Žilinský Večerník

24. júl 2024 | Vladimír
| 17°C

Zdravie a životný štýl

Pri bolestiach chrbta, krku či končatín pomáha unikátna McKenzie metóda

Unikátna McKenzie metóda, mechanická diagnostika a terapia, pomáha odhaliť a vyriešiť príčiny problémov pohybového aparátu u pacientov. Ide o bolesti chrbta, krku i končatín. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline poskytuje vyšetrenie a terapiu certifikovaným McKenzie terapeutom na ambulantnom fyziatricko-rehabilitačnom oddelení.

23.03.2018 | 12:21

Podľa slov vedú­cej fyzioterapeutky odde­lenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie FNsP Žilina Aleny Rihalo­vej, ktorá je zároveň cer­tifikovanou McKenzie terapeutkou, je metóda ce­losvetovo uznávaná a patrí medzi najlepšie vedecky podložené postupy v diag­nostike a liečbe pohybové­ho aparátu. „Ak napríklad príde pacient s bolesťou bedrového kĺbu, na zák­lade špecifickej diagnos­tiky dokážeme určiť, či je problém skutočne v bed­rovom kĺbe, chrbtici alebo je problém pravdepodobne v inom ako v pohybovom aparáte. V takomto prípa­de s pacientom v terapii nepokračujeme a odošle­me ho na ďalšie vyšetre­nia k inému odborníkovi, ktorý dokáže určiť príči­ny jeho ťažkostí. Často je však diagnostika natoľko presná, že nepotrebujeme vidieť ani snímku z mag­netickej rezonancie či röntgenu,“ vysvetlila Ale­na Rihalová s tým, že pa­cient sa tak môže vyhnúť röntgenovému žiareniu.

McKenzie metóda, mechanická diagnostika a terapia, vyu­žíva validovaný vyšetrovací protokol, ktorý je rovnaký v 31 krajinách sveta. Tera­peut sleduje, ako sa mení intenzita bolesti pacienta pri určitých opakovaných pohyboch a polohách, na základe čoho vyberie jeden špecifický pohyb či polo­hu, ktorá pacientovi priná­ša úľavu alebo aj úplné od­stránenie ťažkostí. „Liečbu stanovíme vždy individu­álne, presne na mieru da­nému pacientovi. Mnoho­krát je vidieť zlepšenie už v priebehu jednej terapie, čo je pre pacienta veľkou motiváciou v cvičení. Vďa­ka našej presnej inštruk­táži si zároveň dokáže vo väčšine prípadov pomôcť už sám a nestáva sa tak zá­vislým od terapeutov alebo niektorých rehabilitačných procedúr,“ doplnila Alena Rihalová.

Žilinská nemocnica po­skytuje vyšetrenie certifi­kovaným McKenzie terape­utom úplne bez poplatkov. V iných ambulanciách pa­cienti za jedno sedenie za­platia aj desiatky eur. „Na Slovensku je momentál­ne len 22 certifikovaných McKenzie terapeutov, no takmer všetci robia v súkromnej sfére,“ uzavrela ve­dúca fyzioterapeutka odde­lenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod