Daňová poradňa odpovedá: Fyzická osoba podnikateľ je v súlade so zákonom o DPH zdaniteľnou osobou. Zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom DPH a ktorá prijíma službu od zahraničnej osoby, vzniká registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH. Tá vzniká ešte pred prijatím služby, pričom jej hodnota nie je pre vznik povinnosti registrácie rozhodujúca.

Na to, aby zdaniteľná osoba vedela posúdiť svoju registračnú povinnosť, je nutné skúmať, či je už registrovaná podľa § 7 zákona o DPH, kde je miesto dodania služby, aký je druh prijatej služby, kto je osobou povinnou platiť DPH.

Platí, že ak zdaniteľná osoba s miestom podnikania v tuzemsku, ktorá nie je platiteľom DPH, už má registráciu podľa § 7 zákona o DPH, žiadosť o registráciu pre daň nepodáva. Čitateľ nemá registračnú povinnosť podľa § 7a.

Pri určení povinnosti v nadväznosti na DPH je jedným z rozhraničovacích kritérií miesto dodania. Povinnosť registrácie podľa § 7a vzniká zdaniteľným osobám vtedy, ak je služba touto osobou prijímaná od zahraničnej osoby z iného členského štátu. V našom prípade je miesto dodania tam, kde je príjemca služby usadený, teda v SR.

Ak by išlo o služby s iným miestom dodania, ako je tuzemsko, povinnosť registrácie nemusí vzniknúť, rovnako ani v prípade prijímania oslobodeného druhu služby. Dôležité je, kto je príjemcom služby – ak služby prijíma čitateľ s miestom podnikania v SR, miesto dodania služby bude v SR.

Osobou povinnou platiť daň pri prijímaných službách zdaniteľnou osobou od zahraničných osôb z iného členského štátu alebo zahraničných osôb z tretích štátov je prijímateľ služby. Na území SR vzniká daňová povinnosť (DP) a v danom prípade je osobou povinnou platiť DPH čitateľ v postavení odberateľa služby. Povinnosť odviesť daň vzniká aj v prípade prijatia platby (preddavku, zálohy) za služby pred samotným prijatím služby.

Upozornenie osobou povinnou platiť daň je slovenský podnikateľ aj v prípade prijímania služieb od zahraničných osôb z tretích krajín, aj keď mu nevzniká povinnosť registrácie podľa § 7a.

Zdaniteľná osoba má IČ DPH, aj keď nie je platiteľom DPH. Na faktúre od dodávateľa – zahraničnej osoby z iného členského štátu, ktorý vyhotoví faktúru, musí byť uvedené IČ DPH osoby, ktorá si službu objednala a text „prenesenie daňovej povinnosti“ v jazyku vyhotoviteľa faktúry (príp. angličtina).

Od dodávateľa – zahraničnej osoby z tretích štátov povinné náležitosti fakturácie nemusia byť uvedené. Prijímateľ služby si však svoje povinnosti splniť musí. Prijímateľ služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu alebo tretieho štátu je povinný podať daňové priznanie k DPH do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla DP.

DP vznikne zo sumy uvedenej na faktúre, z ktorej sa vypočíta hodnota DPH sadzbou platnou v tuzemsku. Je to princíp samozdanenia, ale u osoby registrovanej po dľa § 7a nárok na odpočítanie DPH nevzniká, nakoľko táto osoba nie je v postavení platiteľa DPH.

Do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla DP, táto osoba musí daň aj zaplatiť, ak je DP vyššia ako 5 eur. Osobe registrovanej podľa § 7a vzniká aj povinnosť viesť záznamy o prijatých službách s miestom dodania predmetnej prijímanej služby v tuzemsku.

Foto: Ilustračná