Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

9. december 2023 | Izabela
| -3°C

Z regiónu

Mesto chce inštalovať toalety pre psov

V Žiline je aktuálne zaregistrovaných 4238 psov. Podľa štatistík takéto množstvo psov vyprodukuje ročne okolo 450 ton exkrementov. V Žiline, ak venčíte psa na verejnosti, je vašou povinnosťou odstrániť po ňom pevné výkaly. Nie každému to však „vonia“.

10.03.2017 | 10:40

Všeobecne záväzné na­riadenie č. 3/2011 o chove, vode­ní a držaní psov platí na území mesta od roku 2011. Ako sa píše v jednom z bodov, osoba, ktorá ve­die psa, je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes zne­čistil verejné priestranstvo a ulo­žiť na určené miesto. Takýmto miestom sa myslí napríklad nádo­ba na komunálny či pouličný od­pad, prípadne špeciálne označená nádoba na výkaly psov. Zároveň je držiteľ psa povinný mať pri sebe igelitové či papierové vrecko, do ktorého exkrement vloží. Na do­držiavanie týchto povinností do­hliada v Žiline mestská polícia. „Hliadky Mestskej polície Žilina riešia problematiku psičkárov cca 25 rokov. Po prijatí VZN v roku 2011 o chove, vodení a držaní psov sa situácia s odstraňovaním ex­krementov zlepšila. Samozrejme, sú stále držitelia psov, ktorí VZN nerešpektujú, a preto pri zistení porušenia musia byť pripravení znášať sankcie,“ skonštatoval zá­stupca náčelníka Mestskej polície v Žiline Peter Mišejka.

DOKAZOVANIE BEZ SVEDKOV JE ČASTO NEMOŽNÉ

Náhodné kontroly vykonáva po­lícia niekoľkokrát denne. Ak oby­vateľ poruší nariadenie, naprí­klad pes nie je zaevidovaný alebo chovateľ neodstráni výkal, môže mu mestský policajt v blokovom konaní udeliť pokutu. V minulom roku riešila mestská polícia viac ako 600 takýchto prípadov. „Sa­motné dokazovanie priestupku má svoje špecifiká a formu, pod­ľa ktorých musí mestský policajt postupovať, teda nie je vždy jed­noduché dokázať napr. priestu­pok neodstránenia exkrementu, pretože keď psičkár vidí poli­cajta, samozrejme, nariadenie rešpektuje. Ak niekto oznámi ta­kýto priestupok, tak je problém zabezpečiť svedkov, pretože nikto nič nevidel a nepočul,“ konštatu­je Peter Mišejka.
Aj to je dôvod, prečo mestská polícia pravidelne obyvateľom do­hovára, že bez ich pomoci problém nevyriešia. „Ak má niekto strach upozorniť takéhoto chovateľa, môže priestupok oznámiť mest­skej polícii. Každé písomné, tele­fonické, ale aj anonymné nahláse­nie porušenia VZN alebo zákona sa vždy hliadkou mestskej polície preveruje. Opakujem, priestupok sa musí páchateľovi dokázať, teda je nutné zabezpečiť svedkov také­hoto konania,“ zdôrazňuje zástup­ca náčelníka mestskej polície.

ZNIČENÉ KOŠE AJ VENČOVISKO

V minulosti sa napríklad mesto pokúsilo problém riešiť inštalo­vaním košov na psie exkrementy. Na sídlisku Solinky bolo v rokoch 2009 až 2010 osadených 30 takto špeciálnych nádob. Dnes neexistu­je ani jedna. „Žiaľ, v tomto prípade boli koše určené pre psičkárov ne­ustále poškodzované a vrecká roz­krádané,“ podotkol hovorca mesta Pavol Čorba.
Rovnako neúspešný bol aj pro­jekt prvého venčoviska pre psov v Žiline. Ohradený priestor, kde mali chovatelia učiť svojich psí­kov poslušnosti, však postupne zničili vandali a v súčasnosti je objekt neudržiavaný. „Plánuje­me ale zrekonštruovať a rozšíriť spomínané venčovisko na sídlisku Solinky a vybudovať nové na síd­lisku Vlčince,“ poznamenal hovor­ca mesta.
Vyčistiť mesto a sídliská od psích výkalov si dala za úlohu v tomto roku aj komisia životné­ho prostredia mesta Žilina. Ná­vrh predložila Iveta Martinková, mestská poslankyňa a zároveň aj členka komisie. Takto to zdôvod­ňuje: „Nezodpovedné venčenie má nepriaznivý vplyv na životné pro­stredie. Psie exkrementy patria do kategórie infikovaného a alergén­neho odpadu, z čoho vyplýva, že sú zdraviu nebezpečné. A to ne­hovorím o estetickej stránke veci,“ podotkla poslankyňa.

PSIE TOALETY AJ V ŽILINE?

K čistejšiemu prostrediu by mohli pomôcť napríklad verejné toalety pre psov, ktoré sa bežne používa­jú v zahraničí. Takéto miesta síce slúžia psíkom len na malú potre­bu, ale zabraňujú vysychaniu ze­lene a ničeniu mestského mobiliáru. Autorom tohto jedinečného projektu sú Slováci. „V miestach, v ktorých naše zariadenia inštalu­jeme, máme veľmi pozitívne ohla­sy. Pracujeme v krajinách ako Ra­kúsko, Švajčiarsko a Veľká Británia. Pre veľký záujem sme sa rozhodli inštalovať zariadenia aj na Sloven­sku,“ uviedla pre Žilinský večerník spoločnosť Eco Dog Toilet Group.
Jednou z prvých „lastovičiek“ by mohla byť aj Žilina. Mesto zva­žuje, že toalety pre psov odskúša aj na svojom území. „Chceme ich niekoľko otestovať, a to v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku, v časti, kde bude vstup so psom povole­ný,“ oznámil hovorca mesta Pavol Čorba.
Nápad kvituje aj poslankyňa a členka komisie životného pros­tredia Iveta Martinková: „Určite netvrdím, že všetci psíčkari sú nezopovední, práve naopak, je mnoho takých, ktorí chcú pomôcť. Ekologické toalety by mohli byť jednou z ciest naštartovania po­zitívnej zmeny. Ak by všetci ma­jitelia psov platili riadne dane, myslím si, že mesto by recipročne mohlo začať tieto toalety budo­vať aj na viacerých miestach. Veď skúltúrnenie verejných priestorov, čisté a zdravé životné prostredie si všetci želáme.“
Akým smerom sa bude situácia s venčením psov v Žiline ďalej vy­víjať, budeme pozorne sledovať. Je však najmä na majiteľoch, aby na svojich psíkov dohliadli a udr­žiavali verejné priestranstvá čis­té. „Svojho psa venčím zvyčajne v lesoparku, ak nie je čas, tak aj v rámci sídliska. Vždy však po ňom výkaly odstránim. Ako psičkárke mi tiež prekáža, keď to iní maji­telia psov nerobia a potom je celé sídlisko znečistené. Čo sa týka psích toaliet, neviem si predstaviť, ako to funguje a v akej vzdialenos­ti by boli od bytoviek, pretože nie­kedy potrebuje psík vykonať po­trebu ihneď. V každom prípade je to zaujímavá myšlienka,“ podotkla Eva zo Soliniek.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod