Žilinský Večerník

24. jún 2024 | Ján
| 20°C

Zdravie a životný štýl

Kardiológia v Žiline má moderný ultrazvuk aj vďaka skupine DOXX

Poliklinika Žilpo, s. r. o., zakúpila moderný kardiologický prístroj, a to vďaka príspevku vo výške 30 000 € od skupiny DOXX. Ide o prístroj GE Vivid S60 v celkovej cene 60 000 €.

16.09.2018 | 14:28

Tento nový ultrazvuk dostala kardiolo­gická ambulancia v zdravotníckom za­riadení Žilpo, s. r. o. Prístroj umožňuje ECHO kardiogra­fiu, neinvazívny zákrok, ktorý realizuje funkčné vyšetrenie srdca a veľkých ciev (aorty). Vie odhaliť viaceré ochorenia a poškodenia srdca (svalovi­ny, šlašiniek, chlopní a pod.), a tak môže slúžiť nielen na diagnostiku ochorenia, ale i na preventívne účely pri ur­čení rizika možného ochore­nia. „Spoločnosť Žilpo, s.r.o., chce poďakovať za významný finančný príspevok skupine DOXX, a najmä jej majiteľom – rodine zosnulého Ing. Mi­lana Šmehýla st., ktorého myšlienku sa podarilo zre­alizovať. Prístroj, zakúpený vďaka uvedenému daru, bude slúžiť širokej pacientskej ve­rejnosti pri diagnostike zá­važných srdcovo-cievnych ochorení,“ dodáva riaditeľ Žilpo, s. r. o., MUDr. Štefan Zelník, PhD.

DETAILY ZARIADENIA GE VIVID S60

GE Vivid S60 je plnohod­notný prémiový stredný kardiovaskulárny ultrazvu­kový stroj s pokročilou architektúrou, cSound, vy­nikajúcou kvalitou obrazu a rozsiahlym súborom funk­cií srdca. GE Vivid S60 po­užíva hardvérovú a softvé­rovú architektúru GE Vivid S70, ale obsahuje vylepšenú sondu M5Sc-D XDclear a 4D TEE. GE Vivid S60 zlepšu­je ergonómiu a intuitívnosť pri manipulácii prostredníc­tvom 19“ „širokého LCD HD displeja a 12“ širokého mul­tidotykového LCD displeja. Kompaktná veľkosť a nízka hmotnosť zariadenia GE Vi­vid S60 v kombinácii so zá­ložnou batériou pre pohoto­vostnú prevádzku umožňuje jednoduchú prepravu a pod­poruje skenovanie na mieste pacienta. Prístroj je určený hlavne pre kardiovaskulárne aplikácie, celkovo však má širokospektrálne využitie.

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod