Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. jún 2019 | Adriána

Z regiónu

Erika Jurinová o podozreniach z rodinkárstva: Bilbordy útočili na ľudí, ktorí za to nemôžu

Zhodnotiť desať mesiacov na poste predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ale aj vyjadriť sa k údajnému vzťahovému prepojeniu na Žilinskej župe, prišla na pôdu Občianskeho združenia Proti korupcii Erika Jurinová (OĽaNO) koncom septembra. Županka sa v diskusii stretla s podpredsedom ŽSK Igorom Janckulíkom a poslancom Jánom Podmanickým.

10.10.2018 | 13:32

„Veľa vecí sa zme­nilo, keby som však mala zhodnotiť a porovnať prácu v parlamente a na župe, je to neporovnateľné. V kaž­dom prípade je to veľmi pestré a rôznorodé,“ hod­notí necelý rok vo funk­cii Erika Jurinová. Záro­veň konštatuje, že na župe musí robiť veľa rozhodnutí, často rýchlych a nevyhnut­ných. V mnohých prípa­doch podľa jej slov doplá­cajú práve na to, že v rámci odborov ešte navzájom ne­spolupracujú tak pružne, ako by si predstavovali.

STALI SA VEREJNOU TÉMOU

Podľa Jána Podmanického sa posledné mesiace v zastu­piteľstve nesú v konštruk­tívnej atmosfére. „Musíme byť konštruktívni, aby nás hnala myšlienka, že ľudia nám dali dôveru,“ pripomí­na poslanec Ján Podmanický (SMER-SD). Od zasadnutia Eriky Jurinovej na post pred­sedníčky kraja ubehlo vyše desať mesiacov, vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) získala najvyšší počet hlasov a v kresle vystrieda­la vtedajšieho župana Juraja Blanára (SMER-SD). Práve s bývalým predsedom Žilin­ského samosprávneho kraja sa spája verejne diskutované vyvesenie bilbordov, ktoré znázorňovali vzťahové pre­pojenia na Žilinskej župe. V rámci mesta sa totiž pred pár mesiacmi objavilo nie­koľko reklamných pútačov, ktoré Eriku Jurinovú obvi­ňujú z rodinkárstva. Jurino­vá priznáva, že z takéhoto počinu zostala prekvapená. „Ak niekto považuje za zlé vytvoriť si najbližší tím z ľudí, ktorým dôverujem, takýto postoj naozaj nedo­kážem pochopiť. Stojím si za tým, že to, čo pán Blanár zverejnil, nie je rodinkár­stvo,“ reaguje predsedníčka kraja.

BENEVOLENTNOSŤ VS NÁSLEDKY

Erika Jurinová zároveň upozorňuje na to, že ľu­dia, ktorí boli zverejne­ní na bilbordoch, sú vyso­kozdatní odborníci nielen v kraji, ale aj na celoslo­venskej úrovni. „Útočil na ľudí, ktorí nemôžu za to, že som si ich vybrala. Po­važujem ich za dôležitých,“ dopĺňa Jurinová. Dôvody, prečo bývalý predseda Ju­raj Blanár bilbordy zverej­nil, županka pomenovať nevie, do úvahy však pod­ľa nej pripadá určitý druh pomsty či „ješitnosť“. Ján Podmanický podobné for­my prejavu podľa svojich slov neuznáva. „Musím sa priznať, že mne tento krok županky absolútne nepre­káža. Župa má pod sebou odbory či stovky zamest­nancov a županka za to všetko nesie zodpovednosť. Som presvedčený, že pokiaľ chceme ako verejnosť ne­jaké výsledky, mali by sme dať tomu človeku právo, aby si vybral spolupracov­níkov podľa svojho uváže­nia. Na druhej strane musí ten človek vždy uvažovať, či sa tak nezahráva s dô­verou ľudí. Môžu sa u nich totiž objaviť podozrenia či nedôvera a zbytočne sa tak šíri pohoršenie,“ tvrdí poslanec Ján Podmanický.

RODINKÁRSTVO VYLUČUJE

Na vyvesených bilbordoch rezonovalo niekoľko mien, medzi nimi napríklad man­žel poslankyne za OĽaNO a bývalý riaditeľ odboru informácií ŽSK Lukáš Mi­lan, podpredseda ŽSK Peter Dobeš a ekonomická riadi­teľka Marcela Dobešová či Elena Sivová z úradu odbo­ru verejného obstarávania, ktorá je matkou poslanky­ne za SaS Jany Cigánikovej. „Všetko sú to ľudia, s ktorý­mi som na úrad prišla. Do­konca o tom, že pani Sivová, ktorá mi bola odporučená ako odborníčka vo verej­nom obstarávaní, je mamou pani Cigánikovej, som sa dozvedela až neskôr. Čo sa týka ďalších ľudí, o Luká­šovi Milanovi som vedela v súvislosti s jeho prácou, ktorú som poznala, drža­la som sa referencií. Peter Dobeš bol zvolený a záro­veň sa stal podpredsedom z vôle poslancov a s jeho manželkou som prišla do parlamentu a odvtedy spo­lupracujeme,“ vysvetľu­je Jurinová. Hnutie OĽaNO kritizuje rodinkárstvo na dôležitých miestach veľ­mi intenzívne, podľa Vandy Tuchyňovej, ktorá diskusiu moderovala, je preto po­trebné robiť všetko preto, aby sa na župe podobným podozreniam vyhlo. „Pod­stúpila som toto riziko, ke­ďže poznám kvalitu tých­to ľudí. Zo skúseností za posledných desať mesia­cov však viem, že veci bu­dem riešiť inak,“ konštatuje županka. Tá v nadväznosti dopĺňa, že rovnaké podo­zrenia, s ktorými sa spája jej osoba, sa spájajú aj s pred­chádzajúcim vedením. Spomína zhruba šesť ro­dinných prepojení, kto­ré na župe figurovali práve v minulosti.

PODOZRENIA V ZMLUVÁCH

Erika Jurinová po svojom nástupe na úrad avizova­la audit, prostredníctvom ktorého chcela preveriť stav župy po predchádza­júcom vedení. „Preveri­li sme všetky zmluvy, boli ich tisícky. Ešte však stá­le prebieha kompletizá­cia verejných obstarávaní, zmlúv, a to je časovo ná­ročné. Už teraz však vieme, že v minulosti boli zmlu­vy uzavreté bez toho, aby sme k nim našli určité rele­vantné podklady, alebo boli jednoducho také, že máme dôvodné podozrenie,“ uza­tvára Jurinová. Podľa žu­panky chcú na úrade vybrať dokopy 50 zmlúv, ktoré sú uzavreté najpodozrivejšie a preveriť ich právnikmi.

Autor: - z h -

Foto: Ľubo Bechný

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
27 °C
17 °C
16 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod