Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. október 2019 | Sergej
| 10°C

Z regiónu

Miliónová pokuta za skládku odpadov v Považskom Chlmci

Pokutu milión eur a penále päťtisíc eur za každý deň omeškania nápravy uložil Súdny dvor Európskej únie (EÚ) Slovensku po tom, čo včas neuzatvorilo skládku odpadov v žilinskej mestskej časti Považský Chlmec. Penále má pritom Slovensko platiť až do dňa vydania rozhodnutia o úplnom uzatvorení a rekultivácii všetkých častí skládky.

11.07.2018 | 09:27

Ako uvádza Súd­ny dvor EÚ vo svojej tlačovej správe zo 4. júla, už v roku 2013 prvýkrát skonštatoval, že Slovensko si tým, že po­volilo prevádzkovanie sklád­ky odpadov v Považskom Chlmci bez plánu úpravy a bez toho, aby bolo prijaté konečné rozhodnutie o tom, či táto skládka môže pokra­čovať vo svojej prevádzke, nesplnilo povinnosti, kto­ré vyplývajú zo smernice o skládkach odpadov a poru­šilo tak právo Európskej únie. Udelenie miliónovej paušál­nej pokuty má byť podľa Súd­neho dvoru EÚ sídliacom v Luxemburgu účinným spô­sobom v rámci prevencie po­dobného porušovania práv do budúcnosti. Prevádzko­vanie skládky, ktorá vznikla ešte v 50. rokoch, bolo v mi­nulosti terčom kritiky mno­hých miestnych obyvateľov či občianskych aktivistov.

ŠKODÍ ĽUĎOM AJ ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

„Keďže komisia sa domnie­vala, že Slovensko ešte stále neprijalo opatrenia potreb­né na vykonanie rozsudku z roku 2013, v roku 2016 sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ proti nemu druhú žalobu o nesplnenie povin­nosti, v ktorej navrhla ulo­ženie peňažných sankcií. Ku dňu uplynutia lehoty stano­venej vo výzve vydanej ko­misiou nebolo prijaté žiad­ne konečné rozhodnutie o pokračovaní prevádzkova­nia predmetnej skládky ale­bo o jej uzatvorení,“ upozor­ňuje v tlačovej správe Súdny dvor EÚ. Prípad so skládkou odpadov v žilinskej mest­skej časti Považský Chlmec trvá už roky. Rozhodnutie, že dôjde k jej uzatvoreniu a zrekultivovaniu, malo byť podľa európskej smernice o skládkach odpadov vyda­né ešte v roku 2009. „Čin­nosť skládky však vtedaj­šie úrady predlžovali tým, že povolili vytvoriť novú časť skládky. Tá síce tech­nicky vyhovovala, ale bola súčasťou nevyhovujúcej skládky ako celku,“ vysvet­ľuje v stanovisku minister­stvo životného prostredia. K naplneniu rozsudku z roku 2013 teda nedošlo, sklád­ka odpadov nebola uzavre­tá a zrekultivovaná, Súdny dvor Európskej únie preto pristúpil k uloženiu sankcií.

PREKÁŽKOU SÚ VLASTNÍCKE VZŤAHY

Ministerstvo životného prostredia však vo svo­jom vyhlásení deklaruje, že v súvislosti s výskytom skládok odpadov prijalo od roku 2016 dôležité opatre­nia a počas tohto obdobia došlo k uzatvoreniu dvoch častí predmetnej sklád­ky. „Posun v rámci sklád­ky nastal v roku 2016. Slo­venská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) práve vte­dy vydala integrované po­volenie na definitívne uza­tvorenie a rekultiváciu skládky s právoplatnosťou od 24. novembra 2016. Toto rozhodnutie sa však týka­lo len dvoch častí skládky. Na tretiu časť sa rozhod­nutie nevzťahovalo z dôvo­du nevyriešených vlastníc­kych práv k pozemkom pod skládkou,“ argumentuje rezort vo vyhlásení. K úpl­nému uzatvoreniu skládky v Považskom Chlmci preto v tom čase nedošlo.

SKLÁDKU UZAVRÚ, POMÔŽE NOVELA ZÁKONA

Práve nevyriešené vlastnícke práva k pozemkom sú podľa ministerstva výraznou pre­kážkou pri riešení takých­to problémov. Envirorezort sa však proti tomu rozhodol bojovať, pripravil novelu zá­kona o integrovanej preven­cii a kontrole znečisťovania, ktorá platí od júla. „Reagu­je na situácie, kedy niekto­rí prevádzkovatelia skládok síce odpad ďalej nenaváža­jú, no neplnia si povinnosť skládku uzatvoriť a rekulti­vovať ju na vlastné náklady, pričom ako dôvod uvádzajú, že nemajú vyriešené vlast­nícke práva k pozemkom pod skládkou,“ konštatuje rezort životného prostredia. Pokiaľ sa stane, že k dohode prevádzkovateľa s vlastník­mi pozemkov nedôjde, vo väčšom rozmere tak môže zasiahnuť SIŽP, a síce po­kiaľ to bude potrebné, slo­venská inšpekcia má podľa ministerstva životného pro­stredia kompetenciu vydať rozhodnutie, že v ďalšom konaní o uzatvorení sklád­ky nebude potrebný súhlas vlastníka pozemku. O také­to rozhodnutie už inšpek­cia začala aj konanie, na základe ktorého dôjde k de­finitívnemu uzavretiu a re­kultivácii aj poslednej časti skládky v žilinskej mestskej časti Považský Chlmec. Mi­nister životného prostre­dia László Sólymos (Most- -Híd) pre TASR povedal, že by chcel, aby k tomuto kroku došlo do dvoch me­siacov. Ako ďalej upozornil, nová legislatíva dokáže po­môcť aj ďalším slovenským skládkam odpadov, ktoré môžu mať rovnaký problém ako skládka v Považskom Chlmci.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod