Žilinský Večerník

27. máj 2024 | Iveta
| 13°C

Spravodajstvo

Mestské časti majú problémy i s kanalizáciou

Pokračujeme v mapovaní najzávažnejších problémov mestských častí, na ktoré upozorňujú poslanci.

27.01.2016 | 15:34

Pokračujeme v mapovaní najzávažnejších problémov mestských častí, na ktoré upozorňujú poslanci.
 

ŽILINA. Volebný obvod č. 6 zahŕňa mestské časti Trnové, Mojšovu Lúčku a Bytčicu. Podľa poslanca Jozefa Juriša patrí medzi investične prioritné aktivity vybudovanie chodníka popri hlavnej ceste v Trnovom. „Plne si uvedomujem finančnú náročnosť tohto projektu a za veľký úspech budem považovať začatie prác, ktoré sa rozdelia do jednotlivých etáp. V prvej etape by mal byť vybudovaný chodník na ulici Dolná Trnovská v časti pri základnej škole.

Ďalšou prioritou by malo byť vybudovanie nového domu smútku, priestory súčasnej stavby kapacitne nepostačujú. „Posledná rozlúčka sa koná na cestnej komunikácii, čo je podľa môjho názoru nedôstojné,“ pokračuje.

Rovnako dôležité je vyriešenie dopravnej situácie v povestnom úseku zvanom Trnovské esíčko. Hoci je tu osadený stacionárny radar upozorňujúci na zníženú rýchlosť na 40 km/h, situáciu vyrieši až pripravovaná úprava a zatrubnenie potoka. Momentálne prebieha proces verejného obstarania a akcia by mala byť ukončená v júni 2016.

Trnovské esíčko, miesto častých dopravných nehôd.


„V Mojšovej Lúčke je našou prioritou dobudovanie rozostavanej stavby kultúrneho domu. V zmysle uznesenia vlády SR a prísľubu občanom sa snažíme vyriešiť situáciu v rámci možností v čo najkratšom čase. Momentálne sa upravuje štúdia, ktorá bude pripomienkovaná na najbližšom stretnutí s občanmi,“ objasňuje Jozef Juriš. Ďalší akútny problém obyvateľov tejto prímestskej časti je výjazd na cestu I. triedy. Zahustená premávka na úseku Martin – Žilina spôsobuje značné zdržania pri výjazde z Mojšovej Lúčky.

V Bytčici sa spolu s poslancom Antonom Trnovcom chcú sústrediť na rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorého priestory sú už schátralé. Pre najmenších občanov sa budú snažiť v dohľadnej dobe vybudovať v Bytčici detské ihrisko.

„Už na decembrovom zastupiteľstve som avizoval potrebu vzniku Komisie pre investičné zámery mesta s prihliadnutím na rovnomerné rozdelenie finančných zdrojov mesta Žilina aj do prímestských častí. Žiaľ, tento návrh nebol podporený dostatočným množstvom hlasov, ale na druhej strane ma teší, že myšlienka rozpútala obšírnu diskusiu súvisiacu s rovnomerným prerozdelením financií do jednotlivých projektov príslušných volebných obvodov. Na základe dohody a návrhu poslanca Fiabáneho budú do konca februára vytvorené tzv. investičné zásobníky, ktoré budú rozdelené podľa stupňa náročnosti na aktivity investičného charakteru, klasickej údržby či havarijného charakteru,“ dodáva Jozef Juriš.

 

Úspechom je dohoda s vodohospodármi

Za Závodie, Bánovú, Strážov a Žilinskú Lehotu sme oslovili poslanca Branislava Delinčáka. „Náš volebný obvod pozostáva z prímestských častí a tomu zodpovedajú aj ich problémy. Cítim a vnímam zo strany ľudí trošku averzie voči mestu, nakoľko majú pocit, že sú ukracovaní v deľbe peňazí, v investíciách, v údržbe,“ hovorí. „Príkladom je aj rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina, kde na náš volebný obvod, kde žije približne 7 % obyvateľov, neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Napriek tomu, že chodníky sú v katastrofálnom stave, ak vôbec sú,“ dodáva.

Hlavnými problémami ľudí vo všetkých častiach je podľa Delinčáka zlý stav vozoviek, chýbajúce chodníky, slabá letná a zimná údržba, nedostatok parkov a detských ihrísk, kde by sa mohli ľudia spolu stretnúť a mamičky ísť von s deťmi. „A čo sa nám podarilo urobiť? Myslím, že najväčší úspech bola dohoda so Slovenským vodohospodárskym podnikom na vyčistení brehov Rajčanky. Mesto nie je kompetentné to riešiť, ale našli sme spolu s vodohospodármi spôsob, ako sa do toho pustiť a veľmi si vážim ich ústretový prístup voči mestu. Začali teraz na jeseň a budú pokračovať v budúcom roku,“ objasňuje. Okrem toho sa tu postupne zlepšuje sieť značiek a podľa požiadaviek občanov sa umiestňujú chýbajúce alebo vhodné značenia po konzultáciách s dopravným inšpektorátom. „Za ďalší veľký úspech považujem opravu rozhlasu v Žilinskej Lehote a pevne verím, že tento rok vybudujeme nový rozhlas aj v Závodí a Bánovej. V Závodí sme predbežne rokovali s urbariátom ohľadom možnosti zrekonštruovať Závodský park a urobiť z neho príjemnú oddychovú zónu. Rovnako sa do tohtoročného rozpočtu dostala aj projektová dokumentácia na vybudovanie priechodu zo Závodia na cintorín a následne aj na Kvačalovu ulicu, čo veľmi pomôže všetkým, ktorí musia túto cestu prechádzať,“ uzatvára Branislav Delinčák.

 

Prioritou je kanalizácia

Od septembra sa v Brodne a Zádubní, ktoré spolu so Zástraním, Budatínom, Vraním a Považským Chlmcom patria do obvodu č. 8, pomenovali ulice. Podľa poslancov to bolo nevyhnutné, aby sa dodržal zákon o obecnom zriadení, čo malo byť zrealizované už začiatkom 90. rokov.

Stánky v Budatíne narúšajú vzhľad Námestia hrdinov.


Najsledovanejšou problematikou v Brodne je pripravovaná rekonštrukcia potoka Brodnianka. „Výsledkom množstva rokovaní, z ktorých posledné sa uskutočnilo 30. 11. 2015 na úrovni vedenia mesta a Slovenského vodohospodárskeho podniku, je posun dopredu. V rámci stavby by malo dôjsť k rozšíreniu časti miestnej komunikácie na obojsmernú so šírkou 6 metrov. Začali sa aj prípravné práce smerujúce k zastabilizovaniu zosuvu svahu v hornej časti Brodnianky, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na realizáciu celej stavby. Rekonštrukcia potoka ostáva top prioritou Brodna aj na ďalšie obdobie,“ upozorňuje Ján Pažický.

Brodnianka. Rekonštrukcia potoka ostáva top prioritou mestskej časti.
 

V priebehu horúceho leta 2015 došlo v Zádubní k tomu, že viacero rodinných domov malo problémy so zásobovaním pitnou vodou. Ich zdroje vyschli alebo kapacitne nepostačovali. „Výsledkom spoločného úsilia 2. viceprimátora a vedenia SEVAK-u je prísľub, že stavba Žilina – Zádubnie – zvýšenie tlakových pomerov a rozšírenie verejného vodovodu sa má realizovať v priebehu roka 2016,“ uvádza.

V Zástraní sa uskutočnila rozsiahla vnútorná rekonštrukcia kultúrneho domu. V Budatíne sa podarilo po minuloročnej zime v pomerne rozsiahlom objeme opraviť výtlky na cestách. Vybudoval a osvietil sa priechod pred autobusovou zastávkou pre deti smerujúce do ZŠ. „Snažíme sa tiež o zveľadenie vzhľadu Námestia hrdinov odstránením novinových stánkov a ostatných rušivých elementov,“ dodáva poslankyňa Emília Talafová.

V Budatíne a Zádubní je stále prioritou vybudovanie chodníka, ktorý by ich spájal. V súčasnosti je v návrhu rozpočtu na rok 2016 vyčlenená finančná čiastka na spracovanie projektovej dokumentácie. Príprava stavby naráža však najmä na vlastnícke vzťahy, ktoré spomaľujú celý proces. So stavbou by sa malo začať v roku 2017.

V Brodne, Zádubní, Budatíne a Zástraní je prioritou na ďalšie obdobie dobudovanie kanalizácie a verejného vodovodu, oprava a doasfaltovanie miestnych komunikácií, vyznačenie križovatiek dopravnými značkami.

Situáciu vo Vraní a Považskom Chlmci objasnil poslanec Ján Púček. „Vo Vraní sme rozšírili miestny cintorín, s oplotením a podhrabovými zábranami pre divú zver. Realizovala sa rekonštrukcia kultúrneho domu a domu smútku. Vybudovali sa oporné múry, ktoré zabezpečili pre našich občanov bezpečnosť bývania a zabránilo sa tak zosuvom aj prechodu peších, vrátane detí, ktoré dochádzajú cca 1500 m do ZŠ Brodno,“ uviedol.

V mestskej časti Vranie sa vyhovelo podľa neho desiatkam požiadaviek občanov, či už je to miestny rozhlas, verejné osvetlenie, nová trafostanica či oprava lávky.

„Čo sa týka Považského Chlmca, je mnoho problémov, no v prvej rade s odkanalizovaním. Ďalšou prioritou je vybudovanie spoločenskej miestnosti, pretože občania určitým spôsobom prišli o kultúrny dom, ktorý si vlastnoručne v akcii Z postavili. Ďalej – premávka na ulici Bytčianska. Je trestom v tejto časti bývať. Nadmerná hlučnosť a prašnosť, znečisťovanie životného prostredia vedie oprávnene k nespokojnosti občanov, ktorí platia rovnaké dane ako všetci občania mesta. Chápu, že musia zniesť určitý čas hlučnosť a prašnosť v rámci diaľničnej výstavby, ale určite by nemali znášať takú dopravu, aká v súčasnosti je. Denne po tejto ulici prechádzajú stovky ťažkých kamiónov,“ upozorňuje poslanec na neudržateľnú situáciu v našej najbližšej prímestskej časti.
 

Veronika Cvinčeková
Snímky archív, Žilina Gallery

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod