Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. november 2022 | Kornel
| 2°C

Zdravie a životný štýl

Mária Petrášová: Ak chcete kvitnúť do krásy, nezaobídete sa bez psychohygieny

Ak sa niekto zaoberá problematikou estetickej medicíny tak dlho ako dermatovenerologička Mária Petrášová, môžete ho pokojne považovať za experta na krásu. Zakladateľka kliniky estetickej medicíny Dermapoint v Žiline však nikdy nehovorí iba o prvoplánovej kráse. Dokonca vám otvorene povie, s akými problémami sa sama ako zrelá žena borí vo svojom živote. Ako tvrdí, nikdy sa nespoliehajte iba na výdobytky medicíny.

12.08.2018 | 12:20

Aby ste mohli elegant­ne dozrievať, musíte spojiť skrášľovacie vy­moženosti s fyzickou aktivitou, kvalitnou životosprá­vou a v neposlednom rade nesmiete zabúdať ani na „pokrm pre dušu“.

Ste známa svojím komplex­ným prístupom ku kráse, v ktorom nechýba pravi­delné cvičenie. Kedy ste si však uvedomili, že fyzická krása potrebuje aj mentálnu očistu?
Mnoho mojich klientok, zre­lých a úspešných žien, sa intenzívne venuje cvičeniu. Pôsobia neuveriteľne vitálne a zdravo, neraz sú dokon­ca v lepšej fyzickej kondícii než mnoho mladých žien. To ma neskutočne motivovalo a sama som začala cvičiť. Bolo to skvelé, pretože tréningom som opäť objavila energiu, ktorú som mala kedysi ako vrcholová športovkyňa. Na druhej strane, samotný ko­lotoč pracovných povinností a pravidelných cvičení začal byť veľmi náročný. Navyše, ak sa ako žena ocitnete v období menopauzy, je to ešte ťažšie. Denno-denne som bola úplne vyčerpaná a od únavy som do­slova padala do postele. Bolo mi jasné, že niekde je chyba...

Prečo je obdobie menopau­zy pre produktívnu ženu také náročné?
Na jednej strane sa musíte psychicky vyrovnať s telesnými zmenami, s pribúdajúcimi vráskami, ale aj faktom, že ran­nej úprave nestačí venovať iba päť minút, ako to bolo v čase, keď ste mali dvadsať či tridsať rokov. Na druhej strane sa musíte zmieriť s dospievaním a odchodom detí z domu, so stereotypmi v manželskom spolužití či s nezáujmom partnera o spoločné aktivity. Pozitívne zmýšľajúce ženy to znášajú o čosi lepšie, pesimist­ky to však môže zasiahnuť vý­raznejšie. K tomu všetkému sa pripája aj nedostatok fyzických síl. A preto, hoci pravidelne cvičíte a zdravo sa stravujete, neznamená to, že obdobím menopauzy „preplávate“ bez príznakov.

Poraďte teda, čo na základe vašich skúseností a poznat­kov pomáha zrelým ženám v tomto období najviac?
Začnem najskôr tým, čo že­nám najviac škodí. Príčinou mnohých problémov je najmä sedavý spôsob života spoje­ný s prejedaním sa a s kon­zumáciou kávy, alkoholu či sladkostí, čo spôsobuje ná­valy a nočné potenie. Okrem toho, pred menopauzou je upadanie u žien pomalšie ako u mužov, po menopauze však prebieha intenzívnejšie. Veľký podiel na fyzickom omladení a zmierňovaní prí­znakov menopauzy u žien majú najmä cvičenie a kva­litná strava bohatá na zele­ninu, ovocie, sóju, celozrnné výrobky a nenasýtené tuky. Pomôcť vám môžu najmä aeróbne cvičenie a silový tré­ning, ktoré zmierňujú výkyvy nálad a zároveň nám pomá­hajú bojovať proti nadváhe. Ideálna je ranná rozcvička, ktorá je o čosi účinnejšia než večerná.

Niektoré ženy si vraj po­máhajú aj hormonálnou liečbou...
Áno, existuje aj taká možnosť. Hormonálnu substitučnú liečbu však 75 percent žien neberie. Niektoré sa obávajú toho, že to môže zvyšovať ri­ziko rakoviny krčka maternice, infarktu či mŕtvice, v skutoč­nosti je nebezpečenstvo mini­málne. Ak patríte k ženám tr­piacim veľkými návalmi tepla a výkyvmi nálady, hormonálna liečba vám, naopak, môže pri­niesť veľkú úľavu.

Vráťme sa však k samotnej psychohygiene, ktorú sme spomenuli na začiatku. Čo to vlastne je a aký význam má v našom živote?
Keď som začala pátrať po prí­činách mojej neustálej únavy, zistila som, že problém treba hľadať v emočnej a dušev­nej stránke života. My, ženy, v snahe o dokonalosť v práci, rodine, partnerstve či v úsilí byť atraktívne často zabúda­me na to najdôležitejšie – na vlastné emócie a potreby. V rámci psychohygieny ide vlastne o dosiahnutie vnú­tornej pohody, ktorá vám po­máha prekonávať prekážky. S tým súvisí napríklad schopnosť zvládať stresové situácie, byť asertívny, tešiť sa zo života a každodenných maličkostí či mať urovnané vzťahy s okolím.

Čo ste teda podnikli preto, aby sa psychohygiena stala súčasťou vášho života?
Našla som si terapeutku a oveľa viac času trávim v prírode. Pohár vína som vymenila za bylinkové čaje, čítam inšpiratívne knihy, utriedila som si myšlienky, priority aj vzťahy. Zo svojho života som vylúčila toxických ľudí a obklopujem sa len tými, ktorí ma obohacujú, po­silňujú a rozveseľujú.  Snažím sa pracovať aj na vzťahu s manželom. Hoci sme si vždy veľmi dobre rozumeli, maximálne pracovné vyťaže­nie nás obralo o veľa spoloč­ných chvíľ. Dnes sa to snaží­me dohnať. Začali sme spolu športovať – aj to bola pre mňa motivácia, aby som zlepšila svoju kondíciu.

Krásny vzťah vám možno len závidieť. Všetkým ženám sa však manželstvo nemusí vydariť. V tomto veku môžu zostať dokonca bez partnera, napríklad po rozvode. Ako majú situáciu riešiť ony?
V období okolo päťdesiatky je psychohygiena obzvlášť dôležitá. A ak to nemôže byť manžel, trávte veľa času napríklad so svojou dobrou kamarátkou alebo s kýmkoľ­vek, s kým máte pekný vzťah. Najdôležitejšie sú spoločne prežité veci – sú oveľa zaují­mavejšie a zábavnejšie.

Čo sa stane, keď budeme naše vnútorné potreby ignorovať?
Dlhodobé zanedbávanie psychohygieny má mnoho následkov. Navonok sa často prejavuje nevyrovnanosťou, hnevom, strachom, žiarlivos­ťou, smútkom, pocitom kriv­dy, nedocenenia či priveľkou naviazanosťou na niekoho alebo niečo. Samozrejme, keď sa rozhodnete riešiť emočnú stránku života, ani tu nesmiete očakávať zázraky zo dňa na deň. Psychohygiena zaberie mnoho času podobne ako budovanie fyzickej kondície. Na začiatku sa vám môže zdať nezmyselná a neúčinná, ale keď vytrváte, výsledky sa do­stavia. Všetko záleží na vašej vytrvalosti a odhodlanosti.

Vnútornú pohodu určite že­nám prinášajú aj estetické zákroky. Nepochybne sa po nich cítia sebaistejšie a atraktívnejšie. Čo je ak­tuálne najväčším trendom v tejto oblasti?
Od samého začiatku som skôr zástankyňou prirodze­nosti a elegantného dozrie­vania. Dnes je práve takýto prístup veľmi žiadaný aj zo strany klientov. Znamená to, že treba uprednostniť postupné a prezieravo apli­kované estetické zákroky, ktoré vylepšia váš vzhľad, no súčasne zachovajú črty tváre a nepretvoria vás len na akú­si karikatúru „ideálu krásy“. Vhodne zvolené skrášľovacie metódy sú pre ženy veľkou pomocou, pretože dokážu korigovať množstvo estetic­kých problémov či prejavov prirodzeného upadania. Mu­síte sa však zveriť skutočné­mu profesionálovi, ktorý má cit pre prirodzenosť a rešpek­tuje aj genetické dispozície človeka.

Aké zákroky by ste svojim klientkam napríklad odporučili?
K novinkám v portfóliu našej kliniky patrí napríklad metó­da s názvom Radiesse. Ide o zákrok založený na účinku nového vstrebateľného výpl­ňového materiálu. Výhodou je, že obsahuje látky, ktoré sú pre telo maximálne priro­dzené. Nevyvoláva alergické reakcie a jeho účinok môže trvať aj viac ako tri roky. K ďalším novinkám patrí aj mezoterapia Volite s novou jemnou výplňou, ktorá je ur­čená na dosiahnutie žiarivej pleti, zlepšenie kvality kože, jemné vyhladenie vrások a vý­raznú hydratáciu. Už jedno ošetrenie významne zlepšuje kvalitu pokožky, a to na obdo­bie viac ako deväť mesiacov. Samozrejme, pre každú ženu je vhodné niečo iné, preto sa netreba báť prekonzultovať vlastný estetický problém s našimi odborníkmi.

http://www.dermapoint.sk/ 

PW-85
Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod