Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. august 2020 | Jerguš
| 21°C

Z regiónu

Núdzový stav zažehnaný: MHD konečne jazdí normálne

Od pondelka jazdia autobusy a trolejbusy mestskej hromadnej dopravy v bežnom režime. Vodičov je však stále málo, dopravný podnik preto pokračuje v nábore nových zamestnancov. Vedeli ste, že od 1. februára jazdia deti do 15 rokov zadarmo?

15.02.2017 | 13:36

Viac ako mesiac trval v Žiline núdzový stav pre mest­skú hromadnú dopravu. Z dôvodu údajnej chrípkovej epidémie, ktorá sa podpísala pod nedostatok vodi­čov, jazdili autobusy a trolejbusy v prázdninovom režime. V praxi to znamenalo, že niektoré linky počas rannej a popoludňajšej prepravnej špičky nejazdili v priebehu hodiny 6-krát, ale len 4-krát. Od včerajška však platí cestovný poriadok ako cez školu. „Od pondelka 13. febru­ára opäť platí v MHD Žilina počas pracovných dní režim platný pre dni školského vyučovania,“ ozná­mil v závere minulého týždňa ho­vorca mesta Pavol Čorba.

PREPLATIA VODIČSKÝ PREUKAZ SKUPINY D

Aj napriek uzdraveniu vodičov bo­juje Dopravný podnik mesta Žilina už dlhodobo s nedostatkom pra­covnej sily. Od októbra minulého roka ponúka novým zamestnan­com náborový príspevok v hod­note tisíc eur. Napríklad v januári nastúpili do podniku traja noví vodiči. To však stále nie je dosť. DPMŽ preto pristúpil aj k ďal­ším opatreniam. „Naša spoloč­nosť spustila minulý týždeň ďal­šiu náborovú kampaň zameranú na budúcich vodičov autobusov, ktorí síce momentálne nemajú vodičské oprávnenie skupiny D, ale dopravný podnik im na nákla­dy spoločnosti zabezpečí získanie tohto oprávnenia, rovnako aj všet­kých ďalších potrebných osvedče­ní a potvrdení,“ podotkol doprav­no-prevádzkový námestník DPMŽ Ján Šimko. Povolanie vodiča bolo kedysi na celý život. V DPMŽ majú v sú­časnosti dvoch vodičov, ktorí tam pracujú už 42 rokov a 45 vodičov, ktorí jazdia v intervale od 15 do 40 rokov trvania pracovného po­meru. „Máme aj mladších vodičov, no u tých je vyššia fluktuácia. No nedá mi nespomenúť, že mno­hí, ktorí si išli „vyskúšať“ prácu vodiča buď do zahraničia, alebo odišli robiť vodiča kamiónov, sa po určitom čase ku nám vrátia. Mo­mentálna situácia na trhu práce je medzi vodičmi autobusov kritická, je ich akútny nedostatok. Preto sme pristúpili aj ku kroku, ktorým chceme zabezpečiť výcvik nových vodičov a tých si chceme následne zaviazať, aby pre nás pracovali,“ povedal Ján Šimko.

DETI DO 15 ROKOV JAZDIA OD FEBRUÁRA ZADARMO

Od 1. februára tohto roka má ďal­šia skupina obyvateľov Žiliny mestskú hromadnú dopravu za­darmo. Týka sa to detí do 15 ro­kov. Mnohí rodičia však o tom doteraz nevedeli. Vraj tomu ne­predchádzala žiadna kampaň. Podľa Pavla Čorbu, hovorcu mes­ta to však pravda nie je. „Infor­mačnú kampaň spustil Dopravný podnik mesta Žiliny 20. decembra 2016. Informácie o zavedení bez­platnej dopravy pre deti odo dňa dovŕšeného 6. roku veku do dňa dovŕšenia 15. roku s trvalým po­bytom v meste Žilina sú zverej­nené na webovej stránke DPMŽ, taktiež v každom vozidle MHD. Takisto sú informácie na každom predajnom mieste – vylepené informačné letáky, na ktorých sú podrobne vypísané podmienky a spôsob uplatňovania si náro­ku na bezplatnú dopravu, ako aj informácie o tom, čo je potrebné pre uplatnenie nároku na bez­platnú dopravu,“ oponoval ho­vorca mesta. Pre dieťa nie je nutné vybavo­vať žiadny špeciálny doklad. Stačí, ak má dopravnú čipovú kartu, do ktorej mu na predajnom mieste DMPŽ, napríklad na Hlinkovom námestí alebo na Mestskom úra­de v Žiline, po splnení podmienok zapíšu nárok na bezplatnú dopra­vu, ktorá má platnosť jeden rok. Deti, ktoré čipovú kartu nemajú, si ju môžu zakúpiť za 3,50 eura. „Povinnosťou dieťaťa je označiť si čipovú kartu bezprostredne pri nástupe do vozidla MHD,“ pozna­menal Pavol Čorba. Okrem detí od 0 do 15 rokov jazdia v Žiline zadarmo aj obyva­telia Žiliny, ktorí dovŕšili 62 rokov a viac, mamičky s kočíkmi, osoba, ktorá sprevádza ťažko zdravotne postihnutého a osoba s dieťaťom do 3 rokov. Od 1. septembra 2017 sa k nim pridajú aj študenti od 15 do 26 rokov.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod