Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

6. december 2023 | Mikuláš
| -10°C

Hokej

Durmis: Chceme obnoviť dôveru v žilinský hokej

Na prvom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili poslanci nových členov predstavenstva a dozornej rady MsHK Žilina, a. s. Staronovým predsedom predstavenstva hokejového klubu sa stal Peter Durmis. Po polroku sa tak vracia do klubu, ktorý stál pred zánikom. A inak to nie je ani teraz.

23.12.2018 | 11:45

V júni ste po troch týž­dňoch odišli od začatej práce, ktorá mala viesť k stabilizácii seniorského hokejového tímu. Teraz sa vraciate späť.
Pred šiestimi mesiacmi som šiel do tejto funkcie s ambí­ciou zmeniť pomery v žilin­skom hokeji. Považujem ich totiž za neúnosné. Napriek tomu, že ma veľa ľudí pre­sviedčalo, že dvakrát sa do tých istých vôd nevstupuje, nedalo mi to. Som Žilinčan, ktorý celý život bol pri hoke­ji a pokúsim sa so skupinou ľudí, ktorí pri mne stoja, zme­niť pomery v žilinskom hoke­ji. Situácia je však o to horšia, že sme stratili polrok a minuli zbytočne veľa peňazí. Klub je v zlej kondícii, má zle nasta­vené zmluvy s hráčmi, je na poslednom mieste v tabuľke. Pritom hrá s hráčmi mimo Žiliny a s legionármi a domá­ci hráči povypadávali z kádra. Je tu naozaj množstvo vecí, ktoré treba riešiť.

Čo alebo kto vás presved­čil, aby ste sa dali na túto neľahkú cestu?
Cítim dôveru skupiny ľudí, ktorá má záujem robiť v pro­spech žilinského hokeja a takisto aj od nového pri­mátora. Jeho snahou je, aby sa v minulosti toľkokrát za­chraňovaný a na zastupiteľ­stve i vo verejnosti prebera­ný hokejový klub dostal na správnu cestu a začal fungo­vať, ako má.

Vašu, ale aj nomináciu ďal­ších členov predstavenstva a dozornej rady schválili poslanci naprieč rôznymi poslaneckými klubmi. Je aj to pre vás určitým záväz­kom a signálom, že máte jasne deklarovanú dôveru?
Celé zastupiteľstvo takmer jednomyseľne schválilo nie­len zmeny v orgánoch akcio­vej spoločnosti, ale aj dotá­ciu 70-tisíc eur, ktorú klub urýchlene potrebuje, aby sa nemusel odhlásiť zo súťaže. Každému je v podstate jasné, že takto hokej ďalej fungovať nemôže a ak bude, potom sme na pokraji jeho zániku. Napriek búrlivej debate to všetci pochopili a dôležité je, že sa do toho osobne vložil aj primátor Peter Fiabáne, ktorý bude predsedom do­zornej rady.

Aký scenár čakal Vlkov, ak by poslanci spomínanú do­táciu zamietli?
Sme mestský hokejový klub, mesto Žilina je jediným ak­cionárom klubu. Hráči majú v zmluvách dvojmesačné výpovedné lehoty, ktoré by v prípade, že by klub nemo­hol pokračovať ďalej v súťa­ži, začali plynúť od januára. Mesto by muselo hráčom do­platiť meškajúce výplaty za október a k nim ešte výpla­ty od novembra do februára. Stálo by to takmer 300-tisíc eur iba na výplatách. K tomu treba pripočítať pokutu od zväzu za odstúpenie zo sú­ťaže. Klub by prišiel o extra­ligovú licenciu a mohol by začať v budúcej sezóne až od najnižšej súťaže, teda 2. ligy.

Straty by teda boli, oproti schválenej dotácii, viac ako štvornásobné, nehovoriac o športovej strate.
Presne tak. Musíme si ale na rovinu povedať, že dotácia postačí iba na chod klubu do konca tohto roku. Financo­vanie klubu je totiž nastave­né zle. Máme vysoké náklady na platy hráčov, ktoré sú ne­primerane vysoké a neúmer­né postaveniu tímu v tabuľ­ke. Pre porovnanie, Liptovský Mikuláš, ktorý hrá aj trénuje momentálne mimo svojho štadióna, ktorý prechádza re­konštrukciou, ich má o polo­vicu nižšie, ale v tabuľke má o desať bodov viac ako my.

Je možné, že pritiahnete už v nasledujúcich mesia­coch niektorých sponzo­rov, ktorí doteraz neboli ochotní venovať svoje pe­niaze na podporu hokeja?
Našou snahou a aj snahou primátora je riešiť chod klu­bu transparentne. Chceme osloviť a pritiahnuť k nemu nových sponzorov, ktorí chcú zlepšiť meno žilinské­ho hokeja a zabrániť tomu, aby skončil. To sa však nedá dosiahnuť zo dňa na deň a aj v novom roku bude mesto nútené dofinancovať hokej, s čím poslanci predbežne súhlasili. Našou nevýhodou je, že sa nachádzame v zlej časti sezóny, pred koncom kalendárneho roka, kedy sa takéto veci ťažko riešia. Chceme však zvolať stretnu­tie so sponzormi, ponúknuť im nejaké riešenia a určité výhody za sponzoring. Uvi­díme, ako to prijmú.

Hneď po návrate do funk­cie ste museli riešiť otázku nového trénera. Bolo ná­ročné presvedčiť Stanisla­va Škorvánka, aby sa ujal kormidla pri tíme?
V situácii, v ktorej sa klub na­chádza, je veľmi zložité nájsť trénera. Buď ho zlákate na zaujímavú finančnú ponu­ku, alebo si niekoho vyberie­te s tým, že mu predstavíte svoj zámer a deklarujete mu podporu aj v časoch, kedy sa nebude tímu výsledkovo da­riť. My sme chceli trénera z domácich zdrojov, ktoré­mu záleží na žilinskom ho­keji, bude ochotný napĺňať vízie klubu dlhodobo a po­môže vyviesť klub z neľahkej situácie. V osobe Stanislava Škorvánka máme záruku, že dokáže s nami klub pozdvih­núť. Odviedol pre klub veľa nielen ako hráč, ale aj ako tréner, má skúsenosti s mlá­dežou i seniormi. Rokovania s ním neboli ľahké, ale oslo­vila ho myšlienka dlhodobej­šej spolupráce a ambícia uro­biť z toho, čo v Žiline je, niečo lepšie. Chceme sa inšpirovať aj u nášho suseda MŠK Žili­na, kde aj vtedy, keď sa klu­bu nedarilo, trénera podrža­li. Žilinčania si však musia uvedomiť, že zmenou trénera a nejakými zmenami v hráč­skom kádri sa zo dňa na deň nezmení obraz žilinského hokeja. Bude to chcieť veľa trpezlivosti. Chcem aj týmto poprosiť fanúšikov o podpo­ru a pomoc, ktorú nám naj­lepšie vyjadria tým, že prídu priamo na zápas a budú na­ším ďalším hráčom na ľade.

Žilina je v tabuľke posled­ná, na Detvu stráca päť, na predkolo play-off desať bo­dov. Situácia nie je zatiaľ úplne neriešiteľná, ale sce­nárov môže nastať viacero.
Optimistický scenár je vy­hnutie sa baráži a pripravo­vanie sa na ďalšiu sezónu. Horší scenár je, že spadneme do baráže a budeme v nároč­ných dueloch bojovať s am­bicióznym víťazom nižšej súťaže o zotrvanie medzi elitou. Najhorší variant, kto­rý nikto nechce, ale je reál­ny a musíme si to priznať, je zostup do 1. ligy. Aj keby sa tak stalo, budeme pokra­čovať v nastolenom trende budovania klubu a obnove­ní dôvery v neho. Pôjdeme aj cestou väčšieho zapájania žilinských hráčov do tímu a stiahnutí Žilinčanov, ktorí hrajú mimo nášho klubu.

Budúcnosť môže byť teda všelijaká. Dostali ste od vedenia mesta záruku, že sa aj v prípade neudrža­nia sa medzi elitou nepo­staví k vlastnému klubu chrbtom?
Primátorovi aj poslancom sme situáciu objasnili. Bo­hužiaľ, preberáme klub v ne­dobrej finančnej kondícii, s tímom plným legionárov, na poslednom mieste v ta­buľke s prehlbujúcou sa stra­tou. V horšom stave sme ho už asi preberať ani nemohli. Musíme teraz urobiť všet­ko, čo sa dá pre to, aby sme klub zachránili a naviedli na správnu cestu.

Poslanci bývalého mest­ského zastupiteľstva schválili zámer odpreda­ja celého klubu alebo čas­ti jeho akcií do rúk súk­romného investora. Vaša snaha teda bude smerovať aj k tomu, aby klub našiel investora, prípadne aby ho ponúkol na odpredaj za čo najlepších podmienok.
Máme snahu ponúknuť väč­šinový balík akcií potenciál­nemu záujemcovi. V hokeji to však nefunguje ako vo futba­le, kde je to o väčšej komercii či ziskoch z predaja hráčov. Je to však jediná cesta, ako po­môcť k tomu, aby hokej neza­ťažoval mesto v takej miere ako doposiaľ. Na Slovensku sú už iba dva mestské profe­sionálne hokejové kluby, náš a ten v Liptovskom Mikuláši a oba sa trápia. Klub potre­buje strategického partne­ra, ktorý sa vie oň lepšie sta­rať a zároveň mu vie pomôcť s financovaním.

Aká je vaša predstava o tom, kam by sa klub mal do niekoľkých rokov po­sunúť z terajšej nezávide­niahodnej situácie?
Radi by sme sa v prvom rade zachránili v najvyššej súťaži. Ak sa to aj nepodarí, bude­me pokračovať v dlhodobej spolupráci s trénermi a mlá­dežou, ktorá bola doteraz veľmi slabá. Chceme naštar­tovať novú etapu spolupráce. Mladí hráči často po skon­čení v juniorke končili s ho­kejom alebo odchádzali do iných miest, pretože v Žili­ne nemali dôveru a priestor ukázať svoju kvalitu. Chceme to zmeniť ešte v tejto sezó­ne a budeme sa snažiť s nie­ktorými Žilinčanmi podpísať zmluvu. Je to však dlhodobý proces, ktorý sa nedá urobiť zo dňa na deň.

Skončilo nielen vedenie hokejovej akciovky, ale aj personálne obsadenie v klube vrátane trénerov bude nové. Uprostred sezó­ny tak začínate akoby s no­vým klubom.
Nebola to šťastná cesta, kto­rá bola zvolená. Celé vedenie, aj tréneri neboli z domácich zdrojov. Vybrali sme sa opač­nou cestou a využili sme ľudí, ktorým na žilinskom hoke­ji záleží a v minulosti v ňom pôsobili. Rozhodli sme sa po dohode, že novým gene­rálnym manažérom bude Ján Nociar, ktorý v klube už v minulosti pôsobil. Funkciu športového manažéra bude zastávať hlavný tréner.

Čo by ste popriali čitateľom Žilinského večerníka a fa­núšikom Vlkov k Viano­ciam a novému roku?
V prvom rade im chcem po­priať veľa zdravia, šťastia a lásky v roku 2019. Želám si, aby mali trochu trpezlivosti pre žilinský hokej a v čo naj­väčšom počte sa zúčastnili na najbližších zápasoch. Ve­rím, že uvidia pozitívne zme­ny, ktoré prinesieme.

Foto: Autor

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod