Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. jún 2020 | Karolína
| 7°C

Kultúra

Galéria dýcha architektonickými dielami

Vo svojich priestoroch prezentuje Považská galéria umenia v Žiline diela architektúry. Výstavu rozšírila aj o priestory v Rosenfeldovom paláci.

23.03.2018 | 09:15

Architektúra je vždy vyjadrením času. Vždy ním bola a bude ním aj v bu­dúcnosti. Odráža stav spo­ločnosti v istom bode spolu s jej schopnosťami, zruč­nosťami a hodnotami, no aj s jej chybami, slabina­mi a nedostatkami. Považ­ská galéria umenia v Žili­ne opäť po roku prezentuje diela architektúry v rámci výstavného projektu s ná­zvom Mesiac architektúry. „Zámerom je popularizo­vať význam architektúry v rámci kultúrneho a život­ného prostredia v našom regióne,“ prezradil Milan Mazúr, riaditeľ galérie.

OCENENÍ

Výstava sa uskutočňu­je v spolupráci so Sloven­skou komorou architek­tov a Spolkom architektov Slovenska, zameriava sa na prezentáciu domácich, ale aj zahraničných archi­tektonických diel a auto­rov. Vytvára priestor pre profesionálnu komuniká­ciu a podporu tvorby v ob­lasti architektúry v rámci regiónu. Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia pozostáva z viacerých vý­stav predstavujúcich dia­nie v architektúre v roku 2017, najmä prostredníc­tvom súťažných podujatí celoslovenského významu. Je to výstava víťazov jed­notlivých kategórií a diel prihlásených do súťaže CE•ZA•AR 2017 – Cena za architektúru udeľovaná Slovenskou komorou archi­tektov. Do nej bolo prihlá­sených 89 diel.

ŽILINSKÝ ARCHITEKT

Súčasťou podujatia je pre­zentácia projektov ocene­ných Cenou Dušana Jurko­viča a Cenou Emila Belluša za rok 2017, udeľovaných Spolkom architektov Slo­venska. O dobrom sme­rovaní slovenskej archi­tektúry vypovedá podľa prihlásených prác okrem iného aj fakt, že sa stá­le viac pozornosti venu­je verejnému priestoru, kultúrnemu dedičstvu či hľadaniu a overova­niu netradičných foriem riešení. V galérii prezentujú i profil tvorby žilinského architekta Petra Dunajovca. Výstavu si môžete prísť po­zrieť do 8. apríla. Tento rok sa podujatie Mesiac architektúry koná nielen v priestoroch Považ­skej galérie umenia v Žili­ne, ale aj v priestoroch Ro­senfeldovho paláca, kde je do 6. apríla otvorená výsta­va Slovenská architektúra 1995 – 2015.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod