Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. august 2020 | Dominik, Dominika
| 16°C

Z regiónu

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet, kluby i komisie

Poslanecký zbor sa pred týždňom v pondelok stretol na prvom riadnom zasadnutí, ktoré bolo zároveň v tomto roku aj posledným. Zastupiteľstvo rokovalo o rozpočte, otázke hokejového klubu, ale aj o zložení poslaneckých klubov a komisií.

18.12.2018 | 08:46

Súčasťou Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline budú nasledujúce štyri roky celkovo štyri poslanecké kluby s 27 poslancami. Najväčší z nich je Spojený poslanecký klub s desiatimi poslancami, na jeho čele bude stáť posla­nec a zároveň prvý viceprimá­tor Vladimír Randa. Druhým poslaneckým klubom je ZA ZA, zaradilo sa doň-ho sedem poslancov a jeho predsedom bude poslanec Peter Ničík. Spolu šesť čle­nov bude mať klub Iná Žilina, ktorý bude viesť poslanec Jo­zef Juriš. Štvrtým poslanec­kým klubom bude nasledu­júce volebné obdobie Silná Žilina, ktorému bude pred­sedať poslanec Martin Kapi­tulík. Zvyšní štyria poslan­ci – Peter Cibulka, Branislav Delinčák, Patrik Groma a An­ton Trnovec zostanú nezara­dení a v mestskom zastupi­teľstve tak budú bez klubovej príslušnosti. Pripomeňme, že funkciu viceprimátorov budú ďalšie štyri roky zastá­vať poslanci Vladimír Ran­da a poslankyňa Barbora Birnerová.

HOKEJOVÝ KLUB PO NOVOM

Poslanecký zbor na minu­lotýždňovom riadnom za­sadnutí schválil aj návrh na zriadenie deviatich komi­sií mestského zastupiteľ­stva, ide o komisiu finanč­nú a majetkovú, sociálnu, zdravotnú a bytovú, komi­siu dopravy, komisiu úze-mného plánovania a vý­stavby, komisiu kultúry, cestovného ruchu a miestne­ho rozvoja, komisiu športu, komisiu školstva a mládeže, komisiu životného prostre­dia a komisiu na ochranu ve­rejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. Program zasadnutia sa ďa­lej zameral aj na otázku ho­keja, schválením návrhu na zloženie orgánov spoločnosti MsHK Žilina došlo k výmene dozornej rady i predstaven­stva klubu. Zloženie pred­stavenstva tak pozostáva zo staronového predsedu Petra Durmisa, podpredsedu An­dreja Chlapíka a Emanuela Lovišeka. Predsedom dozor­nej rady, ktorú dopĺňajú aj Jo­zef Juriš a Radoslav Jakubov, sa stal primátor Žiliny Peter Fiabáne. Rozhovor s novým predsedom predstavenstva MsHK Žilina si môžete prečí­tať na strane 38.

ROZPOČET S ÚPRAVAMI

Poslanci mestského zastu­piteľstva na riadnom zasad­nutí schvaľovali aj budúco­ročný rozpočet, v roku 2019 bude Žilina hospodáriť s vy­rovnaným rozpočtom s príj­mami a výdavkami vo výške 73 574 467 eur. Ako uviedol primátor Peter Fiabáne, v ná­vrhu rozpočtu ešte v súčas­nosti nie sú zahrnuté všet­ky aktivity, ktorým sa podľa vlastných slov plánuje zao­berať v rámci jeho programu a programu ďalších poslancov. „Rozpočet sme však schváli­li, aby sa Žilina nedostala do rozpočtového provizória. Do najbližšieho mestského za­stupiteľstva (11. február 2019, pozn. autorky) ale pripravíme spolu s poslancami určité roz­počtové zmeny, ktoré násled­ne zahrnieme do prvej úpravy rozpočtu,“ informoval Peter Fiabáne.

NAJVIAC INVESTÍCIÍ DO ŠKOLSTVA

V rámci konkrétnych oblas­tí mesto investuje do dopra­vy takmer 11 miliónov eur, radnica má totiž v pláne aj naďalej pokračovať v obno­ve vozového parku mest­skej hromadnej dopravy MHD. Podľa Karola Krute­ka z ekonomického oddele­nia mestského úradu pôjde v nasledujúcom období na rozvojové projekty z daní ob­čanov do dopravy necelých 1,8 milióna eur, z čoho sa zhruba milión eur investuje do mestskej spoločnosti DPMŽ, s. r. o. „Najviac peňazí z roz­počtu, takmer 30 miliónov eur, pôjde do školstva. Kul­túra dostane 1,5 milióna eur a šport viac ako 1,6 mi­lióna eur. Pre oblasť soci­álnych služieb je určený balík v hodnote 3,2 milióna eur. Odpadové hospodárstvo vrátane životného pros­tredia získa z rozpočtu pre rok 2019 sumu približne 4,4 milióna eur,“ uviedol Ka­rol Krutek. Ten v závere do­plnil, že na splátky komerč­ných úverov sa investuje 3,5 milióna eur. „Odhaduje­me, že na rok 2019 bude mesto potrebovať na bežné výdavky 64 miliónov eur a na investície minie zhruba 6 miliónov eur.“ Na zasadnutí mestského za­stupiteľstva sa zároveň po­ukázalo aj na zmeny, ktoré v blízkej dobe nastanú na nie­ktorých vedúcich postoch. Výmena sa má týkať funkcie prednostu mestského úra­du, vedúceho ekonomické­ho odboru či vedúceho práv­neho a majetkového odboru, všetci odchádzajú podľa pri­mátora na vlastnú žiadosť. K zmene podľa aktuál­nych informácií dôjde aj na pozícii šéfa mestskej polície. Primátor Žiliny v závere zasadnutia načrtol aj možnosť obsadenia funkcie poradcov. „Máme vážnu situ­áciu, kedy registrujeme veľa sťažností najmä na staveb­nom úrade. Netvrdím, že úrad nepracuje, no je tam pomer­ne veľa podnetov. A to sa týka možno aj iných odborov, teraz je to však skoro riešiť,“ infor­moval v závere zastupiteľstva Peter Fiabáne. Prvoradé je dnes podľa neho zoznámiť sa s chodom úradu a s nastave­ním jednotlivých odborov.


V Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Žiline sa vytvorili 4 poslanecké kluby s 27 poslancami a skupina nezaradených poslancov.
I. SPOJENÝ POSLANECKÝ KLUB
1. JUDr. Jozef Augustín, PhD. 2. Mgr. Zuzana Balogová 3. Ing. Barbora Birnerová, PhD. 4. Mgr. Jana Filipová 5. MUDr. Igor Habánik 6. Mgr. Dominik Hriník 7. Ing. Ján Pažický 8. Mgr. Vladimír Randa – predseda klubu 9. Mgr. Marek Richter, PhD. 10. Mgr. Miriam Šuteková

II. ZA ZA
1. Ing. Ľubomír Bechný 2. Ing. Ján Ničík 3. Mgr. Ing. Peter Ničík – predseda klubu 4. Ing. arch. Dušan Maňák 5. Mgr. Iveta Martinková 6. Ing. Ľuboš Plešinger 7. Ing. František Talapka

III. INÁ ŽILINA
1. Mgr. Martin Barčík 2. Mgr. Denis Cáder 3. PaedDr. Ľudmila Chodelková 4. MUDr. Rastislav Johanes, PhD. 5. Bc. Jozef Juriš – predseda klubu 6. Mgr. Róbert Kašša

IV. SILNÁ ŽILINA
1. MUDr. Peter Durmis 2. Ing. Martin Kapitulík – predseda klubu 3. Mgr. Lukáš Milan 4. Ondrej Šoška

SKUPINA NEZARADENÝCH POSLANCOV
1. Mgr. Peter Cibulka 2. Mgr. Branislav Delinčák 3. Ing. Patrik Groma, PhD. 4. Mgr. Anton Trnovec

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Mesto Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod