Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. júl 2020 | Prokop
| 23°C

Z regiónu

Obce sa na fašiangy zabávajú

K fašiangovému obdobiu od Troch kráľov do Popolcovej stredy už tradične patrí zábava, hodovanie, sprievody masiek či plesy. Ani tento rok sa obce v okolí Žiliny nenechali zahanbiť a fašiangy oslávili. Každá obec má svoje vlastné zvyky, ktoré sa snaží udržiavať. Niekde sa robia tradičné zabíjačky, inde sa ľudia obliekajú do masiek a navštevujú domy po dedine. Ako sa v prvú februárovú sobotu zabávali v Lietavskej Svinnej-Babkove, Bitarovej či Dolnom Hričove?

14.02.2018 | 09:12

RAJECKÁ DOLINA JE FAŠIANGOVÝMI POCHODMI ZNÁMA

V obci Lietavská Svin­ná-Babkov boli už od rána prípravy na fašiangy v pl­nom prúde. Mladí sa ob­liekli do masiek, vyzdobili voz a vybrali sa na radost­ný pochod dedinou. Do cesty im hrala živá mu­zika z Bytčice. Dlhoroč­ná tradícia fašiangových sprievodov má v celej Ra­jeckej doline silné korene. Každoročne sa na organi­zácii podieľa Dobrovoľný hasičský zbor v Lietavskej Svinnej v spolupráci s ob­cou. Hasiči sa v obci venujú mládeži a aj vďaka tomu sa darí obci zachovávať kul­túrne dedičstvo pre budú­ce generácie.

CHODZENIE PO KOBILICI

Tento ročník osláv dostal názov Chodzenie po ko­bilici. Ako nám prezradila kultúrna referentka v obci Soňa Jamečná, názov má historický význam. „Ko­byla, po sviniansky kobi­lica, kedysi chodievala po dedine a ťahala za sebou na reťazi drevený klát. Pre­to sa až dodnes zachovala maska koňa, ktorú už v mi­nulosti vodili dvaja muži. Jeden tvoril hlavu a druhý zadok koňa. Kôň mal nad­mernú veľkosť, išiel na čele sprievodu masiek a skôr, ako domáci otvorili dvere na dome, konská hlava už bola v jeho okne. Dnes sa už kone nepoužívajú, vystrie­dali ich iné kone, a to mo­torové. Nová doba prináša aj nové dopravné prostriedky. So sprievodom dnes chodí alegorický voz, vyzdobený traktor s kapelou, ktorý voj­de do každého dvora s otvo­renou bránou,“ dodáva. Ak sprievod obyvatelia domu vpustia dnu, čaká ich veselá zábava plná tanca, smiechu a dobrej nálady. Na oplát­ku si sprievod od šikovnej gazdinky vytancuje šišky, kus slaniny, vajíčka alebo aj pohárik pálenky.

MLADÍ UDRŽIAVAJÚ TRADÍCIE ŽIVÉ

Cigánka, spravidla prezleče­ný muž, vojde do dvora, po­vymetá každý kút, dokonca nahliadne aj do kurína. „Ci­gánka vždy urobí hurhaj, že až sliepky lietajú,“ sme­je sa jeden z účastníkov ve­selého fašiangového sprie­vodu. Na čele sprievodu je hasič v uniforme, ktorý za­želá rodine veselé fašiangy a pozve obyvateľov domu na fašiangovú zábavu. Ne­smie chýbať smrť s kosou, muži v svinianskych krojoch prezlečení za staré ženy či masky rôznych zvierat. K tradičným maskám dnes pribudli aj masky, ktoré sú prebraté najmä z americ­kých filmov. „Mladí si dnes radi obliekajú rôzne masky z hororových filmov. Sna­žíme sa tieto masky obme­dziť, aby sa zachovali tie tradičné, typické pre túto kultúrnu udalosť. Prispô­sobili sme naše zvyky mo­dernej dobe, no ich význam je stále rovnaký,“ hovorí Soňa Jamečná. Do masiek sa prezliekajú najmä mladí ľudia, členovia Dobrovoľné­ho hasičského zboru. „Je to pre nás samozrejmosť, vždy sa stretneme veselá partia, spoločne sa zabavíme a ešte aj udržiavame tradíciu,“ ho­vorí jeden z členov zboru. Vďaka práci dobrovoľných hasičov a ich snahe motivo­vať mladých si mohli Bab­kovčania vychutnať fašian­govú atmosféru aj tento rok.

V BITAROVEJ ROZVONIAVALI NA FAŠIANGY KLOBÁSKY

V obci Bitarová sa na fa­šiangy koná už tradičná za­bíjačka. Prvé pomocné ruky pracovali pred obecným úradom od skorého rána. Nálada bola výborná, preto išla práca všetkým od ruky. Majstri mäsiari si dali zá­ležať, aby boli zabíjačkové špeciality pripravené nao­zaj poctivo. V kuchyni zas ženy piekli fašiangové šišky a zemiakové placky. Vôňa sa šírila celou dedinou a postupne prilákala prvých návštevníkov, ktorí prišli ochutnať čerstvé výrobky. „Už dlhšiu dobu robíme do­mácu zabíjačku na ochut­návku pre našich občanov. Kedysi sa robili zabíjačky v každej chalupe, neboli také vzácne ako v dnešnej dobe. Preto chceme tra­díciu opäť vrátiť do našej obce. Ochutnávky robíme zadarmo, všetci sme sú­časťou diania,“ hovorí sta­rosta obce Zdenko Klimík. Okrem klobások, tlačeniek a jaterníc sa v Bitarovej robí aj škvarené a pečienka. Po­pri vôni sa obcou rozliehal aj veselý sprievod masiek od výmyslu sveta. Mexičan, doktor, pirátsky kapitán či údržbár, takéto fašiangové masky ste mohli stretnúť v uliciach obce. Nechýba­la ani cigánka, maska kozy či turoňa. Sprievod zabával dedinčanov, ale nešetril ani vysmievaním sa či žarta­mi. Počas fašiangov si to­tiž môžu dovoliť to, čo by si inokedy nemohli.

POĎAKOVALI BASE A POCHOVALI JU

K dobrému jedlu patrí aj dobrá muzika, preto v podvečerných hodinách rozveselila ľudí ženská spevácka skupina Bitaro­vienka a detský spevác­ky súbor Bitarovček. Večer už tradične patril pocho­vávaniu basy, ktoré zna­mená ukončenie fašian­gového hodovania. Táto ľudová hra symbolizuje zákaz zábav počas nasle­dujúceho pôstneho ob­dobia. Farár v prestrojení vedie celý pohrebný sprie­vod pri poslednej rozlúčke s basou. Zaspomínajú na to, ako uplynulý rok basa žila a lúčia sa so zábavou, ktorú im priniesla. Opla­kávajú basu a za náreku ju pochovávajú. Všetko sa odohráva v komickom a humornom duchu. „Pri pochovávaní basy sa vždy stretnú aj mladí, aj starí, je o to veľký záujem a tradí­cia stále pretrváva, deň sa ukončuje veselicou,“ dodá­va starosta.

V DOLNOM HRIČOVE VYSTRÁJAL TURZO, BARÓN ČI MANDARÍNKA

Fašiangové oslavy sa lí­šia od dediny k dedine. V Dolnom Hričove sa ko­nali už 9. hriešne zabí­jačkové slávnosti, kolotoč chutí a zábavy. Dobročinné podujatie Prasačiny si vy­chutnal rekordný počet hos­tí, organizátorov, predajcov a vystupujúcich. Združenie RSU - Rýchly sled udalos­tí s desiatkami dobrovoľní­kov mali plné ruky práce od piatka do nedele.

ZA EURÁ NIČ NEKÚPITE

Na Prasačinách sa nič ne­kupuje ani nepredáva, iba vymieňa. Za eurá, ktoré da­rujete, dostanete lokálnu menu, takzvané hriechy. Dalo sa za ňu vymieňať či ochutnávať. Počas hosti­ny sa v dome kultúry konali trhy s lokálnymi potravina­mi a výrobkami. Nechýba­li drotárske skvosty, zdravé huby či medovina. Dav za­bával Juraj Turzo, ktorého stvárnil majster slova – mo­derátor Michal Vojtek. Jeho trefné humorné poznámky pobavili každého. Na osla­vách sa zúčastnila aj maska mandarínky v životnej veľ­kosti, ktorá asistovala pri degustácii páleniek.

CHUTILO AKO NA ZABÍJAČKE

Od rána sa ľudia prizera­li mäsiarskemu remeslu a pamätníci si pospomí­nali na krásne časy ro­dinných zabíjačiek. „Jano Masný so svojou družinou vyrábali lahôdky priamo pred zrakmi prítomných, ktorí ich mohli neskôr aj ochutnať. Klobásky, jater­nice, slanina, tlačenka či oškvarky ani nestihli vy­chladnúť. Najviac však roz­voniavala tradičná špeciali­ta – smažené. Plné kotly sa minuli v priebehu chvíle, a to už ľudia vystávali rady pri pečenom prasiatku od čertov z Valašska,“ infor­moval nás Ladislav Kavecký zo združenia RSU.

PORIADNY ROKENROL

Kultúrny zážitok si od­niesli najmä vyznávači tradícií. Postarala sa o to živá muzika v podaní za­maskovanej kapely Kok­šoband a Tri doliny. Pridal sa aj Jojoband, Jano Mas­ný mladší a neskôr zanô­tila ľudová hudba bratov Fupšovcov a FS Štiavničan. Spolu s folkloristami z Ky­suckého Lieskovca pred­viedli pochovávanie basy. Zlatý klinec programu potešil každého s rocko­vým srdcom. V dome kul­túry koncertovala kapela PPL – Priatelia padajúceho lístia, ktorá spravila naozaj poriadny rachot.

Zdroj: Ivana Kobrtková

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod