Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. september 2023 | Edita
| 14°C

Školstvo

Maturita škôlkara

Prišiel koniec školského roka a spolu s ním aj rozlúčka! Áno, nastal čas rozlúčiť sa s našimi pred­školákmi, ktorí sú už pripra­vení stať sa prvákmi.

03.07.2019 | 10:35

Pri tejto príležitosti si uči­teľky z Materskej školy Nám. Janka Borodáča 7 v Žiline pri­pravili v utorok 18. júna pre deti školskú akciu pod ná­zvom Maturita škôlkara. Po­čas tejto akcie si deti priniesli do materskej školy svoje nové školské tašky, nachystali veľký zvonec a za spevu pies­ní sa lúčili so svojimi mladší­mi kamarátmi, učiteľkami aj ostatnými zamestnancami v materskej škole. Učiteľky obdarovali papierovým kve­tom a ostatné deti sladkou maškrtou.

V popoludňajších hodi­nách sa všetci predškoláci stretli aj so svojimi rodičmi a slávnostná Maturita škôl­kara sa mohla začať. Na za­čiatku deti zaspievali pies­ne o škole a zarecitovali básne o písmenkách abecedy. Potom nám predviedli svo­je školské tašky a zatancova­li nám s nimi krátky tanec. Po tomto programe si každý predškolák pred očami ro­dičov vytiahol jednu otázku a musel na ňu pred ostatný­mi odpovedať. Všetkým pred­školákom sa podarilo úspeš­ne zmaturovať a za svoju snahu dostali na pamiatku knihu a maturitnú medailu.

Šikovným budúcim školá­kom prajeme veľa úspechov, aby sa im na základnej ško­le darilo a všetkým rodičom z materskej školy veľmi pek­ne ďakujeme za skvelú spo­luprácu počas celého škol­ského roka.

Zdroj: Katarína Polková

Foto: Archív MŠ

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod