Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. december 2022 | Barbora
| -3°C

Rozhovory

Ľ. Chodelková: Prečo nás chcete zlikvidovať?

Minulý týždeň sme vás informovali o vystúpení poslankyne Mestského zastupiteľstva v Žiline a zároveň riaditeľke Súkromného centra voľného času Žirafa Ľudmily Chodelkovej, ktorá mesto žiadala o prenájom telocviční. Mesto to však odmieta a primátor Igor Choma s viceprimátorom Patrikom Gromom obviňujú Žirafu z porušovania zákonov. Riaditeľka sa rozhodla reagovať a vysvetliť obvinenia.

13.03.2017 | 07:26

Primátor a prvý viceprimá­tor vám neustále pripomínajú kontroly, ktoré boli realizova­né pred viac ako 5 rokmi a mali údajne dokázať, že avizované krúžky sa v skutočnosti neko­nali. A teda išlo z vašej strany o podvod. Skutočne?
Samozrejme, že nie. Spomínajú trinásť kontrol. Tá, ktorú najčas­tejšie spomínajú, sa uskutočni­la na zimnom štadióne, kde mali podľa nich trénovať žilinskí hoke­jisti, hoci bol ľad už rozpustený. V skutočnosti však hokejisti sedeli vedľa v miestnosti a rozoberali vi­deozáznam zo zápasu. Kontrolná skupina na to bola upozornená, no nemali záujem sa tam ísť pozrieť. Druhýkrát prišli opäť pozrieť na štadión, kde už bol roztopený ľad, hoci sme im dali informáciu, že chlapci trénujú v telocvični. Na­priek tomu nešli do telocvične, ale na štadión, aby nám dokázali, že ľad je už roztopený. No a ďalší ob­ľúbený prípad pána viceprimátora sa odohral v Bánovej na ihrisku, ktoré bolo po dažďoch podmoče­né. Dali sme im vedieť, že futbalis­ti sú na umelej tráve v Závodí. Na­priek tomu nešli do Závodia, ale na ihrisko do Bánovej, aby doká­zali, že krúžok, ktorý tam mal byť, sa nekoná. Zaujímavé je aj to, že celá táto kontrola nebola legitím­ne ukončená. Jej závery mi nikdy neposkytli, hoci som ich oficiálne žiadala.

Mesto dalo v tejto súvislosti aj niekoľko podnetov na rôzne in­štitúcie. Ako dopadli?
Patrik Groma dal podnet na polí­ciu. Prišlo vyjadrenie, že k poru­šeniu zákona nedošlo. Dal aj nie­koľko podnetov na čierne duše. Dotyčný nakoniec na polícii vypo­vedal, že do Žirafy chodí a krúžok navštevuje. Ďalší podnet bol na živnostenský úrad. K záverom pre­verovania zo živnostenského úra­du som sa nikdy nedostala, hoci sme boli kontrolovaným subjek­tom. Z dostupných zdrojov na MV SR som však zistila, že celú zlož­ku skartovali. Bolo to azda preto, že nič nenašli a aj to, čo urobili, urobili takým spôsobom, že boli porušené práva kontrolovaného subjektu a možno preto sa po­trebovali zbaviť dôkazov. Žiada­la som tú zložku, avšak žiadna už vraj neexistuje. Možno sa len do­mnievať prečo...

Primátor spomínal aj ďalšie podnety, ktoré bude podávať opakovane, pretože vraj stráži verejné peniaze a neverí vám.
Súčasných podnetov zo strany mesta za posledné obdobie je asi deväť – inšpektorát práce, hygie­na, stavebný úrad... Všetko však bolo v poriadku. Len z hygieny žiadajú urobiť dodatok k plat­nému prevádzkovému poriadku v súlade so smernicou. Termín máme do 30. júna 2017. Nie je me­siac, aby z mesta neprišlo nejaké udanie alebo podnet. Za primá­torom proklamovanou „starost­livosťou“ o verejné financie je snaha o prekrytie fatálnych zly­haní mestských organizácií, ako to zakaždým konštatujú výstupy z kontrol útvaru hlavného kon­trolóra. V nich sa so železnou pra­videlnosťou opakujú konštatácie o zistenom nehospodárnom na­kladaní s finančnými prostried­kami mesta, ale tieto skutočnosti nechávajú primátora chladným. Pričom porušenia sú ďaleko zá­važnejšie a početnejšie ako ne­podložené obvinenia voči Žirafe, ktorú má už niekoľko rokov inten­zívne „v hľadáčiku“. Možno by sa už mohol preorientovať na organi­zácie, za ktoré je zodpovedný, kde kontroly preukázali opakované nehospodárne a neefektívne fun­govanie, nebola vyvodená žiadna osobná zodpovednosť.

Viete určite, že podnety idú z mesta Žilina?
Áno, pretože oni sa tým už ani ne­taja. Keď som teraz dala žiadosť na mesto o prenájom telocviční, zno­va začali útočiť. Žiadajú nás o in­formácie podľa zákona o slobod­nom prístupe k informáciám, hoci sme súkromné centrum voľného času, ktoré nie je v zmysle záko­na č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám povinnou osobou, na základe čoho nie je povinnosťou súkromného centra voľného času uvedené informácie poskytnúť a paradoxne žiadajú tie informácie, ktoré už majú z iných zdrojov. Ich konanie nemá oporu v zákone a písomnosti nespĺňajú náležitosti úradného dokumen­tu. Keď som sa pýtala, či to takto v posledných rokoch žiadali aj od ďalších neziskových organizácií, písomne odpovedali, že nie. Pri­tom si môžu naše hospodárenie vyžiadať na Žilinskom samospráv­nom kraji, ale aj na iných orgá­noch verejnej správy. Toto je však vyložená šikana. Chcú nás jed­noducho zastrašiť, umlčať. To, čo sa deje, je už nepríjemné aj oso­bám, ktoré na takýto popud mesta musia opakovane kontrolovať už viackrát kontrolované. Učebnico­vé nehospodárne nakladanie s pe­niazmi daňových poplatníkov.

Poberáte peniaze aj z verejných zdrojov? Financuje vás aj mesto Žilina?
Z mesta Žilina nedostávame na záujmovú činnosť ani euro. Zo ŽSK máme na rok 2017 rozpo­čet 313 604 eur a z mesta Bytča 22 606 eur. Keď to porovnáme, tak mestské CVČ má rozpočet 492-ti­síc eur + ďalšie kapitálové výdav­ky a mnohé bezplatné plnenia zo strany mesta v objeme ďalších desiatok tisíc eur každý rok. Čiže nominálne o 155-tisíc eur viac ako my (bez započítania ďalších plne­ní zo strany mesta), pričom jeho pôsobnosť je iba na území mes­ta, naša na území kraja. Oni na­vyše nájmy platiť nemusia, zato my platíme všade. Členov v oboch centrách je približne rovnako.

Prečo nedostávate peniaze aj od mesta Žilina napriek tomu, že činnosť robíte aj pre deti mesta Žilina?
Sídlo máme v Bytči, pretože v Ži­line nám to primátor neumož­nil. Nedal nám na to súhlas, kto­rý je potrebný. Preto nemôžeme pracovať s deťmi do 15 rokov, ale len so staršími. A keďže nemáme z mesta Žilina ani euro, aktivity, ktoré robíme, hradíme z príspev­kov od rodičov a z projektov.

Prečo teraz tak súrne potrebu­jete nové telocvične?
Máme viac ako 70 mužstiev v šies­tich ligách. Športová hala na Bôri­ku nám nestačí a hala na Rosin­skej je v rekonštrukcii. Preto som žiadala o možnosť prenajať si telocvične.

Primátor však tvrdí, že sú obsa­dené a vždy uprednostní mest­ské organizácie pred súkrom­nými. Nemá pravdu? Myslíte si, že je v mestských telocvičniach priestor aj pre vás?
Áno, je. Športová hala na V. Javor­ku je postavená na futsal a flor­bal, pretože je tam veľké ihrisko s rozmermi 40 × 20 m. Trénujú tam však v súčasnosti aj deti, kto­ré také veľké ihrisko nepotrebujú. Bola som sa tam pozrieť a zaži­la som aj to, že tam behali štyria chalani a hrali sa s loptou. Keď potom zistili, že sa tam občas ide­me pozrieť, začali dvere zamykať. Aj na internete nájdete, že sa tam hrávajú iné zápasy, ktoré nema­jú vôbec žiadnu súvislosť s CVČ ani s obyvateľmi Žiliny. Argument o uprednostnení mestských or­ganizácií je smiešny, nakoľko vy­tvára dojem, že sa nevenujeme Žilinčanom, čo nie je pravda. V ŠH na Javorku športuje bezplatne po­lovica Slovenska, len Žilinčania zo Žirafy nemôžu.

Ako je zmluva s mestským CVČ postavená?
Majú zazmluvnené všetky termí­ny mimo vyučovania. Ako to ro­bia? Napríklad na začiatku škol­ského roka mali v športovej hale turistický krúžok a krúžok varenia. Len preto, aby „zaplnili“ všetky hodiny. Bolo obdobie, keď štan­dardný hodinový futsalový zá­pas mal vymedzený 1,5-hodinový blok, len aby bol vyplnený deň. Prečo nám nedajú pár hodín? Nám by to pomohlo a im by to nijako neublížilo. A škola tým prichádza o prenájom za objekt, ktorý by škole isto pomohol.

Aký?
Čítala som to aj poslancom na mestskom zastupiteľstve, aby k tomu neboli ľahostajní. V sku­točnosti CVČ Kuzmányho potre­buje o 33 hodín týždenne menej, ako má zazmluvnených. Ak by sme zobrali do úvahy tarifu, ktorá je bežne akceptovaná za hodinu prenájmu telocvične – 20 eur, po­tom týždenne by bol výnos ško­ly 660 eur, mesačne 2640 eur. Za školský rok by škola mohla získať 26 400 eur. Keďže sa tak deje už od roku 2013, predstavuje to stratu 79 200 eur. Najhoršie pritom je aj vedomie, že zamestnanci Žirafy, hlavne Karol Čepec a Michal Po­lák, vybudovali ihrisko na Gašta­novej a aj ŠH V. Javorku. Postupne im ich zobrali a teraz im ani ne­dovolia, aby tam pod ich vedením chalani mohli hrať, keď si zaplatia. Predstavte si tú zvrhlosť.

V prvom momente vás primá­tor obvinil z konfliktu záujmov, pretože ako riaditeľka CVČ v za­stupiteľstve lobujete za svoje zariadenie. Je to tak?
Nie. Nejde o žiaden konflikt zá­ujmov. Prekonzultovala som to aj s právnikmi. Ja verejne žiadam za hráčov, obyvateľov Žiliny, aby im bol poskytnutý priestor na čin­nosť. A za ten priestor chceme riadne zaplatiť. Takže aký konflikt záujmov, keď žiadame iba rovnaké podmienky, ako majú ostatní pla­tiaci? Konflikt záujmov by nastal v momente, ak by som žiadala vý­hody nad rámec a úkor ostatných. V takomto konfliktnom režime tam dnes fungujú iní. Okrem toho, ak sa bude o tom hlasovať, tak ako deklaroval pán Juriš, ja hlasovať nebudem.

Hala na Bôriku, ktorú využí­vate, nie je podľa primátora skolaudovaná, čím ohrozujete športovcov. Má pravdu?
Hala je skolaudovaná. Do roku 2008 sa tam hralo. Potom tam bol projekt Národného športového centra. Prestavba sa však nikdy nezačala a kolaudácia stále platí. Dostali sme všetky potrebné po­volenia, máme schválený prevádz­kový poriadok. Ak by hala nebo­la skolaudovaná, ako by nám ho mohli vydať?

Obviňujú vás i z čiernych duší...
Okrem toho už spomínaného prí­padu chlapca, ktorý na polícii vy­povedal, že v skutočnosti v Žirafe športuje, na nás Patrik Groma vy­tiahol ešte dva prípady. Jedným bol otec, ktorý najskôr tvrdil, že svojmu synovi žiadnu prihlášku nepodpísal. Prišiel k nám a keď žiadosť uvidel, ospravedlnil sa, lebo uznal, že je to jeho podpis a potvrdil to aj písomne. Tretím mal byť syn zamestnankyne CVČ Kuzmányho. Tá bola tiež vypove­dať na polícii a tiež dala od toho ruky preč.

Nič z toho sa teda nepotvrdilo?
Nie. Keby sa čokoľvek z toho po­tvrdilo, verte, už dávno by to malo trestnoprávnu dohru. Už by ma riešila polícia. Podotýkam, že všetko toto sa dialo v rokoch 2011, 2012, 2013, keď si dotyční potre­bovali verejne obhájiť našu vte­dajšiu likvidáciu/zrušenie.

Viceprimátor vás dokonca vy­zýva, aby ste išli na detektor lži, lebo on bol. Pôjdete?
On bol na takom detektore lži, kde si sám sebe kládol otázky aj na ko­nanie, z ktorého ho dovtedy nikto neupodozrieval, príznačné. Po­kojne pôjdem, ak sa to uskutoční verejne a s nestranným prístrojom a vzájomne si budeme klásť otáz­ky. Ja nemám čo skrývať. Dokon­ca som počula aj také, že som si za peniaze Žirafy postavila dom. V skutočnosti som do Žirafy prišla v lete 2009 a na jeseň v tom istom roku som skolaudovala dom, kto­rý som stavala od roku 2006. Teda v čase, keď som so Žirafou nema­la nič spoločné. No a v roku 2012 som ho musela predať. Bývam v byte v Závodí.

Rovnako obviňovali aj vašich zamestnancov.
Áno, predovšetkým našich chala­nov. Pravda je však to, že oni ešte do Žirafy nosia. Nie, že berú. Sme nezisková organizácia, nemôže­me tvoriť zisk. Všetko musíme vy­účtovať ŽSK a mestu Bytča a keď bolo zriaďovateľom mesto Žilina, vyúčtovali sme mestu. Keby nám neprimerane vyskočili mzdy alebo ďalšie náklady, tak to automaticky napadnú a spochybnia. Paradox­ne, očierňovali a kriminalizovali tých istých zamestnancov, ktorých ten istý viceprimátor Patrik Gro­ma potom vyzýval v rokoch 2012 – 2013, aby prešli pracovať zo zlik­vidovanej Žirafy do mestského centra voľného času. To chcel ta­kýchto „gaunerov“ do mestského zariadenia?

Nedá sa s primátorom rozumne dohodnúť?
Mala som snahu. Napísala som mu svojho času osobný list. Veď sme boli dokonca susedia. Ponúk­la som mu, aby nerušil Žirafu, že odídem, ak ju to má zachrániť. No odpoveďou bola ďalšia kontrola, vtedy z NKÚ. Skutočne neviem, čo im prekážalo. Veď Žirafa moh­la byť „výkladnou skriňou“ mesta a naplno slúžiť obyvateľom a ich aktivitám. Dodnes nikto nechápe, prečo sa toto všetko stalo a stále deje. Na záver MZ som požiadala, aby vedenie mesta prestalo s tou­to štvavou politikou voči sub­jektu, ktorý reprezentujem, voči občanom, ktorí chcú športovať a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Opätovne žiadam to isté aj takto verejne.

Foto: Žirafa

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod