Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. jún 2021 | Valéria
| 14°C

Z regiónu

Hodnotenie INEKO: Žilinská nemocnica deviata, polepšila si v transparentnosti

Presne o dve priečky si oproti minuloročnému hodnoteniu polepšila žilinská fakultná nemocnica s poliklinikou v hodnotení Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). V skupine štátnych univerzitných a fakultných nemocníc skončila deviata.

18.10.2018 | 13:32

INEKO sa zameral na v poradí štvr­tom ročníku hodnotenia ne­mocníc na ukazovatele spo­kojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej sta­rostlivosti, náročnosti diagnóz a hospodárenia a transparent­nosti za obdobie 2014 – 2017. Fakultná nemocnica s poliklinikou sa oproti posledné­mu hodnoteniu zlepšila o dve miesta a s celkovým ratingom 37,1 % skončila na deviatom mieste z jedenástich hodno­tených nemocníc. V rebríčku štátnych univerzitných a fa­kultných nemocníc skončili za žilinskou nemocnicou už len Univerzitná nemocnica v Bratislave a najnižšie hod­notenie dosiahla Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Ko­šiciach. Na prvom mieste sa s ratingom 59,3 % umiestnila Fakultná nemocnica s polikli­nikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Univerzitná nemoc­nica v Martine sa veľmi tesne umiestnila druhá.

LÍDRI V TRANSPARENTNOSTI?

Podľa prieskumu INEKO je žilinská fakultná nemocnica oproti minuloročnému hod­noteniu výrazne kvalitnejšia najmä v transparentnosti, spomedzi štátnych univerzit­ných a fakultných nemocníc sa umiestnila na popredných miestach. Najhoršie však ne­mocnica podľa údajov do­padla v ukazovateli spokoj­nosti pacientov. Na výsledky prieskumu INEKO uplynulý týždeň reagovala aj Fakult­ná nemocnica s poliklini­kou (FNsP) Žilina. Podľa jej generálneho riaditeľa robia pre skvalitnenie nemocnice, ale aj pre kontrolu procesov, ktoré v nej prebiehajú, maxi­mum. „Prijali sme nový etic­ký kódex pre zamestnancov, na našom webe zverejňujeme údaje o ročnom hospodárení, efektívnosti a všetky zmlu­vy či faktúry. Snažíme sa zá­kon nielen dodržiavať, ale ísť aj nad jeho rámec, aby sme sa viac priblížili pacientom a ich rodinným príslušníkom, kto­rí chcú získať maximum in­formácií,“ uvádza v reakcii na prieskum generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek. Ten zároveň pripomína, že nemocnica sa za dané obdo­bie posunula aj v rámci eko­nomických ukazovateľov či hodnotenia kvality zdravot­nej starostlivosti. „Snažíme sa nemocnici vrátiť jej dobré meno. Čaká nás ešte dlhá ces­ta, no dôležité je, že sme vy­kročili správnym smerom,“ podotýka Igor Stalmašek.

ÚČASŤ BY MOHLA BYŤ VYŠŠIA

Fakultná nemocnica s po­liklinikou je však k niekto­rým vyhodnoteným údajom skeptická, pretože, ako záro­veň upozorňuje, výsledné čís­la nemusia korešpondovať s reálnymi dátami samotnej nemocnice. „Údaje v rámci in­dikátorov kvality čerpajú au­tori rebríčka od poisťovní bez toho, aby sa k nim nemoc­nice mohli dopredu vyjadriť a prípadne opraviť nesprávne podklady, čo je na škodu inak dobrej veci,“ reaguje žilin­ská nemocnica. Nedostatkom je podľa nej aj fakt, že dotaz­níky spokojnosti sa nedosta­nú k oveľa väčšiemu počtu pacientov. V každej nemocni­ci ich totiž vyhodnotili zhruba 200. „V našej nemocnici sa vy­hodnotilo len 190 dotazníkov a pri počte 30-tisíc hospitali­zácií, ktoré sme u nás za mi­nulý rok zrealizovali, je to nao­zaj slabá výpovedná hodnota,“ uzatvára generálny riaditeľ ne­mocnice Igor Stalmašek.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Archív redakcie, INEKO

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod