Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. jún 2021 | Paulína
| 18°C

Hudobná

Kľúčovým slovom Jánošíkových dní je v tomto roku legenda

Populárny a divácky vyhľadávaný festival Jánošíkove dni sa uskutoční 2. až 5. augusta. Kľúčovým slovom podujatia je v tomto roku legenda. Už 56. ročník oslávi niekoľko výročí a na šiestich pódiách predstaví okolo 1350 účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Chorvátska, Poľska a Ukrajiny.

31.07.2018 | 09:05

Terchová sa už chystá na 56. roč­ník Medzinárod­ného folklórne­ho festivalu Jánošíkove dni. Uskutočnia sa od 2. do 5. augusta. Festival má už vyše štvrťstoročie medzi­národný charakter, pričom za ten čas sa na ňom pred­stavilo niekoľko tisíc účin­kujúcich z vyše 30 krajín sveta.

FESTIVAL V ZNAMENÍ VÝROČÍ
„Kľúčovým slovom poduja­tia je v tomto roku legenda ako zdôraznenie 330. výro­čia narodenia jeho patróna – Juraja Jánošíka,“ prezra­dil Peter Cabadaj, šéfdrama­turg festivalu. „Azda ani ne­treba pripomínať výsostné postavenie jánošíkovskej le­gendy a jej stelesnenia (nie­len) v slovenskom folklóre, kultúre a umení. Napriek skutočnosti, že historický Jánošík žil 25 rokov a zbí­jal iba jeden a pol roka, le­gendárny Jánošík žije už tri storočia.“ Popritom si na festivale pripomenú aj iné význam­né výročia. „Jedným bude 100. výročie vzniku Česko­slovenskej republiky. Pri­pomenieme si ho výstavou Martina Benku. Ďalej je to 100. výročie konca 1. sve­tovej vojny a 50. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmlu­vy.“ Osobité bude aj 50. vý­ročie konského vozového sprievodu.

JÁNOŠÍKOV DOM
Deň pred oficiálnym za­čatím Jánošíkových dní otvoria v Terchovej Jáno­šíkov dom. Stane sa tak 1. augusta o 11. h. Pod­ľa slov starostu obce Joze­fa Dávidíka bude Jánošíkov dom v zrubovej dreveni­ci z roku 1948, ktorú sa im podarilo kúpiť minulý rok. Tiež zdôraznil, že nej­de o rodný dom Jánošíka. „Návštevníci si budú môcť odtiaľ odniesť Jánošíkov dukát alebo kópiu jeho rod­ného listu,“ prezradil sta­rosta. Následne 2. augus­ta oficiálne otvoria festival práve v rodisku Jánošíka v osade Jánošovia.

VYTVORIA TAMBURÁŠI REKORD?
Jánošíkove dni budú trvať štyri dni a organizátori pripravili tradične bohatý a pestrý program. Popri do­minantnom folklóre nebu­dú chýbať koncerty world music, výstavy, prezentácie ľudových remesiel, divadel­né predstavenie Perinba­ba v naštudovaní Terchov­ského národného divadla, „nový cirkus“ Younak, sláv­nostné uvedenie knihy Rok koňa, premietanie fil­mov, nočné hranie, fol­klórstroj a iné sprievodné akcie. Po dobrých skúse­nostiach z uplynulých ro­kov sa opätovne uskutočnia samostatné detské progra­my a program seniorských telies z celého Slovenska. „Osobitne treba spomenúť pokus o vytvorenie sloven­ského rekordu v najväčšom počte spoločne hrajúcich tamburášov v rámci fol­klórneho podujatia. Máme silnú podporu z Chorvát­ska, lebo je to ich ľudový hudobný nástroj.“

50. VÝROČIE VOZOVÉHO SPRIEVODU
Neodmysliteľnou zložkou záverečného dňa Jánoší­kových dní býva divácky atraktívny konský vozový sprievod – s hrdými krojo­vanými furmanmi a hra­júcimi muzikantmi vo vo­zoch. Ako je všeobecne známe, ide o erbové podu­jatie Jánošíkových dní, kto­rého aktuálne 50. výročie vzniku dôstojne zarezonuje v rámci niekoľkých festiva­lových programov. „Prvý ročník sa konal 18. augusta 1968 počas 6. pokračovania Jánošíko­vých dní a vtedajšie čierne mraky, ktoré celý deň viseli nad Terchovou, akoby boli predzvesťou niečoho fa­tálneho až tragického, čo sa o tri dni aj naplnilo. Na územie Československa pri­šli vojská Varšavskej zmluvy a začali okupovať vtedajšiu našu spoločnú republiku,“ prezradil Peter Cabadaj. „My sme chceli, aby tento rok jeho 50. výročie dosta­lo adekvátny priestor nielen v podobe sprievodu, ale aj v podobe výstavnej reflexie, ktorá bude v Makovického dome, a tiež v podobe pre­zentácie knihy – Rok koňa, ktorá vznikla ako impulz k tomuto veľkému výro­čiu.“ Kniha rekapituluje, čo znamenal kôň pre Tercho­vú a jej obyvateľstvo. Je to vzdanie úcty zvieraťu, ktoré sprevádzalo obce od kolísky až po hrob.

UZÁVIERKA DOPRAVY
Počas Jánošíkových dní, konkrétne od 3. do 5. augus­ta, bude na ceste č. II/583 v obci Terchová v piatok 3. augusta od 16. do 21. h, v sobotu 4. augusta od 10. do 21. h a v nedeľu 5. augus­ta od 9. do 17. h úplná uzá­vierka dopravy. Uzávierka nebude platiť pre účastní­kov festivalu, linkové au­tobusy SAD, vozidlá záso­bovania a vozidlá s právom prednostnej jazdy. Tranzi­tujúci majú možnosť ob­chádzky, ktorá bude vyzna­čená dopravnými značkami.

Foto: Pavol Ďurčo

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod