Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. február 2024 | Roman, Romana
| 3°C

Rozhovory

Na Žilinskej univerzite funguje unikátny ekonomický projekt. Študenti vám vypracujú a podajú daňové priznanie zadarmo

Študentská účtovná a daňová kancelária Žilinskej univerzity v Žiline (ŠTÚK) je priekopník praktického vzdelávania v oblasti účtovníctva a daní. Funguje v podstate jednoducho: ak vám nemá kto pomôcť s daňovým priznaním, môžete sa obrátiť na Žilinskú univerzitu, ktorej študenti vám ho v rámci svojej praxe vypracujú zadarmo. Projekt pod vedením docentky Adely Poliakovej z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA už tretí rok a dosahuje veľké úspechy, keď obe strany – klienti aj študenti, sú s prácou kancelárie nesmierne spokojní.

06.02.2024 | 10:41

Vlastných účtovníkov mávajú zväčša väčšie podniky. Ako je to v prípade napríklad samostatných podnikateľov?

Zdravá ekonomika podniku tvorí základ úspešného podnikania a dobré účtovníctvo je pilierom zdravej ekonomiky. Žijeme v časoch, keď požiadavky kladené na manažéra stále narastajú a orientovať sa v meniacich sa podmienkach nie je jednoduché. Mnohí podnikatelia mi dajú za pravdu, že mať dobrého účtovníka je pre úspech podniku nevyhnutné. Aj preto mnoho podnikateľov zverí účtovníctvo a s tým spojené dane do rúk odborníkom radšej, ako by sa s účtovníctvom a daňami skúsili potrápiť sami.

 

Požiadavky v oblasti vzdelávania sa neustále menia. Ako je na tom vyučovanie účtovníctva?

Účtovníctvo a dane. Oboje sa v našich predstavách spája s nekonečným množstvom papierovačiek a najmä s nepopulárnym platením. Vzdelávanie v oblasti účtovníctva sa vyvíjalo. V nedávnej minulosti bolo účtovníctvo záležitosťou vyššieho stredného vzdelania, v súčasnosti je bežnou súčasťou nielen stredoškolských, ale aj vysokoškolských osnov. Koncepcia vyučovania sa však už roky nezmenila. Bola rovnaká (a, bohužiaľ, v mnohých prípadoch aj stále je rovnaká) na stredných i vysokých školách, práve tak ako na rôznych účtovníckych vzdelávacích kurzoch. Účtovníctvo sa vyučuje na základe modelových účtovných prípadov, čo v študentoch evokuje predstavu, že účtovník sedí za stolom a čaká na niekoho, kto mu nadiktuje text účtovného prípadu a jeho úlohou je určenie „má dať/dal“. V lepších prípadoch majú možnosť vidieť počítačový účtovný program, čo zase vyvolá predstavu, že účtovníctvu sa netreba učiť, program to robí sám.

Táto účtovno-vzdelávacia realita ma dlho znepokojovala. Sama som mala rozsiahlu účtovnú prax a cítila som, že zaužívaná koncepcia vzdelávania v účtovníctve už dlho nepostačuje potrebám praxe. Účtovníctvo sa musí vyučovať v prepojení s praxou.

 

Preto vznikol nápad otvoriť na Žilinskej univerzite ŠTÚK?

Ak chceme vzdelávaním v oblasti účtovníctva a daní dosiahnuť stav, aby naši študenti boli nielen schopní čítať účtovné záznamy, ale aj sami si viesť účtovníctvo svojho vlastného podniku a vypracovať daňové dokumenty, je našou úlohou dať im v priebehu vzdelávania možnosť pracovať s reálnymi prípadmi v praxi. Som veľmi rada, že v spolupráci s vedením Žilinskej univerzity v Žiline mohol na pôde univerzity vzniknúť ojedinelý vzdelávací projekt Študentská účtovná a daňová kancelária. Už tretí rok spracúvajú študenti účtovníctvo a daňové priznania rôznych podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov. ŠTÚK funguje ako bežná účtovná a daňová kancelária, spracúvame agendu podľa potrieb a požiadaviek klienta, účtovníctvo jednoduché i podvojné, len s tým rozdielom, že naše služby sú bezplatné.

 

Ako tento program funguje? Ako sa k vám dostanú klienti?

Skúsim popísať fungovanie projektu podrobnejšie. Som zodpovedným riešiteľom projektu, administrácia i komunikácia s klientami ide teda najskôr cezo mňa. Ak sa klient rozhodne využiť služby našej účtovnej a daňovej kancelárie, obvykle sa so mnou skontaktuje e-mailom: [email protected]. Ďalší proces sa prispôsobuje potrebám klienta. Sú klienti, ktorí na spracovanie účtovníctva nevyžadujú osobné stretnutia, akékoľvek doklady posielajú v elektronickej forme. Výhodou takejto komunikácie je, že máme jednoznačný prehľad o tom, aké doklady nám boli poslané. Niektorí klienti však uprednostňujú osobné stretnutie, ktoré si dohodneme individuálne. Na stretnutí preberieme doklady, skonzultujeme otázky a urobíme písomný záznam  zo stretnutia, kde uvedieme, aké doklady nám klient odovzdal za účelom spracovania. Kópiu záznamu odovzdávame klientovi. Stáva sa, že je potrebná návšteva klienta v jeho podniku. Študentov zúčastnených na projekte preto školíme z bezpečnosti práce i v zásadách ochrany osobných údajov. Tu by som priznala, že som tiež mala pôvodne inú predstavu o vzdelávaní na tomto projekte, keď som si myslela, že účtovníctvo i dane budeme riešiť všetci ako tím, stretneme sa a spoločne úlohu vyriešime, no pre veľký záujem klientov bol takýto postup nerealizovateľný.

 

Ako prideľujete jednotlivých klientov?

Pre každého klienta je určený konkrétny študent, ktorý jeho agendu spracúva, pri rozsiahlejších účtovníctvach pracujú študenti aj tímovo. Spracovanú agendu pred odovzdaním osobne skontrolujem, resp. poverím kontrolou iného vyučujúceho, ktorý na projekte participuje, prípadné nedostatky opravíme a vysvetlíme. Až po odsúhlasení správnosti agendy študent môže spracovanú agendu odovzdať – opäť na základe dohody osobne alebo elektronicky. Pri osobnom odovzdaní znovu spíšeme preberací protokol. Vyskytli sa nám aj prípady, keď klient žiadal, aby sme odprezentovali výročnú správu na zhromaždení spoločnosti. Zatiaľ som takouto úlohou študentov nepoverila a výročnú správu som odprednášala sama, ale v budúcnosti predpokladám, že aj takéto úlohy budú postupne preberať študenti.

 

Znie to ako vynikajúca vzájomná dohoda.

Študenti dostávajú do rúk reálne účtovné doklady a učia sa s nimi pracovať. Činnosť ŠTÚK-u predstavuje pre študentov aj subjekty z praxe významný prínos. Pokým pre študentov takýto spôsob výuky predstavuje možnosť získania praxe a zručností pri vedení účtovníctva a daní, získajú prehľad o fungovaní podniku a jeho reálnych problémoch, majú možnosť zvýšiť svoju kvalifikáciu a zároveň hodnotu na pracovnom trhu; pre subjekty z praxe je ŠTÚK možnosťou, ako ušetriť nemalé finančné prostriedky, ktoré by inak platili komerčným účtovným kanceláriám za rovnaké služby. Veľmi sa teším, že o naše služby je záujem. Aktuálne sa ozývajú spokojní klienti, ktorým sme spracúvali daňové priznania v minulosti so žiadosťou o opätovnú spoluprácu.

 

Momentálne je čas daňových priznaní. Máte teraz viac práce?

Samozrejme, ako to býva v bežných účtovníckych firmách, najviac práce prináša začiatok roka do konca marca (pozn. tohto roka do 2. apríla). V januári spracúvame najmä daňové priznania k dani z motorových vozidiel, vo februári a marci sa venujeme účtovníctvu a dani z príjmu. Máme aj klientov, ktorí využijú odklad podania daňového priznania a ich agendu spracúvame ku koncu júna. Vyskytujú sa aj doklady zo zahraničia. V prípade potreby máme preto sieť spolupracujúcich inštitúcií na zahraničných univerzitách, kam sa v prípade potreby môžeme obrátiť s otázkou.

 

Pre ktorých študentov je tento projekt určený?

Účasť na projekte nie je pre študentov povinná. Je to na báze dobrovoľnosti a záujmu získať počas štúdia významné praktické skúsenosti. Študenti, ktorí majú v rozvrhu predmet odborná prax, majú možnosť pracovať v ŠTÚKu aj v rámci tejto praxe. Projekt je však otvorený všetkým študentom Žilinskej univerzity v Žiline, ktorí majú o účtovníctvo a dane v praxi záujem. Jednotlivé úlohy sa snažíme študentom prideľovať tak, aby mal každý svojho konkrétneho klienta, a až v prípade, že jeho agendu vyrieši, mu pridelíme nového klienta. Môže sa stať, že niektorý študent vyrieši daňové priznania štyroch klientov v tom istom čase, ako vyrieši iný jedného klienta. Závisí to od zložitosti úlohy a skúsenosti študenta. Samozrejme, riešenie účtovníckych a daňových úloh so sebou prináša aj komplikácie. Najčastejšie sa stretávame s tým, že klient nedodá kompletnú agendu a až po spracovaní daňového priznania dodá nové dokumenty. Tiež často riešime situácie, keď klienti majú záujem o spracovanie daňového priznania, no nechcú predložiť dokumentáciu, mysliac si, že odhadnuté čísla postačujú.

 

Pochvaľujú si študenti túto skúsenosť?

Keďže náš projekt funguje už tretí rok, máme už aj niektorých „absolventov“ nášho programu, ktorí sa na činnosti Študentskej účtovnej a daňovej kancelárie zúčastňovali, pokým štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline neukončili. Máme veľmi dobré ohlasy z praxe, ako im projekt pomohol pri hľadaní zamestnania. Študentom sme na ich žiadosť písali aj odporúčania do zamestnania. Trochu ma mrzí, že šikovní študenti nám často odchádzajú do zahraničia, bola by som rada, keby zostali na Slovensku.

 

Účtujete teda zadarmo, ale ako to v ekonomike býva, zadarmo nie je nič. Ako je to s financiami na projekt?

Projekt je financovaný z grantu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry, no možnosť čerpania finančných prostriedkov ani zďaleka nepokrýva všetky potreby študentskej kancelárie. Tu by som veľmi poďakovala všetkým, ktorí sa na tom, aby mohol projekt fungovať, od začiatku podieľali. Vedeniu univerzity, klientom, ktorí našu kanceláriu podporovali (i zo vzdialenej Bratislavy) aj študentom, ktorí sa aktívne zapojili do náročného začiatku projektu. Naša kancelária dosiaľ fungovala v priestoroch ubytovacieho zariadenia Veľký Diel, v rámci rekonštrukcií na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline sa nám podarilo získať nový priestor, kam budeme kanceláriu v najbližších mesiacoch sťahovať. Veľká vďaka patrí žilinskej spoločnosti KROS, a. s., ktorá náš nový priestor zariadila novým nábytkom, darovala softvérové vybavenie, aby sa študentom dobre pracovalo a účtovalo. Som nesmierne vďačná všetkým za pochopenie zmyslu projektu, lebo takto oblasť účtovníctva a daní bude napredovať. Ide o ojedinelý projekt, ktorý v našich geografických oblastiach nemá obdobu. Žilinská univerzita v Žiline je preto priekopníkom novej koncepcie vzdelávania v účtovníctve a daniach. Zároveň vychováva vrcholových ekonomických manažérov, čo ocenia najmä podniky, ktorých ekonomické oddelenia chystajú generačnú výmenu.

Autor: Jana Očková, redaktorka

Foto: archív A. P.

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod