Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. apríl 2019 | Vojtech

Komentáre

Primátor reaguje na Georgea Trabelssieho

Vážená redakcia, vážení Žilinčania!

23.06.2014 | 14:35

Vážená redakcia, vážení Žilinčania!
 

Nedá mi nereagovať na vyjadrenia pána Trabelssieho, ktoré odzneli v rámci jeho diskusie so Žilinským večerníkom v Horúcom kresle.

Považujem za potrebné uviesť niektoré jeho výroky na správnu a pravdivú mieru. 
 

1. Na otázku „Prečo ste kupovali športovú halu?“ odpovedal o. i., že halu kupoval za účelom vybudovania národného športového centra, že prvé, čo urobili, podpísali memorandum o spolupráci, s ktorým oslovili Dom techniky, mesto Žilina, ŽSK, ŽU, ďalej že dokument podpísali župan, primátor, rektor a ďalší.

Pre občerstvenie pamäte uvádzam, že pán Trabelssie v rozhovore zo dňa 24. 5. 2007 (http://www.sme.sk/c/3311743/trabelssie-nespravujem-slotov-majetok.html) na otázku, čo urobí, keď halu získa, odpovedal: „Neviem, ale asi tú haraburdu predám.“

Teda - v roku 2007 pán Trabelssie hovoril, že o halu nemal a nemá záujem a keby ju náhodou dostal v rámci záložného práva, tak by tú „haraburdu“, ako ju nazval, predal. Takže nevieme, čo je vlastne pravda – či to, ako dnes tvrdí, že od začiatku halu kupoval za účelom vybudovania národného športového centra alebo to, keď v r. 2007 o hale hovoril len ako v podstate o danajskom dare, ktorý nechcel a najradšej by ho predal.

O jeho vzťahu k tejto pamiatke hovorí aj to, ako ju označuje za „haraburdu“.

Navyše deklarácia o spolupráci bola podpísaná 30. 6. 2008, teda dávno po tom, ako p. Trabelssie halu získal, a teda nie je pravda, že prvé, čo urobili, bolo, že podpísali memorandum o spolupráci.

K tomu, že zámer podpísali aj „ďalší“ – okrem spomínaného župana, rektora, primátora, p. Trabelssieho - to už bol len Zväz slovenských vedecko-technologických spoločností. Žiadni ďalší neboli.
 

2. K tvrdeniu p. Trasbelssieho o tom, že bolo schválené memorandum o spolupráci s mestom Žilina a že bolo schválené jednomyseľne, že ani jeden jediný poslanec nebol proti, že všetci, čo dnes vykrikujú, že to nie je dobré, hlasovali za, isto treba povedať, že pán Trabelssie opäť klame. Hlasovanie na rokovaní MZ dňa 22. 6. 2007 o „memorande“ nebolo jednomyseľné (dostupné na www.zilina.sk). Za bolo 21 poslancov, 1 bol proti (Maňák), 3 sa zdržali (Groma, Lovritšová, Turčányiová).

Jedna základná časť bola o tom, že mesto sa zaviazalo a MZ schválilo, že bude zmenený územný plán tak, aby bol projekt realizovateľný. Na základe týchto dokumentov som objednal projekt na stavebné povolenie. Stál 460-tisíc eur. Podali sme žiadosť o stavebné povolenie a mesto nám vydalo povolenie na rekonštrukciu haly.

A čo sa týka zmeny územného plánu – je minimálne veľmi nekorektné pokúšať sa zaväzovať mestské zastupiteľstvo ako kolektívny orgán na to, aby v budúcnosti určitým spôsobom zmenilo územný plán podľa predstáv súkromného investora.

Pán Trabelssie požadoval od mesta na viacerých našich stretnutiach, aby mu boli zaplatené aj náklady na uvedený „projekt“, hoci ho mesto naozaj nepotrebuje a nemá ako využiť.
 

3. K odpovedi na otázku, že prečo namiesto rekonštrukcie však halu vykuchali, sa natískajú ďalšie otázky: ak dôvodom prerušenia (či faktického skončenia) „rekonštrukcie“ bolo to, že p. Trabelssiemu  nevyšlo financovanie zo štátnych zdrojov, nevidím dôvod, prečo by halu nemohol dať do pôvodného stavu, aby slúžila na účel, na ktorý bola postavená. Pán Trabelssie išiel do veľkej investície bez akýchkoľvek garancií? To je aký zodpovedný prístup podnikateľa? Výsledok však vidíme tu - s veľkou slávou bez garancií sa začne s búraním a akonáhle by malo dôjsť na jeho súkromné investície, z projektu potichu začne cúvať, pričom to, čo dovtedy slúžilo verejnosti, ponechal zdevastované. Z dnešného pohľadu by bolo úplne korektné, aby p. Trabelssie dal halu do takého stavu, v akom ju kúpil.

Ak pán Trabelssie tvrdí, že jeho projekt padol aj kvôli tomu, že ho vláda následne odmietla financovať, je o to nekorektnejšie, ak sa p. Trabelssie vyhrážal mestu listom zo dňa 27. 2. 2014 požiadavkou na náhradu škody, ktorá mu mala vzniknúť tým, že mesto neupravilo územný plán podľa jeho predstáv, hoci v rozhovore v Horúcom kresle povedal, že sa investícia nerealizovala kvôli negatívnemu postoju vlády, ktorá na to neposkytla peniaze a „zarezala Žilinu“. Aký dôvod by mala vláda, aby financovala megalomanský projekt pána Trabelssieho bez akýchkoľvek zmlúv a garancií? Inak - treba povedať aj to, že takéto vyhrážky boli v tomto roku používané pri našich jednaniach - ako nátlakový argument na rýchlejšie uzavretie dohody s mestom.
 

4. Na otázku, či bez súhlasu mesta do dohody ešte zakomponoval požiadavku, že „chcete pozemky okolo Tesca, inak mesto nedostane športovú halu“, reagoval, že „primátor si dal schváliť v zastupiteľstve 60 %,...“.

To je opäť klamstvo. Pretože podiel mesta na základnom imaní ŽPS je 59 %, a preto aj podiel z predaja parkovacieho domu by mal byť 59 % a nie 49 %, ako pôvodne chcel pán Trabelssie! To nie je politická, ale odborná otázka, pričom právny názor mesta podporila aj analýza prof. JUDr. Mamojku, CSc., ktorý je nepochybne uznávaným špičkovým odborníkom na obchodné právo.

Po ďalšie - znalecký posudok na hodnotu športovej haly robil Ústav súdneho inžinierstva, ktorého kompetenciu ako najvyššej znaleckej autority snáď nebudeme spochybňovať. Trvalo to dlho, kým ho spracoval, ale je nespochybňovaný.

Na dôvažok treba povedať, že mesto za vedenia pána Harmana od spoločnosti pána Trabelssieho prevzalo záväzok splácať úver za výstavbu parkovacieho domu v sume 160 miliónov korún (!), ktorý doteraz spláca (!).
 

5. Pán Trabelssie tvrdí, že som mu ponúkol pozemky v areáli SAD, ktoré mesto chcelo už dvakrát predať na dražbe a nikto sa neprihlásil, čiže pozemky, ktoré mesto nevie predať. A že do dnešného dňa nekúpil meter štvorcový pod OC MIRAGE od mesta.

Áno, je to tak, ale pán Trabelssie zámerne zabudol povedať, že mesto nemôže pozemky v SAD predať nikomu preto, lebo pán Slota s ním podpísal zmluvu, podľa ktorej, ak by sme tieto pozemky predali niekomu inému ako Trabelssiemu, museli by sme mu platiť náhradu za ich užívanie od 1. 8. 1996 doteraz (!!!)

Áno, je pravda, že od mesta p. Trabelssie žiadne pozemky pod OC MIRAGE nekúpil, lebo to neboli pozemky mesta. Mal však od mesta prenajatých 331,30 m2 pod MIRAGE, za ktoré platil na základe nájomnej zmluvy z 1. 10. 2008 1332,70 € mesačne. Túto zmluvu však pán Trabelssie koncom roka 2011 bez udania dôvodu vypovedal, a odvtedy užíva tieto pozemky mesta bez právneho dôvodu a bezdôvodne sa tak opäť na meste obohacuje.
 

6. Od pána Harmana dostal vecné bremeno na užívanie Hlinkovho námestia na 20 rokov. A pýta sa, prečo nie, keď on dal „mestu vecné bremeno, aby prechádzalo svojimi autobusmi a ničilo moju cestu a moje pozemky v areáli SAD“.

Nuž, myslím si, že je rozdiel využívať pozemky len na prejazd vozidiel a je rozdiel mať na pozemkoch v podstate navždy obrovskú stavbu. Mesto síce bude aj naďalej vlastníkom pozemkov, ale už nikdy s nimi nebude môcť nič robiť. Za vecné bremeno na pozemku s výmerou 3519 m2 platí MIRAGE sumu 1,42 €/m2 ročne, čo je smiešna suma.

Za zmienku tiež stojí, že toto vecné bremeno bolo schválené len mestskou radou, nie aj zastupiteľstvom. Formálne bol takýto postup za vtedajšej právnej úpravy síce v poriadku, ale mestská rada rokuje neverejne, pričom podľa nášho názoru takýto závažný zásah do majetku mesta si zaslúžil verejné prerokovanie v mestskom zastupiteľstve všetkými poslancami, nielen mestskou radou.
 

7. Kategoricky sa musím ohradiť voči tvrdeniu p. Trabelssieho, že mesto zrátalo všetky pozemky, ktoré by mu mohlo do zámeny ponúknuť, a potom zistilo, že má málo pozemkov. A že p. Trabelssie ponúkol, že zoberie pozemky pri Tescu za znalecký posudok a podľa neho pozemky zameníme.

Aj keď si pozrieme pozemky, o ktorých mala byť reč pôvodne bez Tesca, stále to nebolo tak, že by mesto dávalo menej pozemkov ako p. Trabelssie. Naopak. Napriek viackrát tlmočenému nesúhlasu s predajom pozemkov pri Tescu bol dňa 22. 11. 2013 doručený od p. Trabelssieho súpis pozemkov, ktorý obsahoval znovu aj pozemky okolo Tesca. Preto mesto obratom požiadalo p. Trabelssieho, aby z ponuky vypustil pozemky okolo Tesca a pred vstupom do OC MIRAGE na Hlinkovom námestí. Pán Trabelssie ale aj ďalším listom potvrdil, že o tieto pozemky má eminentný záujem.
 

8. A k vyjadreniam na tému súhlasu či nesúhlasu OD Tesco s predajom pozemkov: Pán Trabelssie povedal, že sa pýtali Tesca. A že Tesco napísalo mestu list, že súhlasí s tým, že kupuje tie pozemky, len tam chcú vecné bremeno, aby mohli prechádzať do svojej budovy. A že keď už nadnárodná firma z Londýna napíše do Žiliny list, že s tým nemá problém, kto zo Žilinčanov s tým má problém, keď je to ich majetok? A že nerozumie tomu, že sa robí panika, že chce zabrať Hlinkovo námestie, Sedláčkov park...

Nuž, vzťahy dvoch komerčných subjektov nekomentujem. Ale spoločnosti Tesco, a. s. sme ešte v máji oznámili, že nemáme v pláne predávať pozemky obchodného domu. A nemyslím si, že by Žilinčania s týmto nemali problém. Spomeňme si len na emócie pri likvidácii parku na Hlinkovom námestí.

Treba povedať aj to, že pán Trabelssie vo svojich návrhoch na začiatku ozaj požadoval aj pozemok na Hlinkovom námestí pred OC MIRAGE, na ktorý bolo zriadené vecné bremeno, ako aj Sedláčkov sad, pod ktorým chcel budovať parkovisko pre svoj obchodný dom. A ja som sa viackrát kategoricky vyjadril, že tieto pozemky mesto nepredá, pokiaľ je Choma primátorom.

Mimochodom, pán Trabelssie sa vyjadril, že urobí parkovisko pod Sadom SNP s tým, že ani jeden strom nepadne. Stačí si však spomenúť na jeho vyjadrenie, keď sa začal likvidovať park na Hlinkovom námestí – „podľa stavebného povolenia sa vracia tam záhrada, park včetne sochy a novej konštrukcie...“ (http://tv.sme.sk/v/12743/trabelssie-presadza-stromy-z-namestia.html). A výsledok? Kde je park? Kde je zeleň? Kde je socha? Teda stačia nám tieto nesplnené sľuby na to, aby sme vedeli zhodnotiť, ako by to vyzeralo v budúcnosti s inými investíciami, a ako by asi podľa tohto dopadol Sedláčkov park?

Aj MIRAGE sa postupne „rozliezol“, aj na Hlinkovom nám. mala byť pôvodne „podzemná zásobovacia rampa“ a každý vidí, čo tam nakoniec je.
 

9. Ďalej sa pán Trabelssie v diskusii vyjadril, že mi napísal sms, že tieto pozemky okolo Tesca z dohody stiahne. Odpísal som mu, aby svoje návrhy poslal oficiálne, a že teraz nemôže vstúpiť do procesu schvaľovania materiálu v MZ. Pán Trabelssie tvrdí, že existuje však pozmeňujúci návrh poslanca, alebo primátora pred hlasovaním a že vstúpiť do procesu hlasovania sa dá do poslednej sekundy pred dvíhaním ruky.

Toto hovorí samo za seba. Ak bol pán Trabelssie doteraz zvyknutý, že veci riešil s niekým medzi štyrmi očami a poslanci nedostávali kompletné informácie alebo ich dostali na poslednú chvíľu, tak ja sa isto nestotožňujem s takouto politickou kultúrou. Navyše, pán Trabelssie bol zo strany mesta viackrát vyzvaný, aby požiadavku na pozemky Tesco stiahol, ale on na tom vždy trval, tak mesto predložilo do zastupiteľstva aj tieto pozemky. Obviňovať teraz primátora, že je to jeho vina, že idú do zastupiteľstva aj pozemky pri Tescu, je naozaj nemiestne. Pán Trabelssie mal naozaj dostatočný čas a možnosti na to, aby tento návrh stiahol dávno pred tým, ako bol prerokovaný v odborných komisiách a na Mestskej rade.

Navyše, doteraz neposlal žiaden iný návrh, o ktorom by sme vôbec mohli uvažovať. Čo teda máme do zastupiteľstva predložiť? SMS správu? To je už aký nezmysel!

A tragické je, že hoci teda formou SMS stiahol požiadavku na pozemky okolo Tesca, v „kresle“ už tvrdil, že nie že nebude na tom trvať, ale že to nespája dohromady. On ten projekt chce ďalej robiť - teraz, za rok, za tri roky... Tak ako mu rozumieť?
 

10. Ešte k vyjadreniu, čo sa stane, ak poslanci návrh neschvália. A síce, že ak zámenu pozemkov poslanci zamietnu, tak tých 15-tisíc metrov dnes ponúkne showroomom áut za 50 eur za meter a „zarobím 800-tisíc eur a poďakujem sa všetkým poslancom za to, že to zamietli a dovolili mi zarobiť 800-tisíc“.

Formálne má ŠPORT PARK, s. r. o. hodnotu 0 €, avšak jeho záväzky, ktoré by mesto muselo splatiť, sú skoro 2 mil. € – toto nám nikdy pri rokovaniach pán Trabelssie nevyjavil. Toto sme zistili až pri audite spoločnosti. A teda toto by na seba mesto prevzalo; ťažko preto možno hovoriť o nejakej nule!

Tiež stojí za úvahu to, že mesto tento pozemok predalo v podstate zadarmo. Od r. 2011 sa žiaden pozemok nepredal za cenu nižšiu ako stanovil znalecký posudok.
 

11. A čerešničkou na torte je odpoveď pána Trabelssieho na otázku, čo bude so športovou halou, ak návrh poslanci neprijmú. Tak tú odpoveď si, prosím, prečítajte. Nejdem sa k nej vyjadrovať, pretože tu najprv bude musieť vydať svoje povolenia stavebný úrad, ktorý bude dbať na to, aby všetky povoľovacie konania boli v súlade s platným územným plánom a legislatívou SR. A k daniam len toľko, že súvis rokovaní o hale so zvyšovaním dane je nezmyselný. Dane sa upravovali v roku 2011 schválením príslušného VZN, ktoré je platné pre všetkých vlastníkov nehnuteľností v našom mesta. A, samozrejme, platia aj pre pána Trabelssieho. A je len a len na ňom, koľko pozemkov a iných nehnuteľností vlastní, a teda koľko daní musí za svoje pozemky zaplatiť. A ja nevidím jediný dôvod, prečo by pán Trabelssie nemal platiť mestu dane tak, ako každá iná právnická či fyzická osoba.
 

12. A napokon k otázke, či sa tu za posledné tri roky niečo vybudovalo alebo nie – za to sa budem zodpovedať všetkým občanom tohto mesta, pri odpočte pred voľbami... S istotou však môžem povedať, že dnes sa na radnici nekradne, že zadlženosť mesta je o viac ako 50 % nižšia, že dnes nie je podpísaná žiadna zmluva bez toho, aby nebola v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, že všetky zmluvy, faktúry sú dnes prístupné verejnosti na internete, že sa zvýšila bezpečnosť v meste (kamerový systém), že sa v meste hospodári s rozumom, že majetok mesta sa zveľaďuje a zhodnocuje, že máme nové trolejbusy, novú „Masaryčku“, že všetky mestské organizácie sú v pozitívnych číslach, že mesto Žilina konečne začalo normálne dýchať. A naberá silu na nové, silné, rozvojové projekty.

P-0434

Najčítanejšie z rubriky

Žurnalista alebo politik?

Komentáre | 12.11.2018 20:00

Žurnalista alebo politik?

Milý priateľ!

Komentáre | 12.01.2018 11:38

Milý priateľ!

Buďme hrdí!

Komentáre | 13.10.2017 09:21

Buďme hrdí!

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
15 °C
14 °C
16 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod