Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. december 2022 | Barbora
| -3°C

Z regiónu

Nové schody potrápila zima, sú popraskané

Schody, ktoré boli na Slnečnom námestí na Hájiku dokončené len v minulom roku, sú už poškodené. Obyvatelia poukázali na praskliny, ktoré sa po tuhých mrazoch objavili najmä v dolnej časti schodiska.

08.03.2017 | 13:46

O poškodeniach na no­vovybudovaných schodoch disku­tovali poslanci s obyvateľmi Há­jika aj na poslednom spoločnom stretnutí. „Žiadame vedenie mesta o zriadenie komisie zloženej zo zástupcov mesta, poslanca a in­vestora na posúdenie poškodení na schodoch na Slnečnom námes­tí. Je zrejmé, že došlo k poško­deniu – erózii betónových múri­kov a na niektorých miestach aj k poškodeniu samotnej dlažby na schodoch po tuhých mrazoch. Be­tónové časti námestia – múriky a múry by bolo dobré napustiť vo­doodolným náterom, čím by sa za­bránilo erózii betónu vodou v ča­soch silných mrazov. Veríme, že stavba je v záruke a mesto zabez­pečí ošetrenie námestia v takom rozsahu, aby k jeho poškodzova­niu poveternostným vplyvom ne­dochádzalo a aby sme sa mohli z neho ešte dlho tešiť,“ spísali svoju požiadavku na vedenie mes­ta poslanci za mestskú časť Hájik.

S výstavbou schodov sa za­čalo na sídlisku na jeseň 2014. Samotná realizácia bola rozde­lená do dvoch etáp a pôvodne mala byť dokončená v roku 2015. Nakoniec sa obyvatelia nového schodiska dočkali až v lete 2016, kedy boli oficiálne uvedené do „prevádzky“. Termín dokončenia skomplikovalo zlé počasie, ale aj odstúpenie pôvodného zhotovite­ľa od zmluvy.

„Na základe tohto podnetu bude vykonaná obhliadka stav­by aj za účasti poslanca volebné­ho obvodu č. 5, na ktorej sa oboznámime s rozsahom a podstatou škôd. Až následne sa bude môcť vyhodnotiť postup odstránenia prípadných nedostatkov stav­by a aj to, či si odstránenie nie­ktorých chýb budeme nárokovať u zhotoviteľa stavby,“ podotkol k požiadavke poslancov za sídlisko Hájik hovorca mesta Pavol Čorba.

Foto: Michal Kolárik

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod