Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. február 2024 | Matej
| 5°C

Spravodajstvo

Krajskí poslanci zasadali: Zdravotnícky program získal novú podporu, vznikne mládežnícky parlament a rieši sa nová cyklotrasa

V pondelok 27. novembra sa uskutočnilo 9. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Krajskí poslanci schválili návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 za takmer 2 mil. eur. Podporu poslancov získal aj Podporný program ŽSK Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK.

06.12.2023 | 17:35

Poslanci ŽSK schválili Návrh na 4. úpravu rozpočtu ŽSK na rok 2023 v príjmovej a rovnako vo výdavkovej časti rozpočtu v celkovej výške 9 448 720 eur. „Po 4. úprave rozpočtu dosiahne celkový rozpočet ŽSK v roku 2023 objem 307 874 679 eur. Najvyšší objem výdavkov bežného rozpočtu je v oblasti vzdelávania, vo výške 2 339 876 eur ide o úpravu rozpočtu normatívnych prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v školstve,“ informovala Katarína Gazdíková, riaditeľka odboru ekonomického ŽSK.

Výdavky kapitálového rozpočtu boli navýšené o 6 202 655 EUR, pričom najvýznamnejší objem, a to 6 111 068 eur predstavujú výdavky na investičné projekty v oblasti dopravy - rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a mostných objektov, ďalšie výdavky vo výške 1 979 564 eur sú určené na projekty v oblasti modernizácie odborného vzdelávania. V oboch prípadoch ide o projekty, ktoré Žilinský samosprávny kraj realizuje z IROP 2014 – 2020, ktoré budú ukončené do konca roka 2023.

Cezhraničná spolupráca a ľudské zdroje

Zastupiteľstvo podporilo aj Spoločné vyhlásenie o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom, Sliezskym vojvodstvom (Poľská republika) a Moravskosliezskym krajom (Česká republika). Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Moravskosliezsky kraj i Sliezske vojvodstvo sú našimi dlhoročnými a bezpochyby najdôležitejšími cezhraničnými partnermi, s ktorými sme realizovali už veľké množstvo spoločných projektov. Spoločné vyhlásenie je zároveň potvrdením toho, že máme záujem pokračovať v tomto trende a úspešne napĺňať naše ciele.“

Poslanci schválili Podporný program ŽSK „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK.“ Program nadobudne účinnosť od 1. januára 2024 na dobu neurčitú a hradený bude zo zdrojov ŽSK. V tomto roku ŽSK vytvoril nový podprogram zameraný na Špecializačnú prípravu lekárov. „Našim cieľom je pokračovať v úspešnom projekte stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve ŽSK, utváraní komplexnosti zdravotníckeho zariadenia a tiež participácie ústavných zdravotníckych zariadení na posilnení siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ informovala Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK.

Mládež a školstvo

Zastupiteľstvo podporilo návrh na Zriadenie Mládežníckeho parlamentu Žilinského samosprávneho kraja. „Naším zámerom je systematická podpora stredoškolskej mládeže, jej prepájanie prostredníctvom participácie, partnerstiev a vzájomnej výmeny skúseností. Chceme vytvárať bezpečné školy a podporovať prevenciu kriminality na školách, viesť študentov ako tvorcov školskej komunity, ekologického kraja,“ informovala Miroslava Abrmanová, riaditeľka odboru školstva ŽSK.

Poslanci v hlasovaní nevyhoveli Petícii za zachovanie Strednej odbornej školy podnikania (Sasinkova 45) v Žiline, ktorá bola doručená na Úrad ŽSK v septembri.

Nové projekty

Schválený bol aj Návrh na zapojenie sa do medzinárodného výskumného projektu ACORN - Accelerating Climate Resilience for Agriculture and Forestry through Nature Based Solutions Mainstreaming (Akcelerácia odolnosti poľnohospodárstva a lesníctva voči zmene klímy prostredníctvom mainstreamingu riešení založených na prírode) predkladaného v rámci programu Horizont Európa. Vďaka projektu bude možné pilotne a ukážkovo zrealizovať adaptáciu konkrétnej lokality v našom území (Rajecká dolina) na zmenu klímy hlavne z pohľadu zvýšenia vodozádržnej schopnosti krajiny.

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu INTERREG Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 za účelom realizácie cezhraničného projektu „Zlepšenie prístupu k TEN-T v regióne Orava a Malopoľskom vojvodstve“, za takmer 2 mil. eur, s 8% spolufinancovaním ŽSK (do výšky max. 156 790 eur). Účelom projektu je návrh modernizácie cesty II/584 v troch samostatných úsekoch Podbiel – Zuberec.

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o predložení žiadosti o poskytnutie príspevku z výzvy Plánu obnovy a odolnosti – Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry. Predmetom žiadosti je vybudovanie nového úseku Vážskej cyklodopravnej trasy Varín – Nezbudská Lúčka, ktorej dĺžka je cca 2 km, s napojením na začiatku úseku vo Varíne na Terchovskú cyklotrasu a Vážsku cyklotrasu na pravom brehu Váhu na VD Žilina, kde vznikne križovatka týchto cyklotrás. Odhadovaný rozpočet je cca 4,5 mil. eur.

Schválená bola Smernica ŽSK o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti a Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK na 1. polrok 2024.

Najbližšie zastupiteľstvo sa uskutoční 18. decembra 2023 (pondelok), jedným z jeho bodov bude návrh rozpočtu ŽSK na rok 2024.

Autor: - r -

Foto: ŽSK

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod