Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

2. jún 2023 | Xénia
| 5°C

Školstvo

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo v Žiline

Postupová súťaž v ume­leckom prednese po­ézie a prózy Hviezdo­slavov Kubín v tomto roku oslavuje 65 rokov. Na radnici v Žiline sa 25. – 28. februára predstavilo takmer 200 žia­kov a študentov, ktorí repre­zentovali školy z okresu Ži­lina.

13.03.2019 | 09:17

Súťažiaci, pedagógovia, rodičia, ale aj porota oce­nili predovšetkým honos­né priestory radnice, ktoré celú súťaž pozdvihli na vyš­šiu úroveň. Porota zložená z pedagógov – slovenčinárov a divadelníkov sa zhodla na tom, že v každej kategó­rii prevládala vyššia kvalita v prednese poézie. Pri hod­notení súťažiacich porota postupovala podľa kritérií hodnotenia uvedených v ce­loštátnych propozíciách sú­ťaže a naplno využívala aj poznatky z workshopu Bliž­šie k umeleckému predne­su, ktorý sa konal začiatkom februára.

Organizátorom okresné­ho kola v Žiline bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnos­ti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Žilina a Centrom voľného času (Kuzmányho 105) Žilina.

Víťazom srdečne blaho­želáme a prajeme veľa úspe­chov pri ďalšom reprezento­vaní žilinského regiónu na krajskom kole súťaže pod názvom Vajanského Martin, ktoré sa bude konať 2., 3., 6. mája v Martine.

Zdroj: Viktória Svetkovská, KrKS v Žiline

Foto: KrKS v Žiline

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod