Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. marec 2019 | Gabriel

Z regiónu

Lietavský hrad rozširuje svoju expozíciu. Predmety, ktorých sa budeme môcť dotýkať, potešia aj hendikepovaných

Združenie na záchranu Lietavského hradu má za sebou úspešný rok, počas ktorého sa im v rámci rekonštrukcie podarilo zrealizovať niekoľko významných zásahov, ako napríklad práce na dvoch bastiónoch, strednej hradbe, Kinižiho gotickom paláci, najstaršej veži donjon, rondli, kaplnke i prvej bráne.

25.01.2018 | 15:12

Významnými pripravovanými projektmi, ktoré plánuje združenie spustiť už na jar tohto roku, sú elektrifikácia hradu a vybudovanie oddychovej zóny. Pred začiatkom hlavnej sezóny tiež chystajú otvoriť aj vynovenú hradnú expozíciu, ktorú nám priblížil Jaroslav Mitterpach zo Združenia na záchranu Lietavského hradu.

Hradná ex­pozícia slúži na odprezen­tovanie histórie Lietavské­ho hradu, jeho vlastníkov či ukážku archeologických ná­lezov. Súčasná expozícia je pre návštevníkov dostupná už niekoľko mesiacov, pri­čom pridaným bonusom je aj jej suterén, v ktorom majú návštevníci počas pobytu na hrade možnosť občerstviť sa alebo si zakúpiť suvenír. „V expozícii sa v súčasnosti nachádzajú informačné pa­nely s dejinami hradu, sú tam taktiež umiestnené nálezy z hradu a repliky dobových vecí. Vo vitrínach môžu náv­števníci obdivovať keramiku, ale aj džbány, taniere, gla­zované i neglazované kach­lice, z ktorých pozostávali vykurovacie pece na hrade či predmety dennej potreby, ako napríklad kľúče, príbo­rové nože, podkovy, náradie, zlomok dela Švihovnice, ka­menné gule do kanónov i ko­vové guľky do muškiet,“ pre­zrádza Jaroslav Mitterpach zo Združenia na záchranu Lietavského hradu. Návštev­níci sa podľa jeho slov dosta­nú do kontaktu aj s množ­stvom keramických fajok. Z tých vtedajší obyvatelia hradu fajčievali tabak, kto­rý sa sem pôvodne dostal z Osmanskej ríše. „Vo vitrí­nach sa nachádza aj zbierka bežných mincí z novoveku. Súčasťou hradnej expozí­cie sú aktuálne aj kamenné články hradu, ktoré boli ob­javené pri archeológii. Ide o kamenné portály dverí, rámy okien, torzá točitého schodiska či krbové kon­zoly. Do miestnosti, ktorú nazývame zbrojnica, sme umiestnili zapožičané repli­ky strelných zbraní a gotické brnenie,“ dopĺňa.

HMATOVÁ EXPOZÍCIA AKO PRÍLEŽITOSŤ DOTKNÚŤ SA PREDMETOV

Projekt rozširovania expozí­cie je podľa Jaroslava Mitter­pacha už spustený, pričom ďalšie exponáty postupne dopĺňajú. Projekt hmatovej expozície prináša pre tých, ktorí na Lietavský hrad za­vítajú, možnosť prísť s histo­rickými artefaktmi do pria­meho kontaktu. „Hmatová expozícia ponúka exponá­ty takým spôsobom, aby sa návštevníci mohli objektov dotknúť, ohmatať, poťažkať a dozvedieť sa o nich omnoho viac. Tým, že ich budú môcť zobrať do rúk, sa dozvedia empiricky viac o ich zložení, materiáloch či funkčnosti,“ uvádza člen združenia.

URČENÁ NIELEN PRE SLABOZRAKÝCH ČI NEVIDIACICH

Ako však ďalej podotýka, táto expozícia nie je urče­ná výlučne pre slabozrakých či nevidiacich návštevní­kov. Bezpochyby zaujme aj bežných priaznivcov hradu, keďže predmety budú môcť nielen vidieť, ale rovnako ich aj uchopia do rúk. „Ex­ponáty, ktoré budú súčasťou hmatovej expozície, budú verné repliky originálov, ktoré sa na hrade nachádza­li a ktoré sme našli pri vý­skume hradu. Každý bude mať popisky v latinke, ale i v Braillovom písme,“ opi­suje prednosti expozície. Všetky informácie budú podľa neho k dispozícii aj v audiosprievodcovi, ktorý na­hrané texty k exponátom pretlmočí. Audiosprievodca však poslúži vrátane nevidia­cich či slabozrakých aj ostat­ným návštevníkom. „Repliky exponátov sú vyrobené re­meselníkmi. Repliky krčahov vyrobí hrnčiar, repliky min­cí má zas na starosti šperkár so skúsenosťami s reštauro­vaním nálezov. Takisto spo­lupracujeme aj s archeoló­gom zo Slovenskej akadémie vied. Čo sa týka replík zbra­ní, tie vyrobí zbrojár, kto­rý má podrobné vedomosti o dobových zbraniach, ako sú napríklad hákovnica, muške­ta, ručnica, výzbroj a výstroj pre stredovekého vojaka,“ hovorí Jaroslav Mitterpach. Projekt hmatovej expozície bol podľa jeho slov spuste­ný v spolupráci so školou pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.

PROJEKTOM ROKA JE ELEKTRIFIKÁCIA HRADU

Najväčším projektom Zdru­ženia na záchranu Lietav­ského hradu je v tomto roku elektrifikácia hradu, na kto­rú v súčasnosti stále prebie­ha zbierka na webovej strán­ke www.osvietenyhrad.sk. „Veríme, že v roku 2018 bu­deme môcť na hrade zap­núť vypínačom a povedať si, že hrad je po prvý raz vo svojej histórii napojený na energetickú sieť,“ dodáva na záver. Na jar tohto roku by však členovia združenia chceli vybudovať aj bezpeč­nú oddychovú zónu pri dol­nej hradbe, kde budú môcť priaznivci hradu počas ich návštevy oddychovať. Na Lietavskom hrade sa bude v rámci sviatku sväté­ho Valentína 17. februára od 11. h konať už 10. ročník tra­dičnej zimnej akcie. Pre náv­števníkov budú pripravené pečené klobásy, varené víno, punč, tombola či torta pri príležitosti osláv 10. narode­nín podujatia.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Autorka, Peter Danko, Združenie na záchranu Lietavského hradu

|
<
Marec 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Nedeľa    24. Marec 2019
21.3. 17:00 - 5.5.2019 17:00 | Pripomienky
7.3. 16:00 - 29.3.2019 15:00 | Myšlienky (len v pracovné dni)
24.3.2019 19:00 | Whiskyho cestovateľské kino: Maroko
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA UTOROK
10 °C
7 °C
3 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod