Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

31. október 2020 | Aurélia
| 5°C

Školstvo

Medzinárodný úspech žiakov Gymnázia Bytča a Spojenej školy internátnej Bytča

V ruskom Petro­hrade sa konal Eu­rópsky turnaj v unifikovanom futbale chlapcov vo vekovej kategó­rii 16 – 25 rokov. Slovenskú republiku na základe nomi­nácie Special Olympics Slo­vakia reprezentovali chlapci z Bytče.

28.06.2018 | 14:12

Žiaci Spojenej ško­ly internátnej Bytča v tíme spolu so študentmi Gym­názia v Bytči reprezentova­li v Petrohrade svoje školy a zriaďovateľov – Okresný úrad Žilina a Žilinský sa­mosprávny kraj. Európske­ho turnaja v unifikovanom futbale sa zúčastnilo spo­lu 16 družstiev z Európy a Ázie. Spojenú školu in­ternátnu Bytča reprezen­tovalo šesť hráčov: Jaroslav Rác, Branislav Sládeček, Ja­kub Štrkáč, Erik Baláž, Šte­fan Biznár, Michal Štrkáč a Gymnázium Bytča repre­zentovali traja hráči: Jakub Borovička, Adam Jandzík, Rudolf Sirej. Za najlepšieho hráča tímu Slovenska bol vyhlásený Michal Štr­káč.

V zaraďovacích kolách sa naši hráči prebojova­li do najlepšej výkonnost­nej skupiny, do skupiny A. V tejto skupine sa náš tím umiestnil na 3. mieste, čo považujeme v rámci európ­sko-ázijskej konkurencie za mimoriadny úspech. Veľ­kou mierou k nemu prispelo trénerské vedenie Mirosla­va Kurinského (SŠI Bytča) a Jozefa Švrhovného (Gym­názium Bytča), ale najmä športový výkon a športo­vé správanie hráčov celého slovenského tímu.

Za re­prezentáciu a dosiahnuté umiestnenie športovcom a ich trénerom ďakujeme a ku krásnemu umiestneniu im blahoželáme.

Zdroj: SŠI v Bytči

Foto: Archív SŠI

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod