Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Z regiónu

Mojš expanduje. Je v prvej desiatke obcí, kde významne stúpa populácia

Podľa rebríčka, ktorý zostavil portál reality. etrend.sk, patrí Mojš medzi desať slovenských obcí s najväčším nárastom obyvateľstva za posledné desaťročie. Počet obyvateľov sa zvýšil o viac ako sto percent.

23.02.2017 | 09:27

Stupnicu zostavoval por­tál reality.etrend.sk z údajov Šta­tistického úradu SR. Porovnával počet obyvateľov z 2933 sloven­ských obcí v rozmedzí rokov 2008 až 2015. Ako sa ukázalo, najväčší nárast zaznamenali obce, ktoré sa nachádzajú v blízkosti veľkých miest a ktoré zmenili svoj územný plán tak, aby sa stavalo na nových pozemkoch. V prvej desiatke obcí sa umiestnil aj Mojš, kde v prie­behu siedmich rokov narástol po­čet obyvateľov o 102 percent. „Konkrétne sme sa umiestnili na treťom mieste. To percento je te­raz určite vyššie, keďže štatistika bola robená od roku 2008 do 2015 a nárast obyvateľov pokračoval aj v roku 2016. Napríklad len v ja­nuári tohto roku sa na trvalé byd­lisko prihlásilo 16 obyvateľov,“ vysvetľuje starosta obce Štefan Svetko.

V súčasnosti má trvalý po­byt v Mojši nahlásených okolo 1080 obyvateľov, v roku 2008 to bolo menej ako 500. Podľa staros­tu hrá v prospech ich obce naj­mä lukratívna lokalita. „Celá obec je na rovine, do Žiliny, krajského mesta, sú to iba štyri kilometre,“ hovorí. Veľký populačný „boom“ spôsobila aj zmena územného plánu z roku 2007. „V tom roku sme podstatne zväčšili pozemky na bývanie, okrem rodinných do­mov aj pre bytové domy. V roku 2014 sme robili ďalšiu zmenu územného plánu, kde sme rozší­rili bytovú výstavbu v priestoroch bývalého poľnohospodárskeho družstva. Sú požiadavky aj na ďal­šie rozširovanie bytovej výstav­by, je ale na poslancoch obecného zastupiteľstva, či urobíme zmenu alebo nový územný plán, do kto­rého zahrnieme všetky doterajšie zmeny,“ rozpráva starosta.

Väčší počet obyvateľov zname­ná pre obec väčší prísun peňazí z podielových daní. „Obce, kde vý­razne poklesol počet obyvateľov, postupne zanikajú, zatvárajú ško­ly, športové kluby, kultúrne spolky. Len udržaním počtu obyvateľov alebo jeho pribúdaním môže obec rásť po všetkých stránkach,“ myslí si. Aj napriek rozmachu obyvateľ­stva je však v Mojši čo vylepšovať. „Nevýhodou v našej obci je, že nemáme potrebnú infraštruktú­ru, nemáme školu, lekára, služby. Máme nevyhovujúcu materskú školu.“

Keďže do Mojša prichádza žiť čoraz viac mladých ľudí, poriadna materská škola je v rozvíjajúcej sa obci prioritou číslo jeden. „Chce­li by sme postaviť novú materskú školu, tým by vznikol priestor pre presťahovanie predajne potra­vín z priestorov budovy obecného úradu, čím by sme sálu kultúrne­ho domu vedeli dať do pôvodného stavu,“ dodáva Štefan Svetko.

Autor: Michala Stehlíková

Foto: OcÚ Mojš

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
23 °C
10 °C
7 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod