Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. február 2024 | Etela
| 3°C

Z regiónu

NEREUS – Firmu predal, no združenie si ponechal

Minulý týždeň vyšiel článok v regionálnych novinách o oklamaných spoločníkoch Petra Fiabáneho. Tí tento rok Petrovi Fiabánemu vyplatili jeho podiel z firmy NEREUS, spol. s r. o., a prestali spoločne podnikať. „My sme ho vyplatili, jemu sa to síce zdalo málo. My sme ho ale vyplatili nadštandardne. On chcel 4-násobok toho, čo mu prináležalo po audite firmy. My sme mu dali to, čo mu prináležalo, ani o cent menej. Myslíme, že takto to je najspravodlivejšie,“ tvrdia svorne už bývalí spoločníci kandidáta na primátora Hrabovský a Skopal. Po zverejnení článku sa na sociálnej sieti objavil otvorený list Klubu plaveckých športov Nereus, ktorého predsedom je práve Peter Fiabáne. Zneužíva Fiabáne postavenie predsedu klubu, ktorý má podobné meno ako firma, ktorú pred pár mesiacmi predal svojim dvom spoločníkom?

06.11.2018 | 08:04

Po tom, čo kandi­dát na primátora Peter Fiabáne pre­dal firmu NEREUS, spol. s r. o., svojim spoloč­níkom, začal podľa nich ak­tívnejšie pracovať s občian­skym združením – Klubom plaveckých športov Nereus, ktoré si prezieravo pone­chal. „Z hľadiska zákonné­ho si nie som istý, či je to celkom v poriadku, keď ide občianske združenie ta­kýmto spôsobom podni­kať. To znamená, že žiad­ne odvádzanie daní ani nič iné. U pána riaditeľa pla­várne na stretnutí nás na­zval, že sme neschopní, že keby sme my tomu ro­zumeli a vedeli, ako sa dá elegantne spojiť a prepojiť plavecká škola s plaveckým klubom, len my tomu nero­zumieme a nevieme to. Ide skôr o to, že my veľmi dobre vieme, že by sa to dalo uro­biť, ale aj v tomto sa sna­žíme byť korektní a čestní, lebo ak je to zárobková činnosť, tak je to eseročka a riadne odvádzame štá­tu dane. Všetko, čo sa robiť má, robíme. On, ktorý sa vyhlasuje za korektného, čestne morálneho a všetko ostatné, týmto spôsobom klame a tvári sa, že on a vý­bor sú neskutočne šikov­ní. Nech ľudia vidia, ktorí ho brali za svätého,“ hovo­rí bývalý spoločník Marián Hrabovský na adresu Petra Fiabáneho a jeho „podni­kania“ s občianskym zdru­žením. Tieto slová uve­rejnené v regionálnych novinách zrejme vyvolali búrku na plavárni. Zdru­ženie s rovnakým názvom „Nereus“, ktorého šéfom je Peter Fiabáne, na sociálnej sieti píše, že stoja za Pet­rom Fiabánem. „Ako dlho­roční členovia plaveckého klubu NEREUS reagujeme na nepravdivé a očierňu­júce informácie, ktoré boli zverejnené na adresu Petra Fiabáneho v novinách Žili­nec. Sme šokovaní a hlbo­ko sklamaní vyjadreniami našich bývalých kolegov, Juraja Skopala a Mariána Hrabovského. Je nám veľ­mi ľúto, že sa nechali zne­užiť v predvolebnej kampa­ni a tým poškodzujú nielen dobré meno Petra Fiabá­neho, ale celej značky Ne­reus v očiach žilinskej ve­rejnosti, našich klientov, detí aj ich rodičov.“ Nao­pak, k celému sporu sa vy­jadrujú aj členovia klubu TENAX, ktorého spoluza­kladatelia sú práve spo­ločníci Petra Fiabáneho Marián Hrabovský a Juraj Skopal. „Ako dlhomesační členovia plaveckého klu­bu TENAX reagujeme na nepravdivé a očierňujúce informácie, ktoré boli zve­rejnené na adresu Mariá­na Hrabovského a Juraja Skopala na Facebooku dňa 3. novembra 2018. Mno­hí z nás boli na rozdiel od ľudí podpísaných pod otvo­reným listom KPŠ Nereus priamymi účastníkmi pro­cesu rozchodu zakladajú­cich členov Nereusu. Preto môžeme jednoznačne vy­hlásiť, že informácie zve­rejnené na Facebooku nie sú pravdivé. Počas tohto obdobia sme boli opako­vane svedkami arogantné­ho správania a vydierania Petra Fiabáneho. Napriek tomu Marián a Juraj robi­li obrovské ústupky. Vy­hoveli takmer vo všetkých požiadavkách, z ktorých mnohé sme my ako ko­lektív považovali za ne­primerané až absurdné. Vzhľadom na Mariánov a Jurajov zmierlivý prístup považujeme zverejnený príspevok za prejav záker­nosti a nešportového sprá­vania, ktoré nie je našej ko­munite vlastné,“ píše sa vo vyjadrení klubu TENAX na sociálnej sieti.

Zdroj: - gret -

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod