Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. december 2022 | Oto
| 4°C

Rozhovory

Kia bude pomáhať regiónu

Spoločnosť Kia Motors Slovakia vyrába v našom regióne autá už desať rokov. Prakticky od začiatku sa snaží podporovať aktivity obcí či občianskych združení v regióne. Dnes už je to prostredníctvom vlastnej nadácie, ktorá prednedávnom prezentovala novú stratégiu do roku 2020. Zameraná bude na podporu vzdelávania a športu detí a mládeže. Hovorili sme so správcom Nadácie Kia Dušanom Dvořákom.

23.01.2017 | 13:59

Kedy ste sa začali cielene ve­novať podpore aktivít ľudí z regiónu?
S filantropickými aktivitami sme začali prakticky hneď, ako Kia priš­la na Slovensko. V tom čase, v roku 2004 práve postihla Vysoké Tatry veterná kalamita. Na odstraňo­vanie jej následkov sme darovali milión korún. Postupne sme začali budovať vlastné aktivity zamerané pre Žilinský kraj. V Nadácii Pon­tis sme vytvorili vlastný nadačný fond. Rozsah aktivít však narastal, a tak sme založili vlastnú nadáciu. Práve uplynulý rok 2016 bol prvým rokom jej samostatného fungova­nia. Podporili sme v jeho priebehu 181 projektov od 161 organizácií celkovou sumou 1,6 milióna eur.

Do akých oblastí ste nasmero­vali vašu pomoc?
V priebehu posledných rokov to bolo naozaj veľa oblastí. Podpo­rovali sme kultúrne podujatia, ak­tivity na zvyšovanie bezpečnosti, vzdelávacie aktivity, realizáciu športových podujatí. Posledné dva roky sme sa venovali rekonštrukcii pediatrického oddelenia v žilin­skej nemocnici. Zrekonštruovali sme budovu, vymenili sme okná a minulý rok sme zrekonštruo­vali a zateplili fasádu a okolie. V spolupráci s mestom Žilina re­konštruujeme Park Ľudovíta Štú­ra na Bôriku. Vybudovali sme tam nové spevnené plochy, chodník, plochy pre budúci mobiliár a bu­dujeme stenu, ktorá zabezpečí odhlučnenie a zníženie prašnosti. V rekonštrukcii budeme pokračo­vať, doplníme lavičky, stoly, stoja­ny. Mesto by malo zabezpečiť revi­talizáciu zelene. Aktivít bolo veľa. Podporovali sme aj rekonštrukcie základných škôl v Žiline. Podpo­rujeme aj obce v okolí, ktoré nám predkladajú zaujímavé projekty.

Budete pokračovať v týchto aktivitách aj naďalej alebo na tento rok meníte stratégiu?
Snažili sme sa predovšetkým za­definovať si víziu na dlhšie obdo­bie. Rozhodli sme sa, že budeme vytvárať podmienky pre rozvoj detí a mládeže. Za posledné desať­ročia sa totiž možnosti pre rozvoj detí výrazne znížili. Šport nemá na Slovensku ešte stále stratégiu rozvoja, a preto chceme najmä podporiť mladých ľudí a deti, aby mali alternatívy. V čase populár­nych počítačových hier preto radi podporíme športové kluby, centrá voľného času a iné organizácie, ktoré sa venujú športu a vzdeláva­niu detí a mládeže.

Na aké projekty sa zameriate?
V oblasti vzdelávania by to mali byť projekty, ktoré budú hľadať nové, moderné, kreatívne for­my. Nemali by to byť len tradič­né programy v školách. Zapojiť sa môžu školy od materských až po vysoké. V športe by mala pomoc smerovať pre športové kluby, ale aj ďalších organizátorov súťaží, pretekov. Chceme podporovať aj lokálne kluby, ale aj také, ktoré nemajú takú masovú základňu. Pomoc môže smerovať do tech­nického vybavenie, do športových potrieb, budovania športovísk. Chceme podporiť organizácie, kto­ré sa reálne venujú športu a chcú k tomu pritiahnuť deti a mladých. Aby to neboli len aktivity pre do­spelých, ale aby vytvárali priestor pre mladých.

Kedy tento rok odštartujete?
Prvé pôjdu zamestnanecké gran­tové programy. Tie už majú dlho­ročnú tradíciu. Naši zamestnanci majú možnosť odporučiť projekty rôznych neziskových organizá­cií, či sú to občianske združenia, športové kluby, ale aj obce, školy, škôlky. Projekt môžu zamestnan­ci nielen odporučiť, ale sa doň aj aktívne zapojiť ako dobrovoľníci. Už v priebehu januára vyhlásime dve grantové schémy. Jedna bude zameraná na oblasť športu a dru­há na oblasť vzdelávania. Celkovo chceme na ne vyčleniť 300-tisíc eur. Maximálna výška grantu, kto­rý budú môcť organizácie získať, sa zvýši na 5-tisíc eur. V minulos­ti to bolo maximálne 3-tisíc eur. Chceme však, aby boli projekty kvalitne pripravené, a preto ich radi podporíme aj takouto vyššou sumou. Čo bude nasledovať? Predovšetkým sme mali snahu si zadefinovať projekty, ktoré by mali mať dlhodobý charakter. Po rekonštrukciách a revitalizáciách sme si povedali, že v ďalšom ob­dobí podporíme budovanie cyk­lotrás. Minulý rok sa nám poda­rilo dokončiť prepojenie hradov Strečno a Budatín. V budovaní cyklotrás však naďalej vidíme perspektívu. Cyklistika naberá na popularite, môže byť využi­tá ako alternatívny typ prepravy, ale zároveň to znamená aj pod­poru turizmu a pritiahnutia mlá­deže na bicykel. Budeme sa snažiť budovať cyklochodníky, ktoré sú bezpečné, oddelené od áut, aby ich mohli využívať všetky veko­vé kategórie vrátane detí. Žilin­ský kraj má v tomto smere veľké možnosti a potenciál. Priniesť to môže aj rozvoj turizmu a malého podnikania.

Ešte niečo ďalšie?
V tomto roku chceme ešte zrea­lizovať dva nové projekty. Jeden bude podporou projektu Štvor­lístok pre deti. Je to organizácia, ktorá podporuje talentované deti v oblasti umenia. Deti, ktoré by bez podpory nemali možnosť roz­víjať svoj talent a študovať. Či už hudbu, alebo divadlo. Druhým projektom bude podpora tech­nických zručností detí a mláde­že, predovšetkým hravou formou. Chceme si vytypovať partnerské školy. Začneme s dvomi a tiež s ich nadväzujúcimi základnými a materskými školami. Postupne budeme chcieť zapojiť viac škôl.

Prečo ste sa rozhodli pre pomoc regiónu?
Veď zarobené peniaze by ste mohli minúť aj inak. Keď prišla Kia na Slovensko, bola to v podstate neznáma firma. V prie­behu desiatich rokov sa nám však podarilo vybudovať úspešnú spo­ločnosť a preraziť na slovenskom aj európskom trhu. Popritom však chceme presadzovať aj transparent­nosť v podnikaní, etické princípy v podnikaní, zodpovedné podnika­nie voči zamestnancom, dodáva­teľom, okoliu. V rámci toho sa sna­žíme budovať prostredie, v ktorom žijeme. Snažíme sa robiť aktivity pre všetkých ľudí, ktorých naše pod­nikanie ovplyvňuje. Rodina Kia je veľmi široká. Sú to aj ľudia z okoli­tých obcí a celého Žilinského kraja. Chceme tu nielen podnikať, ale aj ukázať ľuďom, že nám záleží na tom, ako sa tu žije a že vieme pod­poriť projekty pre zlepšenie regió­nu, pre ľudí, ktorí tu žijú. 

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod