Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. január 2020 | Timotej
| -0°C

Z regiónu

Kedy konečne zmizne vysielač zo strechy školy v Budatíne?

Spor o vysielač elektromagnetického telekomunikačného signálu spoločnosti Slovak Telekom, ktorý je umiestnený na budove ZŠ v Budatíne, zatiaľ nie je vyriešený. Hoci operátor dostal od školy výpoveď a proti jeho zotrvaniu miestni obyvatelia spísali petíciu, ešte stále ho budú musieť strpieť.

04.12.2017 | 13:07

Nové miesto si už vraj našli, no prekládka je zložitý proces, na ktorý doteraz nedal hlavný architekt mesta súhlas. Mesto Žilina pritom v súčasnosti hlavného architekta nemá.

Vysielač na ZŠ postavili v roku 2013. Zmluva bola zo strany vedenia školy vypovedaná k 31. ok­tóbru tohto roka. Ani po tomto ter­míne však Slovak Telekom vysielanie nezastavil. Odôvodnil to právnym nárokom vyplývajúcim z vecné­ho bremena na šírenie vysielacieho elektromagnetického signálu, ktoré zaevidoval katastrálny úrad.

V roku 2016 operátor požiadal mesto Žilina o vydanie stavebného povolenia na rozšírenie existujú­ceho vysielača. „Pritom bolo úpl­ne jedno, že je vysielač na budove so zraniteľnou skupinou obyvate­ľov – detí vo vývoji a rozširovaná technológia 4G má mať výkon až 700 W. Škola je na najnižšom bode terénu, teda nad školou sa v úrov­ni antén vypínajú izby trojpodlaž­ných rodinných domov. Pretože ide o štvrť, v ktorej sú obyvatelia zoskupení z dôchodcov a mladých rodín s deťmi predškolského veku s rodičmi na materskej dovolenke vystavení 24 hodín denne elektro­magnetickému poľu, podľa operá­tora a legislatívy neškodnému, po­žiadali sme stavebný úrad petíciou občanov o zastavenie stavebného konania a umiestnenia vysielača v bezpečnej vzdialenosti 500 m od obytnej zóny,“ hovorí členka petič­ného výboru Eva Kocúrová.

Petičiari sú presvedčení, že exis­tuje množstvo iných, ešte vhod­nejších pozemkov pre umiestnenie vysielača. Spomínajú napríklad urbárske pozemky alebo nový stĺp vysokého napätia oproti diaľničné­mu tunelu Strážov – Brodno.

Podľa Evy Kocúrovej už občania žijúci vo vzdialenosti do 50 metrov od vysielača utrpeli v poslednom roku nečakané zdravotné problé­my s arytmiami a museli im byť voperované kardiostimulátory. „Kardiochirurg v Banskej Bystri­ci na upozornenie pacienta, že žije v tesnej blízkosti vysielača, ho upozornil na skrátenie život­nosti batérie o dva roky. Prečo títo obyvatelia ako zraniteľné skupi­ny občanov vo svojom vlastnom dome majú byť postihovaní za to, že verejný záujem zo zákona je na strane vysokoziskového operátora – podnikateľa a nie na strane ob­čanov a mestského majetku – ško­ly s deťmi, ktorí platia dane, ale na zdravé životné prostredie pod­ľa Ústavy SR a zákonnej ochrany zdravia nárok nemajú?“

Hovorca pre korporátne záležitosti Slovak Telekom Peter Kimijan však zdravotné problémy zapríčinené ich vysielačom odmieta. „Hodnoty žiarenia sú hlboko pod zákonom stanovenou normou, čiže jeho negatívne vplyvy môžeme bezpochyby vylúčiť,“ uviedol.

Hovorca ďalej uviedol, že okamžite, ako sa dozvedeli, že im nájomnú zmluvu nepredĺžili, začali hľadať možnosti prekládky. „Našli sme ju v areáli vodární, avšak dôvod, prečo doteraz k prekládke nedošlo, je aj ten, že hlavný architekt mesta Žilina nedal stále súhlas. Samotná prekládka vysielača je zložitý úkon po technickej i administratívnej stránke,“ informoval Peter Kimijan.

Podľa Evy Kocúrovej už viaceré štúdie, najmä v zahraničí zistili súvislosť medzi vystavením elektromagnetickému žiareniu a niektorými zmenami v organizmoch. Svetová zdravotnícka organizácia WHO už v roku 2011 začala klasifikovať elektromagnetické žiarenie ako potencionálne rakovinotvorné. Aké teda bude ďalšie riešenie? Kto donúti operátora vysielač zo strechy školy odstrániť? Hovorca mesta Pavol Čorba vidí riešenie v zmysle platnej legislatívy. „Vykonaný bude Štátny stavebný dohľad, ktorý určí ďalší postup. V každom prípade bude mesto chrániť záujmy a potreby svojich obyvateľov v intenciách platnej legislatívy,“ uviedol.

V roku 2014 predložil poslanec KDH Alojz Hlina do parlamentu návrh, ktorý by stanovoval podmienky pre umiestňovanie vysielačov na budovách a vymedzoval ochranné bezpečnostné pásmo, v ktorom nemôžu byť umiestňované. Návrh však poslanci neschválili.

„V meste Žilina bol v tomto roku spracovaný návrh umiestňovania telekomunikačných vysielačov a predložený na schválenie ako VZN na území mesta Žilina. Jeho prijatie bolo zastupiteľstvom odporúčané na zapracovanie do územného plánu mesta Žilina, konkrétne do jeho dodatku č. 5. Z neznámych príčin ho útvar územného plánovania odložil do dodatku č. 6 územného plánu. Pripomína to záujem odďaľovať usporiadanie chaotického stavu v meste Žilina, lebo doposiaľ nebol prijatý,“ uzavrela Eva Kocúrová.

Foto: Archív školy

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod