Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

16. september 2019 | Ľudmila
| 14°C

Z regiónu

Kaplnka sv. Magdalény na Starom cintoríne má svojho majiteľa

Zdá sa, že historickej Kaplnke sv. Magdalény na Starom cintoríne, ktorá dlhé roky chátrala, sa čoskoro prinavráti život. Hoci sa vzácnu pamiatku počas uplynulého obdobia nepodarilo zaradiť do registra národných kultúrnych pamiatok, podľa aktuálnych informácií jej napokon svitá na lepšie časy.

15.02.2018 | 14:05

Roky pôsobila od­strašujúco a zvykli sa v nej zdržiavať bezdomovci či neprispôsobivé osoby. Ná­zory na vlastníka kaplnky sa dokonca dlhodobo roz­chádzali, vo vlastníctve ju podľa vtedajších informácií nemalo ani mesto Žilina či katolícka cirkev. O kaplnke začala postupne zbierať in­formácie mestská poslanky­ňa Iveta Martinková, ktorá vrátane toho, že v minulos­ti ako občan podala žiadosť na Krajský pamiatkový úrad v Žiline o zaradenie kapln­ky do registra národných kultúrnych pamiatok, na-šla nedávno pri jej skúma­ní s kampanológom Danie­lom Husárikom vzácne his­torické zvony. Kaplnka na Starom cintoríne sa však podľa našich informácií národnou kultúrnou pa­miatkou nestala. Hlavnými dôvodmi boli podľa poslan­kyne Ivety Martinkovej ne­spĺňajúce kritériá kultúr­nej pamiatky. „Pamiatkový úrad SR uviedol, že pred­metná kaplnka nevykazuje pamiatkové hodnoty, kto­ré by odôvodňovali jej zá­pis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Vte­dy sme však ešte nevedeli o zvonoch s veľkou výpo­vednou a historickou hod­notou. Žiadosť som teda obnovila a podala uplynu­lý týždeň a prekonzultovala som ju aj s pánom riadite­ľom Krajského pamiatkové­ho úradu v Žiline,“ vysvet­ľuje poslankyňa.

O KAPLNKE BUDE REČ NA NASLEDUJÚCOM ZASTUPITEĽSTVE

Dôležitý je v prípade Kapln­ky sv. Magdalény aj fakt, že nedávno sa ju podari­lo zapísať do listu vlastníc­tva mesta. Podľa hovorkyne mesta Barbory Zigovej trval proces prinavrátenia kapln­ky do vlastníctva mesta pri­bližne dva roky. „Vicepri­mátor Patrik Groma, ktorý získal množstvo materiálov a cenných listín o tomto ob­jekte, pripravil podklady na vysporiadanie kaplnky a za­bezpečil pridelenie súpisné­ho čísla a zápis do katastra,“ informuje hovorkyňa mesta. Na kaplnke tak v uplynulých dňoch pribudlo súpisné číslo 8896. Podľa slov poslankyne Ivety Martinkovej, ktorá sa o pamiatku aktívne zaujíma­la a s mestom podľa jej slov od začiatku komunikovala, sa tomuto kroku teší. „Mest­ské zastupiteľstvo rozhodne na najbližšom zastupiteľstve o pridelení 50 000 eur na zá­chranu kaplnky. Najskôr však bude vykonaný reštaurátor­ský a archeologický výskum, potom sa pripraví projek­tová dokumentácia, územ­né a stavebné konanie a až nakoniec sa začne so samot­nou rekonštrukciou,“ infor­muje hovorkyňa mesta. Po-dľa nej sa o využití kaplnky rozhodne až po zmienených výskumoch. Plány mesta ho­voria aj v prospech ďalších sakrálnych a historických cenných stavieb na území mesta bez známeho majite­ľa, pretože ich chce postupne vysporadúvať.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
|
<
September 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Pondelok    16. September 2019
16.9. 09:30 - 16:00 | Deň otvorených dverí pre pacientov so sclerosis multiplex
11.6. 16:00 - 20.10.2019 16:00 | Ľudia a poklady lužickej kultúry
9.9. 18:00 - 5.10.2019 18:00 | Kelly - Amerika na vlastnej koži
zilinskyvecernik_monitor_prod