Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. júl 2019 | Oľga

Z regiónu

Potulky umeleckého fotografa Laca Čierneho umeleckým svetom

Známy žilinský umelecký fotograf Laco Čierny má v ostatných rokoch mimoriadne plodné tvorivé obdobie. Jeho tvorba je nezameniteľná a ľahko rozpoznateľná.

19.07.2018 | 14:40

V rokoch 2016 až 2018 prezentoval svoju tvorbu doma a v zahraničí na pätnástich, väčšinou samostatných, ale aj kolektívnych výstavách. V roku 2018 je úspešný v šírení vlastných umeleckých fotografií prostredníctvom internetu. Odozvy na jeho tvorbu má u väčšiny štátov a zo všetkých kontinentov.

Ste zapáleným žilinským umeleckým fotografom. Od roku 2015 ste vašu umeleckú tvorbu prezen­tovali v Žiline len mini­málne. Aké ste na to mali dôvody?
Nie je to celkom pravda. Moja stála expozícia sa stále nachádza v Kultúrnom dome v Žiline-Závodí. Na spolo­čenských podujatiach mali možnosť vidieť moje obrazy tisícky návštevníkov. Okrem toho tlačové správy prevzali mnohé médiá. Niektoré sku­točnosti mohli počuť aj po­slucháči rozhlasu. V televí­zii boli odvysielané aktuality z viacerých výstav a vernisá­ží. V júni sa v Žiline uskutoč­nila konferencia a Salón Slo­venskej federácie fotografov – člen FIAP, kde som vysta­voval spolu s inými členmi SFF. Môj výber padol na fo­tografie centra mesta Žilina. Okrem toho sa dá výber tvor­by pozrieť aj na stránke www. photoimpression.eu. V ro­koch 2016 až 2017 som sa zameral na prezentáciu mo­jich obrazov v medzinárod­nom meradle. Rok 2018 ve­nujem hlavne elektronickým médiám s dosahom na zá­morských priateľov umenia.

Hovoríte o výstavách a ver­nisážach. Skúste ich čitate­ľom priblížiť.
Každá z výstav mala pôvod­né, odlišné a k tomu účelu vybrané autorské diela. Pre­lomová výstava z názvom Autor a jeho múza sa kona­la na prelome rokov 2015 – 2016 v Bratislave na Ven­túrskej ulici, v priestoroch Fuzion Group. V priestoroch Indoor Golf BONAS v Prie­vidzi sa uskutočnila autor­ská výstava Šport a umenie a v Žiline sprievodná autor­ská výstava pri príležitosti Legátfestu OEVE-EVIRS. Vý­znamná zahraničná autor­ská prezentácia v rakúskom Poysdorfe – Golf club Veltinerland bola zamera­ná na priateľstvo a víno. Mimoriadnym medziná­rodným podujatím bola sprievodná autorská vý­stava na Sommerfeste Slo­vensko-rakúskej obchod­nej komory. Podujatia sa zúčastnili stovky význam­ných hostí a diplomatov zo stredoeurópskeho re­giónu. Ako člen SFF som sa zúčastnil troch salónov SFF – člen FIAP, a to v No­vých Zámkoch, Stropkove, a ako som uviedol, aj v Ži­line. V kaštieli Kittsee v Ra­kúsku sa uskutočnila autor­ská sprievodná výstava pri príležitosti Dňa Ústavy SR. Podujatie bolo určené pre diplomatov a členov OEVE. V bytčianskej synagóge zor­ganizovalo občianske zdru­ženie kultúrne podujatie, na ktorom bolo vystave­né moje umelecké videnie tejto historickej budovy a v renesančnom Sobášnom paláci už moja druhá au­torská výstava. V priesto­roch nemeckého evanjelic­kého kostola v Modre som prispel obrazmi s názvom Lacéria ku kolektívnej vý­stave a vernisáži výtvarných umelcov SR v rokoch 2016 aj 2017. Mimoriadne si vážim možnosť autorsky samostat­ne vystavovať cyklus obra­zov Lacéria v centre Viedne, v historických priestoroch rakúskeho Hofburgu – priamo nad Múzeom Sisi. Dôstojným miestom sa­mostatnej výstavy bol aj Konzulátfest OEVE-EVIRS v Pezinku. Sprievod­nú výstavu som mal aj na EUROPAfeste a medziná­rodnom festivale MUN-DUS 2017 v Dunajskej Strede. Viac ako 500 členov, diplomatov a čestných hostí sa zúčastnilo medzinárod­nej letnej slávnosti Sloven­sko-rakúskej obchodnej ko­mory v kaštieli Budmerice, kde som vystavoval nové diela z roku 2018. Niekoľko podujatí spojených s mo-jimi výstavami moderovala pani Alena Heribanová.

Je známe, že autorsky pô­sobíte najčastejšie v rám­ci autorskej dvojice. Čo vás k tomu viedlo?
Náročnosť divákov, tvorby a prezentácie umenia v sú­časnej dobe, ako aj malá úspešnosť individuálneho prístupu v umení v tých ob­lastiach, ktoré boli v minu­losti vyhradené pre indi­viduálnu tvorbu, ponúkali možnosť hľadať nové formy spolupráce. V mojom prí­pade to bola potreba skĺbiť prácu fotografa so znalos­ťami umeleckého interpreta a kurátora. Že to bola šťast­ná voľba aj cesta, ukáza­li nemalé medzinárodné úspechy autorskej dvoji­ce Ladislav Čierny a Valéria Lukáčová. Používame spo­ločné meno umeleckej dvo­jice, a to Lacéria. Na rozdiel od reportážnej fotografie nie je úspešnosť umeleckej foto­grafie daná len osobou, kto­rá stlačila spúšť fotoaparátu, aj keď je takýto individualis­tický názor zaužívaný.

V roku 2018 ste svoje úsilie zamerali na elektronickú prezentáciu práce, prečo?
Myslím si, že dnes nikto ne­pochybuje o význame elek­tronickej komunikácie. Toto médium umožňuje v reál­nom čase umožniť okrem iného prístup priateľov umenia k umeleckej tvor­be. Myslím si, že každý, kto disponuje plodmi vlastnej práce, má možnosť na in­ternete predstaviť vlastné alebo kolektívne výsledky. Po mojich výstavách a ver­nisážach som našiel odvahu moje výsledky prezentovať prostredníctvom elektro­nických médií, čo sa mi aj vyplatilo, lebo odozvy ume­leckých skupín, fór a klubov boli kladné. Mám preuká­zateľné odozvy z väčšiny krajín sveta a zo všetkých kontinentov, najmä z USA, Anglicka, Ruska, Kanady, Indočíny, Afriky, EÚ atď. Tu som získal poznatok, že umenie je univerzálny ná­stroj komunikácie ľudí na celom svete.

Od roku 2015 uplynula re­latívne krátka doba, pri­tom vaše výsledky akcele­rovali. V čom vidíte posun vo vašej umeleckej tvorbe?
Myslím si, že je to vytrvalosť a jasný cieľ vo fotografic­kej tvorbe. Za obdobie vyše 50-ročnej tvorby je zrej­mý posun vo fotografickej
digitálnej technike. Do­zrievanie umelca trvá bež­ne desaťročia. Významným prvkom je môj odklon od individuálnej tvorby foto­grafa k práci v rámci ume­leckej dvojice, čo urýchlilo kvalitu aj produkciu vý­sledkov. Aj filmy tvoria celé štáby a nik sa nediví, že sú dielom kolektívov. Po dl­hých rokoch hľadania sa mi podarilo vytvoriť vlast­ný umelecký prejav a štýl, ktorý je odlišný a rozpo­znateľný od iných autorov. Prispelo k tomu aj moje poznávanie histórie ume­nia 20. storočia. Fotografiu vnímam ako neoddeliteľnú súčasť vizuálneho umenia, ktorému sa s pokorou pod­riaďujem.

Foto: Archív LČ

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
16 °C
22 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod