Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. január 2020 | Timotej
| 1°C

Z regiónu

Odborári v Kii požadujú opäť 10 % nárast platov

V závode Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom opäť prebieha kolektívne vyjednávanie. Zamestnávateľ navrhol podpis zmluvy na tri roky a priemerné ročné zvýšenie platov o 4,8 %. Odborári žiadajú ročnú zmluvu a nárast platov o 10 %. Kia navrhla aj zavedenie tzv. konta pracovného času, čo sa zdá zamestnancom nevýhodné.

29.01.2018 | 12:57

V apríli minulého roka si odborári „vydupali“ zvý­šenie základných platov o 8,8 %, čo v peniazoch predstavovalo zvýšenie pla­tov v priemere o 115 eur mesačne. Bolo to síce menej ako 10 % nárast, ktorý poža­dovali odborári, ale omnoho viac, než s čím išiel do roko­vaní zamestnávateľ (5,5 %).

Neuplynul ešte ani rok a kolektívne vyjednávanie o zvýšení miezd majú v zá­vode na stole opäť. „Spo­ločnosť Kia Motors Slova­kia počas prebiehajúceho kolektívneho vyjednáva­nia navrhla zvýšenie platov všetkým výrobným zamest­nancom. Po prvýkrát v his­tórii spoločnosti predložila ponuku na trojročné obdo­bie, ktoré zabezpečí dlhodo­bú udržateľnosť pracovných miest a stabilitu pre zamest­nancov a ich rodiny. Základ­ná mzda všetkých výrobných zamestnancov by sa tak v nasledujúcich troch rokoch zvýšila o 15 % bez potreby splnenia akýchkoľvek do­datočných podmienok. Pre približne 2600 operátorov tento návrh počíta až s 21 % rastom základných miezd počas troch rokov,“ informo­val hovorca spoločnosti Jo­zef Bačé.

Návrh spoločnosti podľahovorcu zaručuje ďalšie zlepšovanie nadštandard­ného mzdového ohodnote­nia zamestnancov a odzr­kadľuje súčasnú situáciu spoločnosti s cieľom udržať si konkurencieschopnosť. Priemerné zvýšenie zák­ladnej mzdy o 4,8 % v tom­to roku a nárast základ­nej mzdy o 4,8 % v rokoch 2019 a 2020 zabezpečí cel­kový rast základnej mzdy o 15 % pre každého výrob­ného zamestnanca v spo­mínanom období. Ponuka taktiež zahŕňa predstave­nie nových tarifných tried. Viac ako 80 % výrobných zamestnancov sa posunie počas troch rokov do vyššej tarifnej triedy a ich základ­ná mzda sa zvýši celkovo o viac ako 21 %.

„Kia Motors Slovakia pred­ložila ponuku, ktorá je s ohľadom na súčasnú situ­áciu na trhu férová a zod­povedná. Trojročné obdo­bie ponúka zamestnancom dlhodobú istotu pracovných miest. Návrh zároveň vy­tvára priestor na investície do výroby nových mode­lov, ako aj technológií, kto­ré zaručia udržateľný rozvoj spoločnosti v čoraz tvrdšej konkurencii na automobi­lovom trhu. Stabilita tiež poskytne priestor na zlep­šovanie pracovného pro­stredia a riešenie rôznych otázok spojených s prácou, čo jednoročná dohoda neu­možňuje,“ vysvetlil Dae-Sik Kim, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Kia Mo­tors Slovakia.

Predseda Základnej or­ganizácie Odborového zvä­zu KOVO KIA Žilina Miro­slav Chládek pre Žilinský večerník uviedol, že zásad­ný rozdiel medzi stanovis­kami oboch strán je v tom, že zamestnávateľ ponúka podpis kolektívnej zmlu­vy na tri roky, kým odborári žiadajú dodržať periodicitu a zmluvu podpísať na jeden rok. „Druhý zásadný rozdiel je v tom, že my navrhujeme nárast miezd o 10 %, kým zamestnávateľ v prvom roku navrhuje 4,8 % priemerne,“ povedal pre Žilinský večer­ník odborový predák.

Podľa odborov je tu ešte jeden nový element, ktorý v tejto chvíli bráni v doho­de. Je ním návrh na zave­denie tzv. konta pracovné­ho času. Konto by pomohlo zamestnávateľovi pri vý­padkoch vo výrobe, kedy by zamestnanci zostali doma a následne by si výpadok odpracovali bez príplatkov. „Pre zamestnancov je to ne­výhodné. My uprednostňu­jeme súčasný systém, kedy sa skutočnosť, že zamest­nanci zostanú doma, lebo pre nich zamestnávateľ do­časne nemá prácu, berie zo zákona ako prekážka na strane zamestnávateľa s ná­hradou mzdy vo výške 60 %, resp. 80 %. Konto pracov­ného času by bolo pre za­mestnancov nevýhodnejšie, preto sme ho odmietli,“ in­formoval Miroslav Chládek.

Ďalšie kolo rokovaní bude pokračovať v momen­te, keď sa odborári zozná­mia s návrhom, ktorý im mal zamestnávateľ pred­ložiť v písomnej dohode koncom minulého týždňa. „Podľa toho, aký bude ná­vrh, tento týždeň zvážime, či bude potrebné vysvetle­nie alebo zvoláme konfe­renciu a budeme sa radiť,“ uzavrel Miroslav Chládek.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod