnosti pacientov priamo do ich prepúšťacích správ. Ide tak podľa nej o krok k lepšej odozve od väčšieho počtu respondentov. Pod­ľa Stalmaška bolo dotazníky doposiaľ možné vyplniť buď na webovej stránke nemoc­nice, alebo na oddelení po­čas hospitalizácie. „Aby sme zabezpečili lepšiu anonymitu a nikto sa nemusel báť napí­sať aj niečo negatívne, pa­cient teraz dostáva dotaz­ník až po prepustení. Môže ho tak v pokoji vypísať doma a poskytnúť nám objektívnu spätnú väzbu,“ skonštatoval Igor Stalmašek. Schránky na dotazníky sú podľa informá­cií nemocnice dostupné na každom oddelení a pri vstu­poch do pavilónov pediatrie, chirurgie, očného, interného oddelenia, LDCH, oddelenia gynekológie a pôrodníctva, urológie a na prízemí v hlav­nej budove vedľa informátora.

VIAC AKO 93 %
Otázky v dotazníku boli podľa generálneho riadite­ľa nemocnice prispôsobené hodnoteniu inštitútu INE­KO, ktorý podľa jeho slov v prieskume zasahuje veľmi malú vzorku respondentov. Čísla z uplynulého roku vraj vypovedajú o viac než 93 % spokojnosti pacientov žilin­skej fakultnej nemocnice. „Je pre nás prioritou osloviť čo najviac ľudí, aby sme dokáza­li získať reálny obraz,“ uzav­rel Igor Stalmašek.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: FNsP ZA

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod