Žilinský Večerník

13. jún 2024 | Anton
| 12°C

Z regiónu

Na Budatínskom hrade sa bude točiť nová česko-slovenská rozprávka

Česko-slovenská rozprávka Když draka bolí hlava bude sfilmovaná podľa rovnomennej knižnej predlohy, ktorá sa do kníhkupectiev dostala v uplynulom roku. S nakrúcaním rozprávky o dvojhlavom drakovi by sa malo začať už čoskoro.

04.02.2018 | 08:57

Je čes­ko-slovenská, pre celú ro­dinu, spája Čechov a Slová­kov a jej dej bude zasadený aj do zákutí Budatínskeho hradu. Pred necelými dvo­mi týždňami sa na pôde Úradu Žilinského samo­správneho kraja predsed­níčka ŽSK Erika Jurinová stretla so starostkou mes­ta Třinec Věrou Palkovskou a scenáristom a producen­tom pripravovanej rozpráv­ky Petrom Šiškom. „O na­krúcaní česko-slovenskej rozprávky o dvojhlavom drakovi predstavitelia ŽSK rokovali s producentom fil­mu zatiaľ iba v predbežnej rovine. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová vyjadrila podporu myšlienke dvojja­zyčnej rozprávky i samot­nému nakrúcaniu v zaria­deniach v pôsobnosti ŽSK,“ informoval nás Lukáš Milan z odboru informácií a za­hraničných vzťahov ŽSK. Ďalšie detaily spolupráce však podľa jeho slov zatiaľ nie sú definitívne dohod­nuté, no producent pripra­vovaného diela avizoval, že s nakrúcaním exterié­rov Budatínskeho hradu by chceli začať ešte počas tej­to zimy. Takéto nakrúcanie by malo vraj trvať maxi­málne jeden deň.

DRAČIA NORA NA KYSUCIACH

Druhýkrát by sa malo podľa predbežných informá­cií nakrúcať krátko pred letom. Z časového hľadis­ka by malo trvať maximál­ne dva dni. „Od producenta sme dostali prísľub, že by to malo ovplyvniť chod mú­zea iba minimálne, preto sa uvažuje napríklad o pon­delku a utorku. Konkrétne dátumy ani rozsah nakrú­cania však ešte nie sú ur­čené,“ doplnil Lukáš Milan. Ako ďalej poznamenal, prvá česko-slovenská rozpráv­ka pre celú rodinu, ktorá sľubuje zážitok pre malých i veľkých, sa plánuje točiť v dvoch miestnostiach hra­du, preto sa s prípadnými úpravami interiéru počíta len v malej miere. Ostatné detaily budú údajne pred­metom ďalších rokovaní. Nakrúcanie rozprávky sa nebude, samozrejme, reali­zovať výlučne na Budatín­skom hrade, no v súvislosti s tým nás zaujímalo, či sa jej dej nezasadí aj do ďal­ších miest v blízkosti Žili­ny. „Podľa našich informácií by sa malo okrem Budatín­skeho hradu nakrúcať aj na Kysuciach v Milošovej, časť Megoňky, kde sú takzvané kysucké kamenné gule. Tam by mala byť rozprávková dračia nora,“ prezradil Lu­káš Milan.

SPÁJA ČECHOV A SLOVÁKOV

Za rozprávkovou knižkou Když draka bolí hlava sto­ja autori – český scenáris­ta a producent Petr Šiška a slovenský režisér a sce­nárista Dušan Rapoš. Ilu­strácií v česko-slovenskom diele sa zhostil slovenský výtvarník Martin Schwarz. Podľa informácií uverejne­ných na oficiálnej webovej stránke česko-slovenskej rozprávky bolo hlavným zámerom Petra Šišku a Du­šana Rapoša svojím príbe­hom nadviazať na odkaz populárnych a obľúbených rozprávok s láskavou a po­učnou tematikou. Práve takýto kontext má oslo­viť tých, ktorí sa aj napriek rozdeleniu Českosloven­ska stále považujú za Če­choslovákov, ale aj tých, ktorí i dnes sympatizujú blízkym vzťahom Čechov a Slovákov. Nová česko-slovenská rozprávka je výnimočná predovšetkým vďaka tomu, že sa v nej plynule prechá­dza z češtiny do slovenčiny, pričom jedna dračia hlava hovorí po slovensky a dru­há po česky. Podľa scenáris­tu a producenta Petra Šišku si môžu čitatelia takýmto spôsobom uvedomiť histo­rickú spolupatričnosť dvoch slovanských jazykov a po­chopiť, ako blízko, a pritom ďaleko majú k sebe tieto dva národy. Oficiálna stránka rozprávky tiež prezrádza, že krstnými rodičmi kniž­nej podoby rozprávky, ktorú pokrstili v októbri minulého roka, sa stali Vašo Patejdl, Libor Bouček, Martina Jan­dová a Peter Nagy. K roz­právke, ktorá sa už čoskoro dočká sfilmovania, nahrali piesne aj známe české a slo­venské osobnosti. Spome­dzi nich môžeme spomenúť napríklad slovenskú hereč­ku Kamilu Magálovú, ktorá si vrátane toho, že nahrala pieseň, v česko-slovenskej rozprávke aj zahrá.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod