Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. júl 2020 | Prokop
| 23°C

Z regiónu

Potrebuje štyroch?

ŽSK má od 1. 2. štyroch podpredsedov. Traja z nich sú pritom z poslaneckého klubu OĽaNO, SaS, KDH. Štvrtý, Igor Janckulík, je z klubu nezávislých poslancov č. 2.

05.02.2018 | 13:31

Oba kluby majú v pléne po 17 poslancov. Dohromady je to 34 hlasov, čo im v pondelok zrejme umožnilo predložený ná­vrh pohodlne odhlasovať. Na tretí najsilnejší klub SMER-SD, ktorý disponu­je desiatimi poslancami, sa nedostalo.

V minulosti bolo v Žiline zvykom, že krajský parla­ment mal dvoch podpred­sedov. Jedného plateného a druhého neplateného. V tomto päťročnom voleb­nom období sa ich počet zdvojnásobil. Na plný úvä­zok budú pracovať Peter Dobeš a Peter Weber, ktorí budú na výkon funkcie dl­hodobo uvoľnení a poberať budú mesačnú odmenu vo výške 45 % z platu pred­sedníčky samosprávneho kraja vrátane paušálnych náhrad. Zároveň nebu­dú poberať poslaneckú odmenu.

Ďalší člen klubu Mi­lan Laurenčík nebude na výkon funkcie podpred­sedu dlhodobo uvoľnený a bude mať nárok na od­menu od samosprávneho kraja maximálne vo výš­ke 20-násobku minimálnej mesačnej mzdy ročne, ako i náhradu výdavkov, kto­ré mu vzniknú v súvislos­ti s výkonom jeho funkcie, rovnako ako ostatní čle­novia zastupiteľstva. Tak to bude i v prípade Igora Janckulíka.

Podľa dôvodovej sprá­vy k navrhnutému materi­álu budú podpredsedovia zastupovať Eriku Jurino­vú v nasledujúcich oblas­tiach: „Peter Dobeš pre oblasť regionálneho rozvo­ja, komunikácie so zástup­cami jednotlivých regió­nov samosprávneho kraja a poslancami zastupiteľ­stva. Peter Weber pre ob­lasť územného plánovania, školstva a športu, Igor Jan­ckulík pre oblasť dopravy a Milan Laurenčík pre ob­lasť cestovného ruchu.

„Pán Blanár bol štatutárom, ale úrad riadil podpredseda Jozef Štrba. Ja som sa rozhodla ísť formou deľby moci a kompetencie prerozdelím medzi viacerých podpredsedov,“ uviedla v minulotýždňovej diskusii v OZ Proti korupcii Erika Jurinová. Využiť pritom chce aj to, že Igor Janckulík pracuje ako nominant MOST-HÍD-u na ministerstve dopravy. „Považujem za dôležité, aby sme to vedeli využiť v tlaku na vládu,“ dodala.

Navýšenie počtu podpredsedov a ich výber sa nepozdáva predsedovi poslaneckého klubu SMER-SD Jozefovi Grapovi. „Štyria sú veľa. Vždy bol buď jeden, alebo dvaja, z toho jeden platený. Mne ale prekáža hlavne ich zloženie. Pani županke som povedal, že to má ťažké, lebo musí plniť politické dohody. Znamená to, že budú zvýšené aj výdavky, pretože to nie sú len mzdy, ale aj náklady na auto, sekretariát, telefóny. Budem jej pripomínať sľuby, že bude racionálnejšia ako jej predchodca, ale nejaví sa to tak. Tí štyria budú mať na starosti presne to isté, čo riaditelia odborov. Tak neviem, či oni budú riadiť ten odbor,“ uviedol v rovnakej diskusii Jozef Grapa. Erika Jurinová mu oponovala: „Pýtam sa, bol riaditeľ Úradu ŽSK v minulosti podriadený pánovi Štrbovi? No nebolo to tak. Každý mal svoje vlastné kompetencie.“

Županka priznala, že aj zloženie jednotlivých komisií v zastupiteľstve je politické rozhodnutie, keď jednotlivé kluby a politické strany dostali možnosť nominovať odborníkov. Informovala tiež, že bez výberového konania už dosadili svojich ľudí do pozícií riaditeľa Úradu ŽSK, riaditeľa odboru verejného obstarávania a riaditeľa odboru informácií a zahraničných vzťahov. Na ostatné odbory vraj vyhlási konkurzy, ale postupne. Nechystá sa odvolať všetkých naraz tak, ako to zvykol urobiť jej predchodca.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod